бесплатно рефераты
 

Практичні аспекти оцінки наявності, руху та використання цінних паперів на підприємств

p align="left">Наведені в табл. 3 дані свідчать про зменшення у звітному періоді чистого прибутку на 37,1%. Це відбулося внаслідок зменшення прибутку від реалізації в 7,5 раз, в наслідок зростання витрат підприємства..

У звітному періоді на 1 грн. чистого доходу від реалізації продукції підприємство витрачало 9504,7 + 311,4 + 1049,2 / 10290,8 = 1,0 грн., а у попередньому 8314,9 + 243,7 + 285,6 / 8931,6 = 99 коп.

Негативним є абсолютне та відносне (на 1 грн. доходу від реалізації) збільшення витрат підприємства. Негативним є також зменшення прибутку від операційної діяльності, як наслідок відбулося зменшення чистого прибутку підприємства та грошового потоку.

2. Визначення показників оцінки простих акцій

Акція - цінний папір без установленого строку обігу, що засвідчує майнову участь її власника у капіталі акціонерного товариства. Власники акції стають пайовиками акціонерного товариства, його співвласниками, тому вони не можуть вимагати від товариства повернення вкладених коштів. Проте вони можуть продати акції, але у цьому випадку втрачають право співвласника.

Власники акцій, як співвласники товариства, мають право на одержання частини прибутку товариства пропорційно своїй участі, а також на участь у розподілі майна при ліквідації акціонерного товариства. Дохід, що одержує акціонер на акції, називається дивідендом. Розмір дивіденду залежить від маси прибутку, співвідношення між його нагромаджуваною та споживчою частинами, інвестиційної політики акціонерного товариства, виду і кількості акцій та інших факторів.

Розглянемо показники, що характеризують якість простих акцій ЗАТ
"Завод Компаньон".

1. Дивідендна віддача акції, яка встановлює зв'язок між величиною дивіденду і ціною акції:

Дивідендна віддача акції = Дивіденд х 100 % / Ціна акції

Дивідендна віддача акції2007 = 10 х 100% / 100 = 10%

Дивідендна віддача акції2006 = 12 х 100% / 100 = 12%

Цей коефіцієнт є основним статистичним індикатором, який дозволяє порівняти ступінь дохідності акцій різних корпорацій, а також акцій з іншими альтернативними видами збережень.

2. Коефіцієнт ціна-дохід, який встановлює зв'язок між ціною акції та величиною чистого доходу корпорації, що припадає на одну акцію:

Коефіцієнт ціна-дохід = Дохід на одну акцію / Ціна акції

Коефіцієнт ціна-дохід2007 = 4,8 / 100 = 0,048

Коефіцієнт ціна-дохід2006 = 78,2 / 100 = 0,782

Чим нижча величина цього коефіцієнта, тим вища оцінка акції та корпорації.

3. Показник капіталізованої вартості акцій, який визначає ринкову вартість усіх акцій корпорації:

Капіталізована вартість акцій = Кількість акцій х Курс однієї акції

Капіталізована вартість акцій2007 = 15000 х 100 = 1500 000

Капіталізована вартість акцій2006 = 15000 х 100 = 1500 000

4. Показники віддачі (рентабельності) акціонерного капіталу за чистим доходом і за об'ємом реалізацій (продажу) представляють собою відношення, в першому випадку, величини чистого доходу корпорації за досліджуваний період часу, а в другому - об'єму реалізації до величини капіталізованої вартості акцій.

Коефіцієнт рентабельності акціонерного капіталу за чистим доходом = Чистий дохід / Капіталізована вартість акцій

Коефіцієнт рентабельності акціонерного капіталу за чистим доходом2007 = 7,2 / 1500 000 = 0,00005

Коефіцієнт рентабельності акціонерного капіталу за чистим доходом2006 = 117,3 / 1500 000 = 0,00008

Коефіцієнт рентабельності акціонерного капіталу за об'ємом реалізації = Об'єм реалізації / Капіталізована вартість акцій

Коефіцієнт рентабельності акціонерного капіталу за чистим доходом2007 = 12379,2 / 1500 000 = 0,008

Коефіцієнт рентабельності акціонерного капіталу за чистим доходом2006 = 10738,3 / 1500 000 = 0,007

Перший з наведених коефіцієнтів за змістом є оберненим до коефіцієнта ціна-дохід. Чим менша величина коефіцієнтів рентабельності, тим вищий рівень капіталоємності виробництва і нижча віддача акціонерного капіталу.

3. Шляхи поліпшення оцінки, руху та використання акцій

У теорії і практиці розвинених зарубіжних ринків цінних паперів використовується поняття економічної або внутрішньої вартості цінних паперів.

Вказана вартість представляє собою ніби погляд на вартість цінних паперів, що перебувають у теперішній час у обігу, з точки зору майбутнього, тобто
"зворотньої перспективи". Суть даної теорії полягає у наступному. Передбачається, що внутрішня вартість цінного паперу так чи інакше відображається в його поточній ціні. Попит і пропозиція, які впливають на поточну ціну, також значною мірою ґрунтуються на обліку економічної (внутрішньої) вартості. Поточну ціну цінного паперу дана теорія розглядає як величину дисконтовану по відношенню до всієї суми прибутків, які в майбутньому можна отримати по даному цінному паперу.

Майбутній доход можна одержати в який-небудь майбутній момент життя цінного паперу або як суму прибутків, що випадають на численність окремих періодів майбутнього життя цінного паперу. Після того, як буде визначена така вартість, інвестор порівнює її з існуючою ціною і приймає рішення про доцільність придбання або продажу цінного паперу.

Вартість активів, таких, як звичайні акції, залежить від трьох основних чинників: грошового потоку від активів, темпів приросту грошового потоку, ризику або непевності грошового потоку.

Збільшення грошового потоку звичайно підвищує ціну акцій. І навпаки, ціна падає, якщо грошовий потік стає непевний. Ця взаємозалежність є основна для оцінки активів. Відповідно, фінансовий менеджер повинен домагатись якомога більшого грошового потоку, водночас контролюючи ризик.

Грошовий потік від звичайних акцій вимірюється щорічним дивідендом та приростом акцій. Грошовий потік від облігацій, довгострокових цінних паперів, які випускає підприємство, складається із суми інтересу, який одержує покупець облігації за рік. Позаяк прибутки збільшують ціни активів, а ризик зменшують, то для постійного зростання активів потрібні ось такі умови:

1. Активи мають постійно приносити грошовий потік.

2. Доход має зростати.

3. Ризик має бути контрольований.

З трьох вищезгаданих факторів найскладнішим є оцінка ризику. А тому ризику в оцінці активів слід приділяти більше уваги, особливо коли економіка стає нестабільною. Для визначення поточної ціни активів слід дисконтувати майбутні грошові потоки до теперішньої вартості за відповідною ставкою, що враховує всі аспекти ризику. Отже, ціна акцій така ж, як теперішня вартість її майбутніх грошових потоків.

Щоб нарахувати майбутні грошові потоки, слід взяти останні показники величини грошових потоків та скорегувати їх реальні темпи приросту. Далі розглянемо підходи до оцінки простих акцій підприємства.

В відповідності з прийнятими нормами випуску звичайних акцій сума сплачуваємих дивідендів залежить від результатів діяльності підприємства в відповідном періоді часу, звичайно на протязі року. Отим не менш, оцінка вартості звичайних акцій передбачає деякій потік дивідендів, котрі при оцінці вартості грають таку ж роль, як процентні платежи при оцінці облігацій.

Тільки на відміну від облігацій цей потік є нескінченним та не пропонується повернення вихідної інвестиції. З урахуванням всього цього оцінка вартості звичайної акції здійснюється по формулі:

де Dt -- величина дивіденду, що сплачується в t-ому році;

KS -- показник дисконту, з допомогою якого здійснюється приведення дивідендних виплат до наступного моменту часу.

Проблеми, що пов'язані з оцінкою вартості акцій, містяться в прогнозі дивідендів і в оцінці показника дисконту. Розглянемо кожну з них окремо.

Цілком зрозуміло, що підприємство не в змозі здійснити індивідуальний прогноз дивідендів на всьому нескінченному періоді. Тому на практиці цей період розбивають на декілька років (звичайно не більш п'яти), на протязі якого існує можливість скласти більш чи менш правдоподібний прогноз дивідендних виплат. Друга частина -- це весь залишившийся нескінчений період часу, для якого робиться припущення про то, що:

дивіденди зберігають незмінне значення, що дорівнює величині останнього спрогнозованого дивіденду, який вийшов в перший період, або

припускається деякій постійний приріст дивідендів, що визначається величиною процентного зростання g.

В подальшому оцінка вартості акції -- це діло техніці дисконтування спрогнозованої сукупності дивідендів.

Результуюча формула для оцінці вартості звичайних акцій може бути записана так:

де Р' -- дисконтоване значення дивідендів, що прогнозуються, на першому (кінцевому) проміжке часу тривалістю N лет;

Р'' -- дисконтоване значення наступної нескінченої серії дивідендів, приведене до моменту часу, що відповідає кінцю N-го року.

Для розрахунку першої компоненти необхідно просто продисконтувати всі необхідні величини дивідендів, сплановані до виплати на протязі перших N років:

Розрахунок другої компоненти для незмінних дивідендів здійснюється по формулі дисконтування нескінченних дивідендів:

Якщо припускається зростання дивідендів з темпом g, то необхідно скористивутися формулою Гордона, яка є узагальненням попередньої формули та має для розглядаємого завдання наступний вид:

Завдання оцінки вартості звичайних акцій розв'язується однозначно при відомому показнику дисконту. Для конкретного підприємства від визначається з урахуванням ступені ризикованості інвестування в це підприємство.

Для визначення доходності акцій KS треба мати порівнювальні дані даного підприємства та фондового ринку в цілому. І, звичайно, треба мати цей фондовий ринок.

Один з приблизних підходів в розрахунку вартості акцій є в наступному. Як показник доходності KS підприємства використовується оцінка доходності підприємства, що була на протязі останнього року. ця доходність визначається з допомогою двох компонент:

доходності інвестора, що отримується в виді дивідендів (величина дивіденду, що випущена за останній рік, поділена на ринкову вартість акції), та

доходності інвестора, що пов'язана зі збільшенням курсової вартості акції (приріст курсової вартості акції за рік, поділений на курсову вартість на початок року).

Склав ці компоненти, ми отримаємо доходність акції.

Список використаної літератури

1.
Азаренкова Г.М., Журавель Т.М., Михайленко P.M. Фінанси підприємств. Київ: Знання-Прес, 2004, 291 с.

2. Бєлов М.А., Євдокимова Н.М., Москалюк В.Є. Планування діяльності підприємства. Київ: КНЕУ, 2002, 252 с.

3. Крамаренко Г.О. Фінансовий аналіз і планування. Київ: Центр навчальної літератури, 2003, 224 с.

4. Філімоненков О.С. Фінанси підприємств. Київ: Ельга, Ніка-Центр, 2002, 360 с.

Додатки

Додаток А

Баланс ЗАТ "Завод-Компаньон" станом на 01.01.2008р.

А К Т И В

Код рядка

На початок

На кінець

1

2

3

4

І. Необоротні активи

 

 

 

Нематеріальні активи:

 

 

 

     залишкова вартість

10

7,20

4,90

     первісна вартість

11

11,10

10,60

     знос

12

3,90

5,70

Незавершене будівництво

20

0,00

0,00

Основні засоби:

 

 

 

     залишкова вартість

30

144,70

181,80

     первісна вартість

31

270,50

365,20

     знос

32

125,80

183,40

Довгострокові фінансові інвестиції:

 

 

 

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

40

0,00

0,00

інші фінансові інвестиції

45

0,00

0,00

Довгострокова дебіторська заборгованість

50

0,00

0,00

Відстрочені податкові активи

60

6,20

19,20

Інші необоротні активи

70

0,00

0,00

Усього за розділом І

80

158,10

205,90

 

 

 

 

ІІ. Оборотні активи

 

 

 

Запаси:

 

 

 

виробничі запаси

100

41,70

55,20

тварини на вирощуванні та відгодівлі

110

0,00

0,00

незавершене виробництво

120

26,70

32,30

готова продукція

130

69,30

55,90

товари

140

978,10

1285,30

Векселі одержані

150

0,00

0,00

Дебіторська заборгованість за товари, роботи послуги:

 

 

 

чиста реалізаційна вартість

160

650,00

698,20

первісна вартість

161

650,00

698,20

резерв сумнівніх боргів

162

0,00

0,00

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

 

 

 

з бюджетом

170

37,50

37,00

за виданими авансами

180

4,40

17,60

з нарахованих доходів

190

0,00

0,00

із внутрішніх розрахунків

200

0,00

0,00

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

0,10

15,30

Поточні фінансові інвестиції

220

0,00

0,00

Грошові кошти та їх еквіваленти:

 

 

 

 в національній валюті

230

738,50

197,00

в іноземній валюті

240

0,60

0,60

Інші оборотні активи

250

50,50

47,80

Усього за розділом ІІ

260

2597,40

2442,20

ІІІ. Витрати майбутніх періодів

270

2,20

1,60

Баланс

280

2757,70

2649,70

Продовження Додатка А

П А С И В

Код рядка

На початок

На кінець

1

2

3

4

І. Власний капітал

 

 

 

Статутний капітал

300

187,60

180,40

Пайовий капітал

310

0,00

0,00

Додатковий вкладений капітал

320

0,00

0,00

Інший додатковий капітал

330

0,00

0,00

Резервний капітал

340

4,30

4,30

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

1,50

1,50

Неоплачений капітал

360

0,00

0,00

Вилучений капітал

370

0,00

0,00

Усього за розділом І

380

193,40

186,20

 

 

 

 

ІІ. Забезпечення наступних витрат і платежів

 

 

 

Забезпечення виплат персоналу

400

0,00

0,00

Інші забезпечення

410

0,00

0,00

 

415

0,00

0,00

 

416

0,00

0,00

Цільове фінансування

420

0,00

0,00

Усього за розділом ІІ

430

0,00

0,00

 

 

 

 

ІІІ. Довгострокові зобов'язання

 

 

 

Довгострокові кредити банків

440

0,00

0,00

Інші довгострокові фінансові зобов'язання

450

0,00

0,00

Відстрочені податкові зобов'язання

460

0,00

0,00

Інші довгострокові зобов'язання

470

0,00

0,00

Усього за розділом ІІІ

480

0,00

0,00

 

 

 

 

ІV. Поточні зобов'язання

 

 

 

Короткострокові кредити банків

500

0,00

517,30

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями

510

0,00

0,00

Векселі видані

520

1215,30

0,00

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

1144,50

1705,10

Поточні зобов'язання за розрахунками:

 

 

 

     з одержаних авансів

540

190,50

192,50

     з бюджетом

550

7,40

3,70

     з позабюджетних платежів

560

0,00

0,00

     зі страхування

570

0,00

4,20

     з оплати праці

580

6,60

8,60

     з учасниками

590

0,00

0,00

     із внутрішніх розрахунків

600

0,00

0,00

Інші поточні зобов'язання

610

0,00

32,10

Усього за розділом ІV

620

2564,30

2463,50

V. Доходи майбутніх періодів

630

0,00

0,00

Баланс

640

2757,70

2649,70

Додаток Б

Звіт про фінансові результати ЗАТ "Завод Компаньон" станом на 01.01.2008р.

Найменування показника

Код рядка

За звітний
період

За попередній
період

1

2

3

4

Дохід (виручка) від реалізації (товарів, робіт, послуг)

010

12379.2

10738.3

Податок на додану вартiсть

015

2063.2

1789.7

Акцизний збiр

020

0

0

 

025

0

0

Інші вирахування з доходу

030

25.2

17

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

035

10290.8

8931.6

Собівартість реалізованої продукції (товарів,робiт, послуг)

040

9504.7

8314.9

Валовий:

 

 

 

     прибуток

050

786.1

616.7

     збиток

055

0

0

Iншi операцiйнi доходи

060

650.5

39

Адміністративні витрати

070

311.4

243.7

Витрати на збут

080

322.1

250.2

Інші операційні витрати

090

727.1

35.4

Фінансові результати від операційної діяльності:

 

 

 

     прибуток

100

76

126.4

     збиток

105

0

0

Дохід від участі в капіталі

110

0

0

Інші фінансові доходи

120

0.9

0.9

Інші доходи

130

4.3

1.8

Фінансові витрати

140

39

0

Втрати від участі в капіталі

150

0

0

Інші витрати

160

7.2

2.7

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:

 

 

 

     прибуток

170

35

126.4

     збиток

175

0

0

Податок на прибуток від звичайної діяльності

180

27.8

9.1

Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності

185

0

0

Фінансові результати від звичайної діяльності:

 

 

 

     прибуток

190

7.2

117.3

     збиток

195

0

0

Надзвичайні:

 

 

 

     доходи

200

0

0

     витрати

205

0

0

Податки з надзвичайного прибутку

210

0

0

Чистий:

 

 

 

     прибуток

220

7.2

117.3

     збиток

225

0

0

ІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника

Код рядка

За звітний
період

За попередній
період

1

2

3

4

Матеріальні затрати

230

235.5

127.8

Витрати на оплату праці

240

111.4

76.4

Відрахування на соціальні заходи

250

42.4

28.6

Амортизація

260

59.8

55.6

Інші операційні витрати

270

551.7

382.4

Разом

280

1000.8

670.8

 

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ

Найменування показника

Код рядка

За звітний
період

За попередній
період

1

2

3

4

Середньорічна кількість простих акцій

300

1500

1500

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

310

1500

1500

Чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію (грн.)

320

4.8

78.2

Скоригований чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію (грн.)

330

4.8

78.2

Дивіденди на одну просту акцію (грн.)

340

10

12

Страницы: 1, 2


ИНТЕРЕСНОЕ© 2009 Все права защищены.