бесплатно рефераты
 

Практичні аспекти оцінки наявності, руху та використання цінних паперів на підприємств

Практичні аспекти оцінки наявності, руху та використання цінних паперів на підприємств

20

1

Практичні аспекти оцінки наявності, руху та використання цінних паперів на підприємстві

Зміст

1. Організаційно-економічна характеристика підприємства 3

2. Визначення показників оцінки простих акцій 10

3. Шляхи поліпшення оцінки, руху та використання акцій 12

Список використаної літератури 17

Додатки 18

Додаток Б 20

1. Організаційно-економічна характеристика підприємства

ЗАТ
"Завод Компаньон" було створено 19 липня 1995 року у формі закритого акціонерного товариства. Код за ЄДРПОУ 23389489. Номер свідоцтва про державну реєстрацію ЗАТ - 23389489.

Юридична адреса підприємства: 04119, м. Київ, Дегтярівська, б.36

Основні види діяльності - виробництво та оптова торгівля меблями.

Організаційну структуру підприємства наведено на рис. 1.1.

20

1

Найвищим керівним органом підприємства є загальні збори акціонерів, які обирають генерального директора ЗАТ. Генеральний директор призначає фінансового та виконавчого директора, в обов'язки яких входить поточне управління фінансовим та виробничим сектором підприємства.

У табл. 1 наведено порівняльний аналітичний баланс ЗАТ "Завод Компаньон". Розглянемо його докладніше.

Таблиця 1. Агрегований порівняльний аналітичний баланс ЗАТ "Завод Компаньон" станом на 01.01.2008 р.

№ п/п

Стаття балансу

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

Зміни за звітний період

тис. грн.

% до підсумку

тис. грн.

% до підсумку

абсолютні
3-1

темп, %
(5/1)*100

частка пунктів
4 - 2

а

б

1

2

3

4

5

6

7

Актив

1

Майно разом

2757,70

100,00

2649,70

100,00

-108,00

-3,92

0,00

1.1

Необоротні активи

158,10

5,73

205,90

7,77

47,80

30,23

2,04

1.2

Оборотні активи

2599,60

94,27

2443,80

92,23

-155,80

-5,99

-2,04

1.2.1

Запаси

1115,80

40,46

1428,70

53,92

312,90

28,04

13,46

1.2.2

Дебіторська заборгованість

692,00

25,09

768,10

28,99

76,10

11,00

3,89

1.2.4

Витрати майбутніх періодів

2,20

0,08

1,60

0,06

-0,60

-27,27

-0,02

1.2.5

Кошти та їх еквіваленти

739,10

26,80

197,60

7,46

-541,50

-73,26

-19,34

1.2.6

Інші оборотні активи

50,50

1,83

47,80

1,80

-2,70

-5,35

-0,03

Пасив

2

Джерела майна

разом

2757,70

100,00

2649,70

100,00

-108,00

-3,92

0,00

2.1

Власний капітал

193,40

7,01

186,20

7,03

-7,20

-3,72

0,01

2.1.1

Статутний капітал

187,60

6,80

180,40

6,81

-7,20

-3,84

0,01

2.1.2

Нерозподілений

прибуток

1,50

0,05

1,50

0,06

0,00

0,00

0,00

2.1.3

Інші джерела

4,30

0,16

4,30

0,16

0,00

0,00

0,01

2.2

Позиковий капітал

2564,30

92,99

2463,50

92,97

-100,80

-3,93

-0,01

2.2.2

Короткострокові

кредити та позики

0,00

0,00

517,30

19,52

517,30

-

19,52

2.2.3

Кредиторська

заборгованість

і поточні

зобов'язання

2564,30

92,99

1946,20

73,45

-618,10

-24,10

-19,54

Проаналізувавши порівняльний аналітичний баланс за три останні роки, можна виявити як позитивне, так і негативне у фінансовому стані підприємства:

Позитивне:

· збільшення запасів на 28,04% в даному випадку можна розглядати як позитивну тенденцію, так як наряду з ними на 13,3% збільшилась виручка підприємства, що свідчить про значне збільшення реалізації продукції підприємства;

· на 618,1 тис. грн. або 24,1% зменшилась кредиторська заборгованість підприємства.

Негативне:

· майно підприємства зменшилось на 108 тис. грн. або 3,92%. Зменшення майна відбулося, в основному за рахунок зменшення оборотних активів та грошових коштів на рахунках підприємства;

· за аналізований період відбулося зменшення власного капіталу підприємства на 7,2 тис. грн. або 3,72% за рахунок зменшення статутного капіталу;

· дебіторська заборгованість збільшилась на 76,1 тис. грн. або на 11,00%, а також враховуючи, що питома вага дебіторської заборгованості у оборотних активах складала у 2005 році 31,40% (при нормативному значенні 10-20%) то це є вкрай негативним показником який свідчить про не виважену політику підприємства стосовно власних дебіторів;

· кошти підприємства зменшились на 541,5 тис. грн. або 73,26%, що негативно позначилось на показниках ліквідності підприємства.

Проведемо порівняння змін у валюті балансу зі змінами фінансових результатів діяльності підприємства. Так, якщо темп збільшення виручки від реалізації продукції (?V) перевищує темп збільшення валюти балансу (?В), це свідчить про те, що активи (майно) підприємства використовуються ефективніше, ніж у попередньому періоді, а якщо ?V < ?В - менш ефективно.

Розглянемо це на прикладі ЗАТ "Завод-Компаньон".

?V =

?В = [(2757,7 + 2649,7) / 2] / [(2757,7 + 2701,3) / 2] = 0,99.

де: 2701,3 - валюта балансу на початок попереднього періоду.

Оскільки ?V > ?В, доходимо висновку: ефективність використання майна підвищилась

Визначимо частку інтенсивних і екстенсивних чинників збільшення виручки від реалізації продукції підприємства.

Необхідно з'ясувати, наскільки збільшення виручки зумовлене збільшенням розміру майна і наскільки - його кращим використанням. Вихідні дані та розрахункові показники по ЗАТ "Завод Компаньон" наведені в табл. 2.

Таблиця 2. Вихідні дані для визначення частки інтенсивних і екстенсивних чинників збільшення виручки від реалізації продукції ЗАТ "Завод Компаньон" станом на 01.01.2008р.

№ п/п

Показник

Період

Попередній

Звітний

1

Середньорічна виручка, тис. грн.

7035,7

7640,2

2

Виручка від реалізації продукції, тис. грн.

8931,6

10290,8

3

Ресурсовіддача (р.2 : р.1)

1,2694

1,3469

Внесок екстенсивного чинника дорівнює (7640,2 - 7035,7) * 1,2694 = 767,4 тис. грн..

Внесок інтенсивного чинника дорівнює (1,3469 - 1,2694) * 7640,2 = 592,1 тис. грн..

Виручка від реалізації збільшилась на 1359,5 тис. грн.. Таким чином, внесок екстенсивного чинника становить 56,4%, інтенсивного 43,6%, тобто підприємство збільшувало обсяги реалізації переважно завдяки збільшенню своїх активів (майна).

Проведемо аналіз ділової активності підприємства. Ділову активність підприємства характеризує сукупність показників віддачі від залучених ресурсів. Розрахуємо показники, які характеризують оборотність активів ЗАТ "Завод Компаньон".

1. Оборотність активів (ресурсовіддача, коефіцієнт трансформації)

Кт = Чиста виручка від реалізації / Активи = 10290,8 / (2757,7 + 2649,7) :2 = 3,806

2. Фондовіддача

Ф = ЧВ / Основні виробничі фонди = 10290,8 / (144,7 + 181,8) : 2 = 63,03

3. Оборотність оборотних коштів

Ко = ЧВ / Оборотні кошти = 10290,8 / (2597,4 + 2,2 + 2442,2 + 1,6) : 2 = 4,0 обороти

4. Період одного обороту оборотних коштів

Чо = 360 днів / Ко = 360 / 4 = 90 днів

5. Оборотність запасів

Ко.з = Собівартість реалізації / Запаси = 9504,7 / (41,7 + 26,7 + 69,3 + 978,1 + 55,2 + 32,3 + 55,9 + 1285,3) : 2 = 7,5

6. Період одного обороту запасів

Чз = 360 днів / Ко.з = 360 / 7,5 = 48 днів

7. Оборотність дебіторської заборгованості

Кдз = ЧВ / Дебіторська заборгованість = 10290,8 / (650 + 698,2) : 2 = 15,3

8. Період погашення дебіторської заборгованості

Чдз = 360 / Кдз = 360 / 15,3 = 23,5 днів

Визначимо період операційного циклу підприємства. Визначається середній період часу між вкладанням оборотних коштів у запаси і отримання грошей за реалізовану продукцію, тобто сума періодів запасу і дебіторської заборгованості:

Ч о.ц = Чз + Чдз = 48 + 23,5 = 71,5 днів

Визначимо період фінансового циклу. Період фінансового циклу характеризує період обороту оборотних коштів з урахуванням середнього періоду кредиторської заборгованості, тобто показує, на який в середньому проміжок часу у підприємства відволікає оборотні кошти.

Період погашення кредиторської заборгованості:

Ч к.з = Кредиторська заборгованість * 360 днів / Собівартість продукції =

((1144,5+1705,1) : 2) * 360 / 9504,7 = 54,0 днів

Період фінансового циклу:

Чф.м. = Чо.ц. - Кк.з = 71,5 - 54,0 = 17,5 днів

Таким чином, період обороту оборотних коштів ЗАТ "Завод Компаньон" дорівнює в середньому майже 18 днів.

Проведемо аналіз фінансових результатів підприємства. Для визначення рівнів, динаміки і структури фінансових результатів ЗАТ "Завод Компаньон" виконуються відповідні розрахунки (табл. 3 і табл. 4).

Таблиця 3. Аналіз фінансових результатів ЗАТ "Завод-Компаньон" станом на 01.01.2008р.

№ п/п

Показник

Період

Зміна

звітний

попер.

тис. грн.
(гр.1-гр.2)

% до періоду
(гр.3 : гр.2)

а

б

1

2

3

4

1

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції

10290,80

8931,60

1359,2

15,2

2

Собівартість реалізованої продукції

9504,70

8314,90

1189,8

14,3

3

Валовий прибуток від реалізації (р.1-р.2)

786,10

616,70

169,4

27,5

4

Адміністративні витрати

311,40

243,70

67,7

27,8

5

Витрати на збут та інші операційні витрати

1049,20

285,60

763,6

267,4

6

Собівартість реалізованої продукції з урахуванням витрат (р.2+р.4+р.5)

10865,30

8844,20

2021,1

22,9

7

Прибуток від реалізації (р.1-р.6+р.7)

-574,50

87,40

-661,9

-757,3

8

Інші операційні доходи

650,50

39,00

611,5

1567,9

9

Прибуток від операційної діяльності (р.7+р.8)

76,00

126,40

-50,4

-39,9

10

Прибуток від участі в капіталі

0,00

0,00

0

0

11

Інші фінансові доходи

5,20

2,70

2,5

92,6

12

Прибуток від звичайної діяльності (р.9+р.10+р.11)

81,20

129,10

-47,9

-37,1

13

Податок на прибуток

20,3

32,275

-11,975

-37,1

14

Чистий прибуток (р.12-р.13)

60,90

96,82

-35,925

-37,1

15

Грошовий потік (чистий прибуток + амортизація)

120,70

152,42

-31,725

-20,8

Таблиця 4. Структура прибутку від операційної діяльності ЗАТ "Завод-Компаньон" станом на 01.01.2008р.

№ п/п

Показник

Розмір, тис. грн.

Питома вага, % за період

Зміни у структурі, пунктів (гр.4-гр.3)

звітний

попер.

звітний

попер.

а

б

1

2

3

4

5

1

Прибуток від операційної діяльності

76,00

126,40

93,6

97,9

4,3

2

Прибуток від участі в капіталі

0,00

0,00

0,0

0,0

0,0

3

Інші фінансові доходи

5,20

2,70

6,4

2,1

-4,3

4

Прибуток від звичайної діяльності

81,20

129,10

100,0

100,0

0,0

Страницы: 1, 2


ИНТЕРЕСНОЕ© 2009 Все права защищены.