бесплатно рефераты
 

Фінансова складова діяльності Погребищенського відділення ВАТ "Державний ощадний банк України"

p align="left">Щоквартально відповідальними за ведення анкет працівниками здійснюється аналіз операцій клієнта щодо їх відповідності фінансовому стану та суті діяльності клієнта і включає всі рахунки клієнта, що відкриті в підрозділах банку.

Характеристика фінансового стану клієнта в банку приймається в числовому вираженні - це обороти клієнта по рахунку за квартал, що передує кварталу, який аналізується. Для оцінки відповідності операцій клієнта його фінансовому стану обороти клієнта по рахунку за попередній квартал порівнюються з оборотами клієнта за квартал, який аналізується. У разі збільшення оборотів клієнта в аналізованому кварталі більше ніж на 200% (у 3 рази) операції клієнта в аналізованому кварталі визнаються такими, що не відповідають фінансовому стану, і їм приділяється підвищена увага. В разі відсутності у кварталі, що передує аналізованому, оборотів по рахунках клієнта для порівняння беруться дані за попередній квартал, в якому були обороти по рахунках.

Дані про оцінку фінансового стану клієнта та відповідність операцій клієнта його фінансовому стану та суті діяльності клієнта щоквартально вносяться відповідальними за ведення анкет співробітниками у додаток до анкети клієнта.

При відкритті рахунку клієнту присвоюється рівень ризику щодо можливості проведення ним операцій з легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом. Рівень ризику визначається працівниками, відповідальними за ідентифікацію і ведення анкет клієнтів. Високий рівень ризику встановлюється клієнтам за наявності однієї з ознак:

1) Наявність контрагентів - резидентів країн, про яких з достовірних (офіційних) джерел відомо, що вони:

- не дотримуються загальноприйнятих стандартів у боротьбі з легалізацією (відмиванням) грошей, отриманих злочинним шляхом;

- не передбачають розкриття або надання інформації щодо фінансових операцій;

- не виконують рекомендації Групи розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF);

- є країнами, в яких відбуваються військові дії;

- є офшорними територіями.

2) Клієнт - юридична особа, що, не будучи фінансовою установою, займається грошовими переказами, операціями з оплати чеків готівкою тощо.

3) Клієнт - юридична особа, яка займається туристичною діяльністю.

4) Клієнт - юридична особа, що одержує фінансову допомогу від нерезидентів України чи надає фінансову допомогу на адресу нерезидентів України.

5) Клієнт (фізична особа) є особою, яка обіймає (обіймала) посаду, відповідно до якої має (мала) широкі владні повноваження (керівний склад: центральних і місцевих органів державної виконавчої влади; місцевого самоврядування; осередків політичних партій), або є членом сім'ї такої особи.

6) Клієнт - юридична особа, що є неприбутковою громадською організацією (крім організацій, що діють під егідою загальновідомих міжнародних організацій).

7) Клієнт юридична особа, що здійснює зовнішньоекономічні операції.

8) Клієнт - юридична особа займається гральним бізнесом (підприємницькою діяльністю, яка не є реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг), що пов'язана з отриманням гральним закладом (казино, тоталізатор, букмекерська контора, зал гральних автоматів та інші гральні місця) доходу у вигляді виграшу та платні за проведення азартних ігор та парі).

9) Клієнт - юридична особа займається діяльністю, пов'язаною з реалізацією, враховуючи комісійну, предметів мистецтва й антикваріату.

10) Клієнт - юридична особа займається торгівлею (посередництво в торгівлі) нерухомим майном.

Всім іншим клієнтам присвоюється низький ризик.

Банк оцінює репутацію клієнта за наявністю негативної інформації про нього. В разі відсутності негативної інформації про клієнта його репутація оцінюється як «задовільна», в разі наявності негативної інформації про клієнта його репутація оцінюється як «незадовільна» [7, 38].

Ідентифікація клієнта здійснюється на підставі оригіналів документів, представлених клієнтом, або належним чином засвідчених їх копій, а також у разі потреби на підставі інформації, одержаної від органів державної влади, банків, інших юридичних осіб, та за результатами проведених заходів щодо збору інформації про клієнта з інших джерел (відповідно до статті 64 Закону України «Про банки і банківську діяльність»).

Джерелом одержання відповідної інформації може слугувати також офіційний лист від клієнта - юридичної особи із зазначенням відповідної інформації за підписом директора, скріплений печаткою організації.

Надані клієнтом належним чином засвідчені копії документів, копії представлених ним оригіналів документів та інші документи (в тому числі опитувальники), що є підставою для ідентифікації юридичної або фізичної особи, мають міститися у справі клієнта і зберігатися протягом термінів, визначених законодавством України.

Ідентифікація особи не є обов'язковою в разі:

- проведення фінансової операції особою, що раніше була ідентифікована;

- укладення угод між банками, зареєстрованими в Україні.

Якщо особа діє як представник іншої особи або у працівника банку виникає сумнів стосовно того, що ця особа діє від власного імені, або вигодоодержувачем є інша особа, то працівник банку зобов'язаний ідентифікувати також ту особу, яку представляє клієнт, або яка є вигодоодержувачем. Якщо встановити третю особу, на ім'я якої відкривається рахунок, неможливо, працівникам банку необхідно призупинити процес відкриття рахунку до одержання повної інформації про можливого бенефіціара по рахунку.

У разі виникнення сумніву щодо достовірності відомостей або документів, наданих клієнтом, працівник банку разом зі службою банківської безпеки банку з урахуванням ступеня ризику здійснення цим клієнтом операцій з легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, здійснюють перевірку відомостей або документів шляхом здійснення запиту до відповідних установ, що видали документ або володіють інформацією, наданою клієнтом до банку.

Під час вивчення установчих документів юридичної особи та документів, що підтверджують її державну реєстрацію, слід приділити особливу увагу:

- оформленню установчих документів (враховуючи всі зареєстровані зміни) та документів, що підтверджують її державну реєстрацію;

- видам діяльності та операціям, які проводить клієнт;

- складу засновників юридичної особи та її пов'язаних осіб;

- структурі органів управління юридичної особи та їх повноваженням;

- розміру зареєстрованого та сплаченого статутного фонду.

Під час встановлення кореспондентських відносин працівник банку з`ясовує, чи вживає кореспондент належних заходів для запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Забороняється встановлювати кореспондентські відносини з фінансовими установами-нерезидентами, які не вживають або вживають недостатніх заходів для запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або не мають фізичної присутності (банки оболонки, віртуальні банки).

Уточнення інформації щодо ідентифікації та вивчення клієнта здійснюються не рідше одного разу на рік, якщо ризик проведення клієнтом операцій з легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, оцінено як високий. Для інших клієнтів термін уточнення інформації не повинен перевищувати трьох років.

Інформація щодо ідентифікації та вивчення клієнта підлягає обов'язковому уточненню у разі:

- зміни власника істотної участі;

- зміни місцезнаходження (проживання) власника рахунку;

- внесення змін до установчих документів;

- закінчення строку дії наданих документів.

Якщо ризик проведення клієнтом операцій з легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, оцінюється банком як високий, то операціям такого клієнта приділяється підвищена увага.

Якщо ризик проведення клієнтом операцій з легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, оцінюється банком як високий, то банк може направити свого працівника на місце здійснення клієнтом своєї діяльності з метою перевірки наданої клієнтом інформації.

Якщо клієнт відмовляє працівнику банку в наданні необхідних для його ідентифікації документів або відомостей чи умисно надає неправдиві відомості про себе, то працівник банку відмовляє клієнту у відкритті рахунку або його обслуговуванні. Забороняється вступати в договірні відносини з клієнтом - юридичною чи фізичною особою, якщо виникає сумнів стосовно того, що вона діє не від власного імені.

Якщо під час здійснення ідентифікації клієнта виникає мотивована підозра щодо надання ним недостовірної інформації або навмисного надання інформації з метою введення в оману, то інформація про фінансові операції цього клієнта надається до Уповноваженого органу.

Для ідентифікації і вжиття достатніх, на думку банку, заходів для підтвердження особи клієнта - юридичної особи та для забезпечення спроможності банку виконувати правила внутрішнього фінансового моніторингу та програми його здійснення, у тому числі щодо виявлення фінансових операцій, що мають сумнівний характер, банк має право витребувати передбачену законодавством інформацію, яка стосується ідентифікації цієї особи та її керівників, у органів державної влади, які здійснюють нагляд та/або контроль за діяльністю цієї юридичної особи, банків, інших юридичних осіб, а також здійснювати передбачені законодавством заходи щодо збору такої інформації з інших джерел. Вказані органи державної влади, банки, інші юридичні особи зобов'язані протягом десяти робочих днів з дня отримання запиту безоплатно надати банку таку інформацію.

Для ідентифікації клієнта - фізичної особи та вжиття достатніх, на думку банку, заходів для підтвердження його особи банк має право витребувати інформацію, яка стосується ідентифікації цієї особи, у органів державної влади, банків, інших юридичних осіб, а також здійснювати заходи щодо збору такої інформації про цю особу, яка є необхідною для виконання правил внутрішнього фінансового моніторингу та програм його здійснення, у тому числі щодо виявлення фінансових операцій, що мають сумнівний характер. Вказані органи державної влади, банки, інші юридичні особи зобов'язані протягом десяти робочих днів з дня отримання запиту безоплатно надати банку таку інформацію.

Якщо на рахунках клієнта, який віднесений до категорії з «Високим ризиком», відсутній протягом 1 року рух коштів, то такий клієнт класифікується як клієнт з «Низьким ризиком», і особа, відповідальна за ведення анкети клієнта, вносить відповідні зміни до анкети.

Перегляд класифікації клієнтів відповідно до оцінки ризику здійснення ними операцій, що можуть бути пов`язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму, здійснюється працівниками банку, які обслуговують клієнтів і відкривають їм рахунки, один раз на рік у першому кварталі і в подальшому щоквартально ними ж здійснюється контроль за клієнтами, переведеними до категорії з «Низьким ризиком». У разі якщо клієнт, переведений до категорії з «Низьким ризиком», відновлює співпрацю з банком і з'являється рух коштів на його рахунках, він знову відноситься до категорії клієнтів з «Високим ризиком».

Відповідні структурні підрозділи центрального апарату банку зобов'язані здійснювати (не рідше одного разу на квартал) перевірки існуючих клієнтів - власників карткових рахунків, підприємств торгівлі (послуг) та афіліативних членів платіжної системи на предмет внесення до списку («чорного списку») Управління контролю за іноземними активами Казначейства США.

2.5 Комунікаційна підтримка

Комунікаційну підтримку створює середовище Internet та електронна пошта.

Електронний розрахунковий документ та його паперова форма мають однакову юридичну силу з паперовим розрахунковим документом.

Зміст електронного розрахункового документа, шифри, ключі та паролі, за допомогою яких виконується його захист, а також інформація про стан електронних розрахунків мають статус конфіденційної інформації і становлять банківську таємницю.

Електронний розрахунковий документ має містити всі обов'язкові реквізити відповідно до вимог Інструкції про міжбанківський переказ коштів в Україні в національній валюті, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 16.08.2006 №320.

Вимоги до формування документів за операціями із застосуванням спеціальних платіжних засобів визначаються платіжною системою з урахуванням вимог, встановлених Національним банком України.

Відповідно до технології роботи СЕП електронний розрахунковий документ має містити технологічні реквізити, зокрема відмітку про час оброблення цього документа.

Транзитні (нічні) платежі, що здійснюються засобами ВПС, необхідно проводити щоденно. Залишків за транзитними рахунками за станом на звітну дату не повинно бути.

2.5.1 Локальні комп'ютеризовані мережі

В банку комп'ютеризовані локальні мережі в банку взаємодіють один з одним за допомогою різних програм, від головного сервера надходить інформація, все знаходиться під контролем.

Необхідною умовою надійного функціонування АБС є постійне автоматичне дублювання інформації на інший диск, а також функціонування резервного сервера в «гарячому» режимі (автоматичне дублювання інформації з мережі за допомогою UUCP, TCP/IP). Звичайно один з локальних серверів і є сервером гарячого резерву. До центрального сервера підключаються пристрої швидкої печатки (два в центральному відділенні і по одному у філіях). Сервера повинні забезпечуватися пристроями безперебійного харчування для забезпечення роботи при зміні напруги мережі і нормального завершення роботи у випадку зникнення напруги мережі.

У центральному відділенні для підтримки електронних платежів, для зв'язку з РРП НБУ, поштовою службою НБУ, філіями, підрозділами банку, клієнтами банку, з метою неприпустимості несанкціонованого доступу по зовнішніх каналах зв'язку і розвантаження центрального сервера встановлюється поштовий UNIX-сервер, зв'язаний по мережі з центральним сервером.

На центральному UNIX-сервері знаходяться всі бази даних і установлені всі задачі програмного комплексу АБС. Робота здійснюється безпосередньо на сервері по локальній мережі. Можливі наступні варіанти реалізації мережі (табл. 1).

Таблиця 1. Варіанти реалізації мережі

а)

використання мультипортових плат, що підтримують протокол RS232 типу «ARNET»

від 4 до 16 робочих місць (швидкість обміну до 19200 бод)

Для запобігання виходу з ладу устаткування і збільшення растояния між сервером і терміналом до 500 м бажана установка гальванічної розв'язки з використанням ИРПС. Зв'язок з терміналом здійснюється з використанням 4_провідної кручений пари 3_й категорії. Як робоче місце можливе використання як терміналів, так і персональних комп'ютерів у режимі эмуляции термінала UNIX_машини. Це - найбільш дешевий вид мережі.

б)

використання концентраторів, що підтримують протокол RS232 типу «DIGIBOARD»

від 16 до 256 робочих місць (швидкість обміну до 32400 бод). Все інше аналогічно п. а).

в)

використання мережних карт типу «ЕTHЕRNЕ»

(швидкість обміну до 10 Мбод). Кількість робочих місць визначається проводкою коаксіального чи кабелю кручений пари 3_й категорії по будинку і наявністю мережних карт у кожній робочій станції (персональному комп'ютері).

г)

у випадку установки в будинку NOVELL_локальної мережі

доступ з робочих станцій на UNIX_сервер з використанням IP протоколу

Для надійного функціонування поштового вузла банку потрібно виконання наступних умов:

- для зв'язку з РРП НБУ, поштовою службою НБУ - 2 лінії зв'язку (рекомендується: одна з них - «ІСКРА» чи виділена лінія);

- для зв'язку з філіями - по одній телефонній лінії на 2 філії;

- для зв'язку з підрозділами банку, територіально вилученими від центрального відділення, вимоги аналогічні п. b).

- для зв'язку з клієнтами при одноразовому режимі (виписка по особовому рахунку) на 100 клієнтів (1 лінія, при багаторазовому режимі (додатково приймаються-передаються початкові і відповідні документи) 2 лінії;

- використання модемів із протоколом V32bis (9600/14400 бод) c протоколом корекції помилок MNP5-10 і V42bis для ліній, що комутируються, і модемів зі швидкістю 64 Кбод чи 128 Кбод для виділених ліній.

Локальні UNI-сервера встановлюються у великих підрозділах банку, на них знаходяться бази даних тих задач, з якими працює тільки цей підрозділ (копії цих баз знаходяться також на центральному сервері і відкриті тільки на читання, усі зміни баз на локальних серверах автоматично відслідковуються на центральному сервері), а також копії необхідних для роботи баз даних (тільки читання), обновлювані автоматично з центрального сервера. На центральному сервері установлені всі необхідні задачі програмного комплексу АБС. Робота здійснюється безпосередньо на сервері по локальній мережі. Дані передаються по телефонному каналі, що комутирується, за допомогою протоколу UUCP. При наявності виділеної лінії можлива взаємна робота користувачів обох систем за допомогою IP-протоколу. При наявності комутаторів X.25 можлива одночасна робота користувачів і UNIX-серверів c використанням різних протоколів.

Для нормального функціонування невеликого чи банку філії досить перерахованого вище. Для банку з розвитий інфраструктурою, що має великі чи підрозділи територіально вилучені відділення, схема взаємодії підрозділів з центральним відділенням буде відрізнятися в залежності від конкретних умов:

- малий підрозділ (1-2 користувача АБС), що епізодично працює з АБС на центральному сервері (1 телефонна лінія, один модем);

- підрозділ (2-4 користувачів), що постійно працює з АБС на центральному сервері (1 телефонна чи лінія 1 виділена лінія і 1 модем, що використовують комутатор X.25, що дозволяє одночасну роботу декількох терміналів по одному каналі. При відсутності комутатора X.25 рішення ускладнюється і потрібно установка локального сервера, або микрораутера;

- одне чи кілька підрозділів (4-16 користувачів), що постійно працюють з АБС (установка локального UNIX_сервера c викладеними вище можливостями. Потрібно 1 телефонна чи лінія 1 виділена лінія і 1 модем).

2.5.2 Internet - середовище, як форма забезпечення діяльності установи

За допомогою Internet в банку здійснюється обмін інформацією між філіями, які підпорядковуються банку. Також за допомогою електронної пошти передаються та отримуються дані щодо діяльності підприємства. Отримувати від вищого керівництва нові розпорядження до діяльності та ведення операцій з валютою та касою банку. Завдяки тому що банк має свій сайт, це дає змогу клієнтам ознайомлюватися з інформацією про банк та його діяльність.

На відміну від абсолютної більшості Інтернет-сайтів українських фінансових установ, на яких описуються банківські продукти, оновлений сайт Ощадбанку залишає враження безпосереднього живого спілкування банку з клієнтом. Дизайн оновленого сайту базується на нових корпоративних стандартах і виконаний таким чином, щоб зробити сприйняття інформації легшим і зручнішим, а враження від візиту - сприятливим і таким, що запам'ятовується.

Ще більш досконалою стала віртуальна карта. У будь-який момент, знаходячись на сторінках сайту, клієнт або партнер банку має змогу скористатися інтерактивним чатом і отримати підтримку оператора Контактного центру в режимі он-лайн. А за допомогою форм зворотного зв'язку можна поділитися своїми побажаннями і думками. Також був упроваджений зручний інструмент пошуку точок присутності Ощадбанку.

Вибравши потрібне місто і вулицю, можна легко знайти найближчі до неї відділення, банкомати і термінали.

Окрім цього, на сайті було відкрито розділи для малого та корпоративного бізнесу, де пропонується ряд депозитних, кредитних програм та сервісів, які допоможуть приватним підприємцям та представникам малого, середнього та корпоративного бізнесу заощадити і накопичити грошові кошти або швидко та зручно отримати кредит на розвиток їхнього бізнесу.

Навіть після запуску проекту триває постійне інформаційне наповнення і оновлення сайту, який вважається одним із найбільш актуальних джерел інформації про життя, продукти і послуги Ощадбанку.

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5


ИНТЕРЕСНОЕ© 2009 Все права защищены.