бесплатно рефераты
 

Фінансова складова діяльності Погребищенського відділення ВАТ "Державний ощадний банк України"

p align="left">Доходи (витрати) за безперервними послугами (наприклад, комісії за інформаційно-розрахункове обслуговування в системі електронних платежів, за послуги користування системою електронної пошти, тощо) визнаються щомісячно протягом усього строку дії договору про надання (отримання) послуг і відображаються в бухгалтерському обліку за принципом нарахування та відповідності доходів і витрат.

Доходи (витрати) за послугами, що надаються поетапно, визнаються після завершення кожного етапу операції протягом дії договору про надання (отримання) послуг і відображаються в обліку за принципом нарахування та відповідності доходів і витрат. Нарахування доходів (витрат) здійснюється з дати оформлення документа, що підтверджує надання (отримання) послуги.

Доходи (витрати) за послугами з обов'язковим результатом визнаються за фактом надання (отримання) послуг або за фактом досягнення передбаченого договором результату.

Доходи/витрати за відкриття та ведення кореспондентських рахунків типу НОСТРО відображаються в бухгалтерському обліку за касовим методом згідно з виписками банків-кореспондентів.

Витрати, які неможливо прямо пов'язати з доходом певного періоду, відображаються у складі витрат того звітного періоду, в якому вони були здійснені.

Визнання сум нестач та крадіжок за активами Банку здійснюється в момент їх виникнення до встановлення винних осіб незалежно від дати надходження або сплати грошових коштів в погашення (відшкодування) заподіяного збитку установі Банку. Суми нестач і втрат до встановлення винних осіб, які мають відшкодувати нестачі чи втрати, списуються на витрати звітного періоду з одночасним відображенням за позабалансовими рахунками.

Залишки за рахунками доходів і витрат за операціями між підзвітними установами повинні бути тотожними.

Нарахування процентів за фінансовими інструментами здійснюється за номінальною процентною ставкою, яка передбачена умовами договору (випуску) та відображається за рахунками з обліку нарахованих доходів і нарахованих витрат за класами 1, 2, 3.

Визнання процентних доходів (витрат) здійснюється за рахунками процентних доходів і витрат за класами 6, 7 із застосуванням методу ефективної ставки відсотка.

Різниця між сумою визнаних доходів (витрат) за ефективною ставкою відсотка та сумою нарахованих процентів за номінальною процентною ставкою становить суму амортизації дисконту (премії).

Процентні доходи та витрати за фінансовими інструментами відображаються в бухгалтерському обліку із застосуванням ефективної ставки відсотка та визначаються як добуток амортизованої собівартості на ефективну ставку відсотка (Додаток В).

Ефективна ставка відсотка - ставка, яка точно дисконтує очікуваний потік майбутніх грошових платежів або надходжень упродовж очікуваного терміну дії фінансового інструменту до чистої балансової вартості (амортизованої собівартості) цього інструменту.

Ефективна ставка відсотка не використовується для здійснення розрахунків з контрагентами по процентних доходах (витратах) та в податковому обліку при визначенні податку на прибуток Банку.

Метод ефективної ставки відсотка - метод обчислення амортизованої собівартості фінансового активу або фінансового зобов'язання (або групи фінансових активів чи фінансових зобов'язань) та розподілу доходів у вигляді процентів чи витрат на виплату процентів протягом відповідного періоду часу.

Банк застосовує метод ефективної ставки відсотка з урахуванням вимог, які визначені нормативно-правовими актами Національного банку України та локальними нормативно-правовими актами Банку.

Ефективна ставка відсотка використовується для:

- оцінки фінансових інструментів, що обліковуються за амортизованою собівартістю, а саме, кредитів, депозитів, боргових цінних паперів;

- визнання процентних доходів (витрат);

- дисконтування очікуваних майбутніх грошових потоків у разі зменшення корисності активів.

Визначення ефективної ставки відсотка за фінансовими інструментами та її розрахунок здійснюються відповідно до вимог Методики розрахунку ефективної ставки відсотка за фінансовими інструментами ВАТ «Ощадбанк», затвердженої постановою правління від 12.05.2006 р. №33-1.

Ефективна ставка відсотка не застосовується до фінансових інструментів (кредитів, депозитів, боргових цінних паперів):

- зі строком користування, що не перевищує 1 рік;

- якщо рівень відхилення ефективної ставки відсотка від номінальної процентної ставки є несуттєвим, тобто менше або дорівнює 1,5 відсоткового пункту;

- якщо величина дисконту (премії) з урахуванням сум комісій, що включаються до вартості фінансового інструменту, є несуттєвою, тобто не більше 1% від суми номіналу фінансового інструменту.

При цьому сума дисконту (премії) з урахуванням сум комісій, що включаються до вартості фінансового інструменту, відноситься з рахунку неамортизованого дисконту (премії) на процентні доходи (витрати) під час визнання такого фінансового інструменту.

Оскільки Відділення Ощадбанку є безбалансовим, то здійснюється методика розрахунку статей бюджету, за допомогою планово-аналітичних рахунків Ощадбанку (Додаток Г).

2.4.2 Програмні засоби обробки інформації

В банку управління діяльністю здійснюється на спеціалізованому робочому місці клієнта програмного комплексу «клієнт-банк».

На основі діючих нормативних актів Національного банку України та Ощадного банку України і визначає основні правила організації захисту електронних банківських документів в системі дистанційного обслуговування електронних платежів за допомогою програмного комплексу «клієнт-банк» (далі - «клієнт-банк»).

Для захисту інформації електронних банківських документів «клієнт-банк» Ощадбанку використовується програмний комплекс захисту інформації.

Генерація (виготовлення), використання і зберігання таємних ключів (ТК) та встановлення індивідуальних паролів на них виконується відповідальними виконавцями згідно п. 5.3.2. Договору особисто в присутності представника банку (адміністратора захисту банківської установи) або самостійно (якщо клієнт за договором одержав у своє розпорядження програмний модуль генерації ключів). Термін дії ТК становить 6 місяців. Генерація нових ТК повинна здійснюватись не пізніше 7 робочих днів до закінчення терміну їх дії (Додаток Б).

З метою недопущення невиправданих зупинок роботи «клієнт-банк» власникам ТК необхідно зробити копії своїх ТК. Копіювання ТК виконується лише самим власником ТК із подальшою процедурою знищення проміжного файлу. В разі виходу з ладу основного таємного ключа, його власником виконується повторна процедура копіювання ТК із наявної копії, а також фізичне знищення несправного носія інформації, на якому знаходився ТК, до стану неможливості відновлення інформації.

Відповідальні користувачі, які працюють з ТК, забезпечують таємність паролю доступу до файлу ТК та в профілактичних цілях виконують періодичну заміну паролів. Пароль не повинен зберігатися у відкритому вигляді (записаним на папері, у блокноті і т. п.).

Відповідальність за зберігання та використання ТК в робочий час та під час перерви несе власник ТК. В неробочий час ТК повинен зберігатися в особистому опечатаному сейфі його власника. Відповідальний користувач не має права передавати пристрій з файлом ТК або розголошувати пароль доступу до нього стороннім особам.

В разі втрати/компрометації будь-якого ТК, заміни осіб, які згідно установчих документів мають право підпису банківських документів, клієнт негайно повідомляє адміністратора захисту банківської установи та забезпечує термінову заміну вищезгаданих ТК.

При виведенні користувача із програмного комплексу «клієнт-банк» відповідальність за знищення файлу його ТК несе керівництво установи.

Також банк ще здійснює операції та управління за допомогою наступних програм: Remote - програма для роботи з бухгалтерськими проводками.

ACBO вклади 6.3. - програма для роботи з вкладами.

Комунальні платежі - програми для прийому платежів від населення.

Demand - програма для зарахування коштів на пластикові картки. переказ грошових коштів на анонімний (номерний) рахунок за кордон і надходження грошових коштів з анонімного (номерного) рахунку з-за кордону, а також переказ коштів на рахунок, відкритий у фінансовій установі в країні, що віднесена Кабінетом Міністрів України до переліку офшорних зон;

- зарахування або переказ грошових коштів у випадку, коли хоча б одна зі сторін є фізичною або юридичною особою, що має відповідну реєстрацію, місце проживання чи місцезнаходження в країні (на території), яка не бере участі в міжнародному співробітництві у сфері запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму, або однією зі сторін є особа, що має рахунок в банку, зареєстрованому у вищезазначеній країні (на вищезазначеній території). Перелік таких країн (територій) визначається відповідно до порядку, встановленого Кабінетом Міністрів України на основі переліків, затверджених міжнародними організаціями, діяльність яких спрямована на протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму, і підлягає опублікуванню;

- зарахування на рахунок коштів у готівковій формі з їх подальшим переказом того самого або наступного операційного дня іншій особі;

- зарахування грошових коштів на рахунок чи списання грошових коштів з рахунку юридичної особи, період діяльності якої не перевищує трьох місяців з дня її реєстрації, або зарахування грошових коштів на рахунок чи списання грошових коштів з рахунку юридичної особи у випадку, якщо операції на зазначеному рахунку не проводилися з моменту його відкриття;

- відкриття рахунку з внесенням на нього коштів на користь третьої особи;

- переказ особою за відсутності зовнішньоекономічного контракту коштів за кордон;

- виплата фізичній особі страхового відшкодування або отримання страхової премії;

- виплата особі виграшу в лотерею, казино або в іншому гральному закладі.

ASB вклади 6.3. (посл. контроль) - програми для роботи з вкладами підзвітних філій. Засобами АРМ «Фінансовий моніторинг» виконується формування файлів-повідомлень типу XA, XL і XN для наступної передачі до регіонального управління банку.

При формуванні файлів типу XA, XL і XN за допомогою вбудованих в АРМ «Фінансовий моніторинг» бібліотек захисту інформації «Вега» виконується накладання ЕЦП на кожну структуру INF_* (відомості про фінансову операцію) і на файл в цілому та наступне шифрування файлів за допомогою програмного забезпечення «SCCRIPT».

Засобами електронної пошти захищені файли передаються на поштову скриньку FIN_MONITOR регіонального управління банку не пізніше 12 години другого банківського дня з моменту занесення інформації про операцію до Реєстру.

Засобами АРМ «Фінансовий моніторинг» виконується формування файлів-повідомлень типу XA, XL і XN для наступної передачі до управління фінансового моніторингу.

За допомогою програмного забезпечення «SCCRIPT» виконуються дешифрування файлів типу XA, XL і XN та наступна перевірка ЕЦП на кожній структурі INF_* (відомості про фінансову операцію) і на файлі в цілому за допомогою вбудованих в АРМ «Фінансовий моніторинг» бібліотек захисту інформації «Вега».

Засобами АРМ «Фінансовий моніторинг» виконуються приймання файлів-повідомлень типу XA, XL і XN від відділень, контроль структури та значень атрибутів, формування файлів-квитанцій XB, XM та XP, занесення вибраних операцій до реєстру операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, та формування файлів-повідомлень типу XA, XL і XN для наступної передачі до управління фінансового моніторингу.

При формуванні файлів типу XA, XL і XN за допомогою вбудованих в АРМ «Фінансовий моніторинг» бібліотек захисту інформації «Вега» виконується перенакладання ЕЦП на кожну структуру INF_* (відомості про фінансову операцію) і накладання ЕЦП на файл у цілому та наступне шифрування файлів за допомогою програмного забезпечення «SCCRIPT».

Засобами електронної пошти того ж дня захищені файли передаються на поштову скриньку FIN_MONITOR центрального апарату Ощадбанку не пізніше 16 години.

Засобами АРМ «Фінансовий моніторинг» виконується формування файлів-повідомлень типу XA і XN для наступної передачі до Уповноваженого органу.

За допомогою програмного забезпечення «SCCRIPT» виконуються дешифрування файлів типу XA, XL і XN та наступна перевірка ЕЦП на кожній структурі INF_* (відомості про фінансову операцію) і на файлі в цілому за допомогою вбудованих в АРМ «Фінансовий моніторинг» бібліотек захисту інформації «Вега».

Засобами АРМ «Фінансовий моніторинг» виконуються приймання файлів-повідомлень типу XA, XL і XN від регіонального управління, контроль структури та значень атрибутів, формування файлів-квитанцій XB, XM та XP, занесення вибраних операцій до реєстру операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, та формування файлів-повідомлень типу XA і XN для настурпної передачі до Уповноваженого органу.

При формуванні файлів типу XA і XN за допомогою вбудованих в АРМ «Фінансовий моніторинг» бібліотек накладання/перевірки ЕЦП НБУ виконуються перенакладання ЕЦП на кожну структуру INF_* (відомості про фінансову операцію) і накладання ЕЦП на файл у цілому. За допомогою АРМ НБУ виконується шифрування файлів типу XA і XN, захищені файли передаються електронною поштою НБУ до Уповноваженого органу.

Програма ідентифікації та вивчення клієнтів банку - ця програма забезпечує виконання вимог законів України з питань запобігання легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, при здійсненні банком функцій суб'єкта первинного фінансового моніторингу в частині проведення ідентифікації осіб, які здійснюють фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, або відкривають рахунок (у тому числі депозитний) на підставі наданих в установленому порядку документів або за наявності підстав вважати, що інформація щодо ідентифікації особи потребує уточнення.

Усі установи та структурні підрозділи банку зобов'язані ідентифікувати відповідно до законодавства України:

- клієнтів, що відкривають рахунки в банку;

- клієнтів, які здійснюють операції, що підлягають фінансовому моніторингу;

- клієнтів, що здійснюють операції з готівкою без відкриття рахунку на суму, що перевищує еквівалент 50 000 гривень або еквівалент цієї суми в іноземній валюті;

- осіб, які діють від імені зазначених клієнтів (до таких осіб відносяться особи, які мають відповідним чином оформлену довіреність на виконання певних дій або отримання цінностей від імені клієнта; посадові особи клієнта - юридичної особи, що мають право першого та другого підпису та виступають від її імені);

- фізичних осіб, які є власниками істотної участі у статутному фонді клієнта - юридичної особи, мають прямий або опосередкований вплив на неї;

- фізичних осіб, які мають можливість впливати на рішення юридичної особи (реальних власників) та отримують економічну вигоду від її діяльності.

Усім установам та структурним підрозділам банку забороняється відкривати та вести анонімні (номерні) рахунки. Забороняється також вступати в договірні відносини з клієнтами - юридичними чи фізичними особами у разі, якщо виникає сумнів стосовно того, що особа виступає не від власного імені.

Рахунок клієнту відкривається та здійснюються операції лише після проведення ідентифікації особи клієнтів та вжиття заходів відповідно до законодавства, яке регулює відносини у сфері запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Ідентифікації також підлягають засновники юридичних осіб усіх рівнів у такому порядку:

- у разі якщо засновниками юридичної особи є виключно фізичні особи, то ідентифікації підлягають всі фізичні особи, що володіють 10 та більше відсотками статутного фонду;

- у разі якщо засновником юридичної особи є інша юридична особа, яка володіє 10 та більше відсотками статутного фонду, або коли таких осіб кілька, необхідно ідентифікувати всіх фізичних осіб цих юридичних осіб, що володіють 50 та більше відсотками їх статутних фондів (у такому випадку працівник банку встановлює дану інформацію на основі завірених копій установчих документів або відповідного листа клієнта із зазначенням необхідної інформації по засновниках клієнта - юридичної особи);

- у разі якщо засновником юридичної особи є інша юридична особа (особи), яка володіє 10 та більше відсотками статутного фонду (засновники 1-го рівня), і в засновниках цієї юридичної особи (осіб) присутні юридичні особи, що володіють 50 та більше відсотками статутного фонду засновників 1-го рівня (засновники 2-го рівня), та по юридичних особах - засновниках 2-го рівня слід ідентифікувати всіх фізичних осіб, що володіють 50 та більше відсотками їх статутних фондів (засновників 3-го рівня).

Слід зазначити, що у разі якщо засновником клієнта - юридичної особи є державні органи, комунальні підприємства, підприємства, засновником та власником яких є держава або окремі органи, то ідентифікація таких засновників не здійснюється.

У разі укладання договору банківського вкладу або договору банківського рахунку на користь третьої особи працівник банку ідентифікує особу, що відкриває рахунок, а особу, на користь якої укладено договір і відкрито рахунок, - під час пред'явлення цією особою до банку першої вимоги або виявлення нею іншим способом наміру скористатися цим рахунком.

Анкети ведуться працівниками тих підрозділів які відкривають рахунки клієнтам і зберігають їх юридичні справи. Анкета клієнта зберігається в юридичній справі клієнта.

Анкета формується за результатами здійснення початкової ідентифікації клієнта на етапі встановлення відносин з ним. Інформація, що міститься в анкеті, уточнюється в процесі вивчення клієнта працівниками, відповідальними ідентифікацію і ведення анкет клієнтів. Не допускається не заповнення або наявність прочерків в окремих пунктах анкети [9, 52].

Рішення щодо недоцільності ведення анкет може бути прийнято працівником банку у разі якщо клієнт:

- одноразово протягом тривалого періоду часу користується послугами банку (отримання кредиту, розміщення депозиту, переказ готівки тощо);

- здійснює операції без відкриття рахунку на незначні суми (сплата державного мита, комунальних послуг, податків, переказ готівки тощо);

- отримує за допомогою банку заробітну плату, пенсію, стипендію (включаючи обслуговування за допомогою платіжних карток, якщо такі рахунки не поповнюються з інших джерел) тощо.

Банк отримує від клієнта відомості та документи, які дають змогу ідентифікувати та вивчити клієнта. Всі документи, які отримують від клієнта працівники банку для ідентифікації та вивчення клієнта, мають бути чинними та містити достовірну інформацію на час їх надання банку.

З метою ідентифікації та вивчення клієнта працівники банку на підставі наданих оригіналів або належним чином завірених копій документів насамперед з`ясовують інформацію про:

1) резидентів;

а) для фізичних осіб:

- прізвище, ім'я, по батькові;

- дата народження;

- серія та номер паспорта (або іншого документа, який посвідчує особу), дата видачі та орган, який його видав;

- місце проживання;

- ідентифікаційний номер згідно з Державним реєстром фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів;

б) для юридичних осіб:

- найменування;

- юридична адреса;

- документи про підтвердження державної реєстрації (включаючи установчі документи, інформацію щодо посадових осіб та їх повноважень тощо);

- ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ;

- реквізити банків, в яких відкриті поточні рахунки, та номери цих рахунків.

2) нерезидентів;

а) для фізичних осіб:

- прізвище, ім'я, по батькові (у разі його наявності);

- дата народження;

- серія та номер паспорта (або іншого документа, який посвідчує особу), дата видачі та орган, який його видав;

- громадянство;

- місце проживання або тимчасового перебування;

б) для юридичних осіб:

- найменування;

- місцезнаходження;

- реквізити банків, в яких відкриті поточні рахунки, та номери цих рахунків;

- дані про реєстрацію цієї юридичної особи на підставі копії легалізованого витягу торговельного, банківського чи судового реєстру або засвідченого нотаріально реєстраційного посвідчення уповноваженого органу іноземної держави про таку реєстрацію.

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5


ИНТЕРЕСНОЕ© 2009 Все права защищены.