бесплатно рефераты
 

ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНИХ ВЧЕНЬ: Економічні доктрини античних філософів. Шпоргалки по госэкзамену. Часть1.

ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНИХ ВЧЕНЬ: Економічні доктрини античних філософів. Шпоргалки по госэкзамену. Часть1.

5. Економічні доктрини античних філософів. Проект ідеальної держави в

працях. Концепція Арістотеля. Їхні ідеї лягли в основу всієї ек. науки.

Початок ек. поглядів від. до раннього рабовласницького суспільства ( 10-4

у до н. э) Платон багато написав у виді діалогів Сократа, основне

-\"Держава\" і \"Закони\". Запропонував концепцію ідеальної держ. Вважав, що

держ., кот. складається з багатих і бідних - це, по суті 2 держ.: держ.

багатих і держ. бідних. Нерівність випливає із самої природи людей тому

воно непереборно: принцип побудови держ. - розподіл праці. Але кожний

повинний одержувати по здібностях. Поділяє населення на: філософів кот.

упр держ.; воїнів і тих, хто займається с/г діяльністю. Філософи і воїни

не повинні мати власності, а раби - знаряддя, що говорять. Аристотель -

найвидатніший мислитель античності, учень Платона. Так само, як Платон,

створив проект найкращого держ. (Арістотель ств., що держ. винекла на

основі розвтику сім\'ї. Державна влада зароджується від влади батька в

сім\'ї, переростає до влади вождя, старійшини і завершається владою князя,

царя.). Основа її - середній клас. Землеволодіння - держ.+частка осн.

виробництва - рабська праця (рабство - природне явище, а рабам бути рабами

по природі своєї не тільки справедливо, але і корисно). Увів слово

\"економіка\": мистецтво одержання благ необхідних для життя і для гос.

Розмежував багатство для споживання і багатство для нагромадження. Дав

аналіз розвитку торгівлі і грошей.

2 Економічні доктрини у світі поглядів Августина блаженного і Хоми

Аквінського. В 1 в. н.е. в умовах глибокого ек., політ. і моральної кризи

виникло християнство. Воно засуджувало розподіл на багатих і бідних, соц.

нерівність, лихварство, пропонувало поділяти блага по праці. У 4 в. -

Августин Блаженний придумав формулу: \"хто не працює, той не належний їсти\"

- разом з іншими християнськими постулатами її потім привласнили

більшовики, не посилаючись на джерело, оскільки вели боротьбу і

християнством теж. Хома А. канонізований уже через 50 років після смерті,

теолог. Виступав за централізацію влади ( стверджував, що держ. походить

від Бога) і визнавав соц. ієрархію (\"Одні повинні обр. землю, інші

будувати будинку, а частина, будучи вільна від турбот, повинна присвятити

себе духовній праці\"). Визнавав необхідність приватної власності. Обмін

(торгівля) повинний відбуватися без обману і заради загальної користі.

Ціна справедлива, коли враховує у вкладеної праці. З іншого боку,

перевищення ціни справедливо якщо враховує можливий збиток продавця від

продажу. Засуджував лихварство.

3. Меркантиліська система ек. Концепція нагромадження капіталу. Українська

соц.-ек. Думка ст.У Зап. Евр. зародився в 15 в., наиб. распр. у 17.

Распад. феод., зарожд. капіталістичних відносин., розвиток кап. типу

виробництва, прискорене виникнення світових ринків після великих геогр.

відкриттів, потреба у великих партіях товарів обумовила превр. майстерень

у мануфактури. Торг. капітал став осн. формою кап. Величезні

капіталовкладення зосередилися в купців і монополістів. Меркант. виник на

основі узагальнення досвіду первісного нагромадження як перша спроба

пояснити суть і прискорити цей процес. Відбивав інтереси зарожд буржуазії.

Меркантилісти були не проф. учені, а практики: служ. торг. компаній,

купці, вирішували практ. питання, кот. і виносили в заголовки своїх

трактатів. У центрі народження \"грошей із грошей\", хрематистика, відкида

раніш як аморальна. Ідеологія: 1) багатство - тільки те, що може бути

реалізоване в грошах; 2) виробництво треба заохочувати тому, що воно

створює багатство, а не тому, що потрібно суспільству держави, як вважали

до того 3) безпосереднім джерелом багатства є сфера обігу 4) вона ж є

джерело прибутку, тому що товар перепродується дорожче, ніж купується,

5)найкраща сфера обігу - зовнішня торгівля, 6) баланс

зовнішньоторговельної сфери повинний бути активним, тобто більше прод. ніж

купувати. Є 2-ва етапи разв меркант.: 1)монетарний, ранній

2)мануфактурний, розвитий. Ранній: 1)залучити якнайбільше грошей через

границю, зберегти гроші у своїй країні. Заборонявся вивіз драг. мет. за

кордон, іноземних купців змушували на весь виторг закуповувати місцеві

товари, високе мито на імпорт. Пізній: протекціонізм експорту нац.

продукту, мореплаванню, пошл. на вивіз сировини, зняті огр. на вивіз

грошей. Ідеї меркантилізму в Україні проявились лише в 17-18 ст., до того

для них не існувало умов, оскільки тоді панувло натуральне господарство, а

торгівля була локальною і обмеженою. Ек. політика Б.Хмельницького є

реальним прикладом для свідчення елементів меркантилізму, тому що вона

базувалась на застосуванні принципів активного втручання жерж. влади в

господарське життя, заохочення вивезення товарів і обмеження вивезення

коштовностей, установлення захисного мита, пільг місцевим підприємцям і

купцям. Висвітлювали меркантилізм Ф. Прокопович та Г. Грабянка, С.

Величко.

6. Проекти ек. Реформ переходу до соціалізму в ученіях соціалістів

утопістів (Сен-Сімон, Фур\'є, Оуен)  Ідеал держави - обрисував ще

Платон.  У Європі в 16 - 18 ст. швидко йшло розшарування

суспільства, погляди були далекі від гуманності, хотілося

справедливості. Утопії базуються не на пізнанні економічної дійсності, а

на умоглядних моделях. Анрі Клод де Ребруа Сен-сімон(1760-1825).

Теоретичні підходи Сімома до аналізу суспільства базувалися на

історичному методі. За Сен-Сімоном, суспільство, цілісна система

політики, економіки і знання, у своєму історичному розвитку проходить три

формації: рабовласницьку, феодальну індустріальну. Капітал, власність

підприємця є основою функціонування індустріальної системи Сен-Симона. На

його думку, капітал має таке саме право на винагороду як і праця.

Прибуток визначається як сукупний дохід, що розподіляється відповідно до

праці і вкладеного капіталу. Підприємець, за Сімоном, не тільки власник, а

й керівник промислового підприємства. Сімон вимагав скасування інституту

власності.Соціальна гармонія буде в суспільстві, основана на равності і

справедливості. Эк. погляди Фур\'є 1772- 1837, купець, вважав, що

капіталізм треба реформ. Він пропонує схему, що на його погляд, досить

точно відображає ек. розвиток людства. Увесь попередній хід історії

льдського суспільства поділяє на чотири стадії розвитку: дикість,

патріархат, варварство і цивілізацію. Приваблива праця-основа системи

Фур\'є. Ек. погляди Роберта Оуэна (1771 - 1858) Анг. Пройшов шлях від

хлопчика на побегушках у магазині до фабриканта і керівника правління

великої компанії. Основа прогр.: створення соц. середовища, сприятливого

для розвитку людини і його праці на основі просвітництва і

законодавства. Формувати середовище повинна держава. Прибуток - результат

несправ. обміну. Причина криз - не надвиробництво, а недоспоживання, тому

що робітник не має засобів спожити еквівалент власної праці. Нова пром.

система може існувати без капіталістів. Створював фабричне

законодавство, але від свого авторства. Створив план ліквідації

безробіття. Вважав, що може створити нову досконалу організацію

виробництва і розподілу, яка б не зазнавала криз.

13. Кенсіанство передумови винекнення. Основні економічні погляди

представників кенсіанської теорії. Дійсність спростувала ілюзії про

здатність ринкового механізму автоматично забезпечити рівновагу. До

початку 20-го ст. монополії остаточно знищили конкуренцію як

регулятор. Стали неможливими вільний рівчак капіталів, вирівнювання

витрат, цін і норми прибутку. Криза початку 30-х охопив Європу і

США. Президент США Франклін Рузвельт врятував ситуацію всупереч

рекомендаціям економістів. Вони хотіли, щоб з громадян вичавлювалося

останнє. Він розумно думав, що виробництво підніметься, коли до громадян

повернеться купівельна спроможність. Платоспроможність

створить попит. Тому він придумав державні роботи, щоб зайняти на них

безробітних, і жорстоко обмежив банкірів. Для цього практичного успіху

талановитий англієць Джон Кейнс - молодший (син відомого

економіста) підвів під нього теор. платформу “кейнсіанство”. В

основі: неможливість саморегулювання капіталістичної економіки на

макрорівні. Кейнс розглядає макрорівень: національну економіку

цілком: споживання, нагромадження, зайнятість, нац.

доход, причинно-наслідкові зв\'язки. Зокрема, показав, що механізм

автоматичного вирівнювання попиту та пропозиції - утопія: а) при

монополістичному капіталізмі ціни не знижуються навіть при зниженні

зарплати і спаді виробництва; б) Є межа зниження норми відсотка, що

стимулює інвестиції, нижче якого ек. суб\'єкти не будуть вкладати, а

затримають нагромадження у виді ліквідних засобів страховки від

несподіванок; в) Зарплату взагалі не удасться знижувати: профспілки не

дадуть. У США ще в 30-і роки в Гарварді. Неокейн. циклічність розг. як

властиву будь-які динамічній системі. До мультиплікатора додали

акселлератор: у скільки разів треба збільшити інвестиції заради конкретних

темпів росту нац. доходу. Інвестиції поділяють на автономні і похідні.

Похідні - відповідальні за ріст попиту в результаті росту нац. доходу.

Автономні зв\'язані з незалежними процесами начебто технічного прогресу,

росту населення. Після війни Хансен докладно розглянув динаміку

мультипликационно-акселлераторного процесу. Кінець росту і початок падіння

можуть бути обумовлені: вичерпанням автономних инв.; зниженням очікуваної

норми прибутку. Початок нового росту обумовлене тим, що споживання

автоматично знижується менше, ніж доход у цілому. Через це скоротяться

запаси, а для їхнього відновлення треба буде збільшити інвестиції.

Макроэк. рівновага ринку товарів, грошей, облігацій і раб. сили

називається моделлю Хикса - Хансена. Усі ці моделі мають величезне

значення, тому що показують, як, одержуючи імпульси зовні, ринкова

эк. може пересуватися від однієї рівноваги до іншого. Розмах коливань

циклу не тільки можна обмежити, але і скоротити спад у часі і продовжити

ріст зусиллями держави

10. Сутність трактувань М.Кейнса “ефективний попит”, “психологічний

закон”. Кейнс розг. дохід, що є в розпорядженні суспільства, як

першочерговий фактор, що визначає структуру споживчих витрат. Кожен

додатковий долар доходу хоча і збільшує споживання, але менше, ніж на

долар. От цю частину, що з нього йде на споживання, він назвав граничною

схильністю до нагромадження. Чим більше доход, тим велика частина його не

повертається в господ. обіг. Це твердження Кейнса називається \"основний

психологічний закон суспільства\".

11. Значення економічної теорії М.Кейнса (13)

Значення теорії Кейнса зумовлюється багатьма суттєвими моментами: а) це

макроек. метод дослідження; б) уперше на першому плані проблеми

реалізації, що засновують динамічну теорію циклу; в) його теорія

нац. доходу і мультиплікатора ввійшли в послякейнсіанські теорії

ек. росту; г) об\'єднав эк. теорію і эк. політику в одне ціле, що покликано

сприяти підтриманню життєдіяльності капіталістичної системи та сприятиме

ліквідуванню депресії і безробіття, регулюючи держ. витрати і податки.

14. Теоретики Дж.Робінсон, Е. Чемберлін, П. Самуельсон, Дж. Гелбрейт.

Трактування конкуренції за умови монополізації. Трактуючи конкуренцію,

англійка Джоан Робинсон ( у 1933 - книга \"Економічна теорія недосконалої

конкуренції\") і американець Чемберлин (у тому ж році: \"Теорія

монополістичної конкуренції: реориентация теорії вартості\"), визначають

нові характеристики конкурентної боротьби. Робинсон розглянула, крім

ідеальної, зробленої конкуренції, інші ринкові ситуації: чисту монополію -

володіння продуктом, для кот. немає близького замінника; монопсонию -

протилежність монополії: один покупець, багато продавців; олігополію -

фірми на ринку поєднуються і не допускають інші фірми. Робинсон показала,

що при олігополії росте безробіття, ціна втрачає еластичність (стає вище

середньою), через це падає попит. Щось схоже і на світовому ринку:

симетрична чи асиметрична олігополія, коли домінують 2-3 компанії. Вважала

антимонопольне втручання держ. необхідним. Чемберлин увів поняття

особливої форми протистояння - монополістичної конкуренції. Число

продавців одного товару досить велико, щоб не зачіпати інтереси не вхідних

у неї продавців; продукт стано вится більш різноманітним, так що покупець

може вибрати собі про давца; ринок усе-таки не закритий для інших. Така

монополія осн на взаємозалежності продавця і покупця. Кожен продавець

одночасно і монополіст, і конкурент. 3 напрямку монополістичної

конкуренції: ціновий, неціновий, рекламний. Ціноутворення, з одного боку,

опр. об\'єктивними факторами производста і збуту. З іншого боку -

суб\'єктивний фактор престижу торгової марки. Інструменти нецінової

конкуренції: випуск нових моделей, витончений дизайн, удосконалення

системи збуту, формування попиту. Основний висновок Чемберлина:

ек. саморегулюється й в умовах монополії, але сили, що врівноважують,

трансформуються: керування попитом та пропозицією витісняє колишній

саморегулятор - об\'єктивне співвідношення збуту і пропозиції. Конк.

боротьба як між ринками, так і усередині ринків, а форма її якісно інша.

Самуельсон стояв на позиціях обмеженого втручання держ. в ек. та вважав

найліпшими регуляторами грошово-кредитні механізми, що діють за умови

вільного ринку, забезпечуючи рівновагу між попитом і пропозицією,

виробництвом і споживанням.

15. Теорія ефективної конкуренції Й. Шумпетер. Йозеф Шумпетер (1883-1950)

один з найвідоміших ек., всесторонее вивчення історії ек. аналізу (Рушійна

сила в його підході - підприємець, його якості - не права власника, а

ініціативність, далекоглядність, авторитет, готовність до інновацій. Він,

завдяки цьому - головний суб\'єкт техн. Він вважав, що ефективна

конкуренція -це конкуренція нового типу. Ефективна конкуренція не зв\'язана

з традиційним ціноутворенням, з досягненням верхньої границі

рентабельності, а означає змагання у всіх сферах діяльності: удосконалення

умов виробництва і формування його витрат, попит та пропозиція, структура

відносин між виробниками. Головним агентом єфект. конкуренції є

підприємець-новатор, її важливою умовою монопілізація виробництва, яка дає

змогу нагромаджувати кошти для інноваційних програм.

16 Неокласична доктрина економічного зростання. Представники

консервативної неокласики. Неокласична доктрина ек. зростання існує на

базі двох джерел - теорії факторів виробництва та концепції виробничої

функції, що враховує взаємодію двох факторів- праці і капіталу.

Неокласична теорія ек. зростання як особливий напрямок макроаналізу

виходить зі старої класичної концепції трьох факторів виробництва, згідно

з якою праця, земля та капітал є самостійними творцями вартості, тому

власник кожного з факторів отримує частину створеного продукту у вигляді

доходу (заробітної плати, прибутку) залежно від продуктивності кожного з

факторів. Теоретичні засади неокласичної виробничої функції як моделі ек.

зростання, сформулювали Солоу, Дж. Мід та У. Свен. Вони також виходили з

граничного аналізу двох виробничих факторів - праці і капіталу, які

виробляють однорідний продукт, припускаючи, що кількість праці (робочої

сили) зростає постійно й рівномірно. У 1956-58 Солоу ввів аналіз

неінвестиційних факторів: научнотехн. прогрес, удосконалення менеджменту.

Він же надалі показав, що научно-техн прогрес не існує поза факторами

праці і капіталу. Питання про взаємозв\'язок нац. продукту з факторами його

створення обговорював ще й Рикардо (ідея Адама Смита): ріст залежить від

пропорцій нагромадження і споживання в нац. продукті, а їхні розміри

обумовлені продуктивністю праці. Цей: ріст залежить від продуктивності

виробництва і можливостей ринку. Неокласична теорія росту: праця, земля і

капітал - самостійні творці вартості, власник кожного пропорційно одержує

свою частку. Роль факторів надалі конкретизувалася математизировалась.

17. Неолібералізм: лондонська, фрейбургская, паризька, чикагська школа.

(18,19,20) НЛ - напр. в ек. теорії, що базується на соціальне дослідження.

Також неоліб. базується на неокласич. методах і захищає принцип

саморегулювання ек, св. конкуренції і ек. волі. Ринок розг, як ефективна

система, кот. найбільше сприяє эк. росту і забезпечує пріоритетне

положення суб\'єктів эк. діяльності. Держ. контролює там, де конкуренції

недостатньо, і відповідає за соціальну сферу.

Паризька школа. Винекнення франц. неолібералізму датується 20-30 р.р. 20

ст. (Предст: Е.Малінво, Т.Момбріаль, Л. Столерю, С.Кольм і М. Алле). Під

впливом цієї школи характер планування франц. Ек. змінився. Він став

договірним, здійснювалось на підставі угод між державою та приватними

підприємцями. Їх об\'єктом залишається господарська кон\'юнктура, але вона

орієнтується на ринкові механізми. Представники школи заперечують

перерозподіл нац доходу на користь безробітніх. Вони вважали абсурдним

твердження, що безробітні є резервом для поповнення армії зайнятих і

наголошували, що надлишок роб сили є наслідком порушення ек. рівноваги.

Особливих успіхів досяг М. Алле. Головним об\'єктом його дослідження була

ек.: він намагався вивчити фундаменталь структуру ек., визначити чинники

її розвитку. Він вважав, що держава в суспільстві має бути побудована на

ринкових засадах і відігравати активну роль. Контроль Алле вважає не дуже

дієвим інструментом. Єдиний ефективний контролер -це ринок. На його думку,

об\'єктом контролю можуть бути тільки держ. витрати та грошовий обіг.

18. Англійський неолібералізм. Економічна концепція Хайєка. Англ. Осн.

Фрідріх фон Хайек 1899-1992, Ноб. лауреат за праці по теорії грошей і

кон\'юнктурних коливань і взаємовпливам економічних, соціальних і

інституціональних процесів. Ідея \"спонтанного порядку\": право максимальної

волі людини; зіткнення інтересів народжує раціональний порядок. Керувати

явищами неможливо, їх можна тільки аналізувати, і те на мікрорівні, у

конкретних обставинах. Умова волі і конкуренції - приватна власність.

Держ. охр. волю. Чим більше регулюється суспільство, тим більше людей у

ньому користається привілеями , так що суспільний статус людини починає

визначатися не її працею і здібностями, а приналежністю до визначеної

групи забезпечення. Підриваються стимули эк. активності. Пропонує знищити

приватну монополію держ. на випуск грошей: нехай валюти конкурують. Теорія

ділового циклу Хайека: у період эк. підйому ціни ростуть швидше зарплат,

реальна зарплата зменшується (у нас вона уменьшщается при спаді теж...).

Це створює умови для зайнятості: машинна праця заміняється людським.,

попит на інвестиції падає, це приводить до спаду виробництва. А при спаді

зарплата росте (скорочується менше, ніж ціни), попит на раб. силу падає,

ростуть інвестиції.

19. Неолібералізм у Німеччині. Теорія соціально-ринкового господарства.

Поєднує ідеї: сильна держ. + менталітет нації, здатність до

самоорганізації і самопожертви + неокласичне саморегулювання эк. Осн.

фрейбургскую школу Вальтер Ойкен у післявоєнні роки. Відновлюючи після

війни ек, відмовилися від кейнсианства, тому що воно могло б сприяти

авторитаризму, до якого ньому нація завжди була схильна, а Гітлер довів до

логічного кінця. раціональне держ. господарство представляв як \"політику

Страницы: 1, 2


ИНТЕРЕСНОЕ© 2009 Все права защищены.