бесплатно рефераты
 

Деловые документы

Деловые документы

NIJOL?S SKU?IEN?S KALB? IR VERSLO VADYBOS

AUK?TESNIOJI MOKYKLA

VAIDOTO LUBIO

CHARAKTERISTIKA

2001-06-01

Klaip?da

Vaidotas Lubys , a. k. 38022230448, 2001-02-03 baig? Nijol?s

Sku?ien?s kalb? ir verslo vadybos auk?tesniosios mokyklos Verslo

administravimo specialyb? ir ?gijo administratoriaus kvalifikacij?.

Vaidotas Lubys buvo stropus ir pareigingas studentas, jo ?inios ir

praktikos darbai ?vertinti gerai, o diplomin? darb? apsigyn? puikiai.

Studentas sugeb?jo studijas derinti su praktine veikla:

tre?iaisiais studij? metais prad?jo dirbti AB “Vilniaus bankas”

vadybininku, tod?l ir diplomin? darb? ra?? apie pinigines operacijas.

Vaidotas Lubys kult?ringas, apsiskait?s, iniciatyvus, geba dirbti

savaranki?kai ir kolektyve.

Mokyklos direktor? (Para?as) Nijol?

Sku?ien?


ИНТЕРЕСНОЕ© 2009 Все права защищены.