бесплатно рефераты
 

Інфляційні очікування

Інфляційні очікування

Тема: інфляційні очікування

Зміст

Зміст

Вступ

1 Природа інфляційних очікувань

1.1 Поняття інфляції та інфляційних очікувань.

1.2 Інфляційні очікування як одна з причин зростання цін.

1.3 Наслідки інфляційних очікувань: вплив на фінансові процеси

1.4 Механізм дії інфляційних очікувань

1.5 Світовий досвід регулювання інфляційних очікувань

2 Аналіз реального стану інфляційних очікувань в економіці України

3 Напрямки стабілізації інфляційних очікувань

Висновки

Література

Додатки

Вступ

Перехід нашої економіки на ринкові відносини різко підвищив значення

грошей. Проблеми грошового господарства стають основними і в практичних

заходах по реконструкції народного господарства, і в теоретичних

дослідженнях. Тому, незважаючи на жваве обговорення зазначених питань на

сторінках економічної преси, актуальність їх не зменшується. Висока

вартість аналізу інфляційних процесів, велике число діючих чинників

ускладнюють виробіток правильної грошової політики. Як показує досвід

нашої, а також інших країн, перехід на ринкові відносини супроводжується

швидким зростанням цін, підсиленням дії інфляційних чинників. Дуже важливо

правильно оцінити, чи є самий перехід на ринкові відносини причиною

заглиблення інфляції чи при цих відносинах накопичений раніше інфляційний

потенціал одержує свій реальний вислів.

Очевидно, що в умовах ринкових відносин можливості штучного

стримування інфляції різко скорочуються. Разом з тим непослідовність в

прийнятті рішень по переходу до ринку, непродуманість деяких кроків

усугубляють існуючі труднощі, підсилюють інфляційні процеси [1].

Досвід багатьох країн показав, що тривале функціонування

централізованого планування, як правило, призводить до порушення

збалансованості матеріальних і грошових струмів.

Раніше інфляція виникала, як правило, в надзвичайних обставинах. Так,

під час війн держави часто випускали велику кількість незабезпечених

паперових грошей для покриття військових видатків. В останні двадцять -

тридцять років інфляція стала хронічним захворюванням економік багатьох

країн світу [2].

Як економічне явище інфляція існує вже довгий час. Вважається, що її

поява пов’язана ледве не з виникненням грошей, з функціонуванням яких вона

безперервно пов’язана. Інфляція є однією з найгостріших проблем сучасного

розвитку економіки в багатьох країнах світу.

Від чого ж залежить кількість грошей, необхідна для забезпечення

товарного обігу ? Передусім від суми цін товарів, що підлягають реалізації

протягом певного періоду, скажімо року. Що більше товарів, тим більше

потрібно грошових одиниць для їх реалізації.

Кількість грошей в обігу залежить далі від швидкості обігу кожної

грошової одиниці. Це пов'язане із тим, що одна і та ж сума грошей може

обслугувати більше чи менше число актів куплi - продажу.

Перевищення кількості грошових одиниць, що знаходяться в обігу, над

сумою товарних цін і поява внаслідок цього грошей, не забезпечених

товарами, означає інфляцію. Вона призводить до зростання цін на товари

(явному чи прихованому). Тому індекс цін - це один із головних і найбільш

наочних показників наявності чи відсутності інфляції, її глибини. Інфляція

може бути викликана різними чинниками. Це і випуск зайвої кількості

грошових одиниць, і відставання виробництва товарів від зростання

платіжездатного попиту, і надходження на ринок товарів, що не користуються

попитом.

Інфляція - це переповнення фінансових каналів паперовими грошима, що

призводить до їх знецінювання. Інфляція - це грошове явище, але вона не

обмежується знецінюванням грошей. Вона проникає у всі сфери економічного

життя і починає руйнувати ці сфери. Від неї страждає держава, виробництво,

фінансовий ринок, але більше за все страждають люди. Під час інфляції має

місце:

1. Знецінювання грошей по відношенню до золота.

2. Знецінювання грошей по відношенню до товару.

3. Знецінювання грошей по відношенню до іноземної валюти.

Пояснення причин дисбалансу найрізноманітніші. Одні економісти

(Дж.М.Кейнс та його послідовники) вважали його надмірним попитом при повній

зайнятості, тобто з боку попиту. Інші – неокласики – шукали причину в

зростанні виробничих видатків, тобто з боку пропозиції. Дані оцінки

односторонні, і істину слід шукати в синтезі двох протилежностей [1].

Одна з причин виникнення інфляції як з боку попиту, так і з боку

пропозиції – це інфляційні очікування. При знеціненні грошей населення,

очікуючи ще більшого знецінення грошової одиниці, вимагає збільшення

заробітної плати, створює запаси продуктів тощо, що прискорює інфляцію. З

боку пропозиції та ж сама ситуація – підприємства намагаються виробити

меншу кількість продукції з більшою ціною, що також прискорює інфляцію.

Інфляційні очікування є одним з найбільших чинників інфляції, досить

специфічним, так як безпосередньо вплинути на інфляційні очікування

населення і підприємств досить важко. Інфляційні очікування ще недостатньо

досліджені, про це свідчить невелика кількість літератури з даного питання.

Але це один з найважливіших аспектів інфляції. Так, якщо передбачити

інфляційні очікування та вжити відповідних заходів, паніка під час падіння

грошової одиниці зменшиться, та інфляційний процес зможе ефективніше

контролюватись.

В даній курсовій роботі необхідно дослідити сутність інфляційних

очікувань, інфляційні процеси, що з ними пов’язані, та зробити висновки

щодо заходів при виникненні інфляційних очікувань. Для такого дослідження

поставимо завдання:

1. з наукових позицій визначити сутність інфляційних очікувань, їх

причини та наслідки, а також узанальнити світовий досвід

регулювання інфляційних очікувань;

2. проаналізувати на основі статистичної та фактичної інформації

реальну економічну ситуацію інфляційних очікувань в Україні;

3. сформулювати аргументовані пропозиції щодо регулювання інфляційних

очікувань.

1 Природа інфляційних очікувань

1.1 Поняття інфляції та інфляційних очікувань.

Інфляція – це підвищення загального рівня цін, або, що больш точно,

переповнення каналів обігу грошової маси понад потребами товарообігу, що

викликає знецінення грошової одиниці та відповідно зростання товарних цін

[6].

Але таке розуміння інфляції не можна важати повним. Інфляція, що хоч і

виявляється лише в зростанні цін, не є лише грошовим явищем. Інфляція – це

соціально-економічне явище, що породжується диспропорціями відтворення в

різних сферах ринкового господарства. Одночасно, інфляція – одна з найбільш

гострих проблем сучасного розвитку економіки у всіх країнах світу.

Суть інфляції полягає в тому, що національна валюта знецінюється по

відношенню до товарів, послуг та іноземних валют, які зберігають

стабільність своєї купівельної здатності. Деякі російські вчені додають до

цього переліку ще й золото, надаючи йому роль всезагального еквіваленту.

З теоретичної точки зору інфляція – це дисбаланс між сукупним попитом

та сукупною пропозицією. В своїй теорії послідовники Д. Кейнса пояснюють

настання інфляції надмірним попитом при повній зайнятості, а неокласики,

навпаки, зростанням видатків виробництва, тобто пропозицією. Тобто

виділяються дві альтернативні концепції: інфляція попиту та інфляція

пропозиції (видатків).

Інфляція пропозиції означає зростання цін внаслідок збільшення

видатків виробництва. Джерелом зростання видатків є держава, профспілки та

фірми. Наприклад, в умовах зростання цін профспілки вимагають підвищення

заробітної плати, що спричиняє спіраль “ціни - зарплата”.

Загальне підвищення рівня цін пов’язується різними школами в сучасній

економічній теорії також із зміною структури ринку в ХХ сторіччі. Сучасний

ринок – це в значній мірі олігополістичний ринок. А олігополіст має в

деякій мірі владу над ціною І якщо навіть олігополії не першими почали

“змагання цін”, вони зацікавлені в її підтримці та посиленні.

В залежності від того, яких форм набуває нерівновага попиту та

пропозиції, розрізняють відкритий та прихований види інфляції [4].

Відкрита інфляція характерна для економіки з вільним ціноутворенням, і

є хронічним зростанням цін на товари та послуги. Її механізмом є механізм

адаптивних інфляційних очікувань, що базується на деформації психології

покупців. Спостерігаючи зростання цін, покупці намагаються передбачити,

наскільки подорожчають товари, і нарощують поточний попит на шкоду

заощадженням, а це, в свою чергу, скорочує обсяг кредитних ресурсів, що

шкодить зростанню капіталовкладень, виробництва та пропозиції.

Прихована інфляція є характерною для економіки з регульованими цінами

(і, можливо, заробітною платою). і виявляється в товарному дефіциті,

погіршенні якості продукції, вимушеному накопичуванні грошей, розвитку

тіньової економіки, бартерних угод. Прихована інфляція також виникає

внаслідок підтримання державою товарних цін нижче цін рівноваги попиту та

пропозиції (різноманітні “коридори”), при якій гроші перестають бути

всезагальним купівельним засобом та мірою розподілення товарів та послуг.

Цей вид інфляції дуже небезпечний, так як веде до руйнування ринкового

механізму.

Інфляційні очікування є досить небезпечним явищем для економіки. Вони

виникають при інфляції, що підтримує сама себе. Населення та господарські

суб’єкти звикають до постійного підвищення рівня цін. Населення вимагає

підвищення заробітної плати і запасається товарами, очікуючи їх швидкого

подорожчання, таким чином провокуючи швидке підвищення цін на товари, що

зненацька отримали підвищений попит. Виробники ж очікують підвищення цін з

боку своїх постачальників, одночасно закладаючи в ціну своїх товарів

прогнозоване ними зростання цін на комплектуючі, розкручуючи тим самим

маховик інфляції. Таким чином виробники та покупці вбезпечують себе від

наслідків інфляційних процесів, але тим самим прискорюють інфляцію. Живий

приклад таких інфляційних очікувань можна було спостерігати кілька років

тому, коли ціни росли в декілька разів швидше, ніж зарплата, населення

намагалось придбати товари, що наступного дня ставали дорожчими, а

виробники підвищували ціни та скорочували обсяг виробництва, збільшуючи

інфляційний рівень [12].

Вчені виділяють декілька видів інфляційних очікувань. Інфляційні

очікування поділяються на очікування покупців та очікування виробників, що

мають різну природу та різні механізми дії. Крім того, існують адаптивні,

раціональні, перспективні очікування.

Адаптивні очікування передбачають пристосування до існуючого рівня

інфляції. Адаптивні інфляційні очікування стримують вихід країни з

інфляційного тиску, так як вони викликають ажіотажний попит, а він піднімає

рівень товарних цін. Такі очікування в основному постійні, тобто суб’єкти

не змінюють свою думку про хід інфляції і притримуються однієї і тієї ж

політики по відношенню до інфляційних процесів. Такі очікування мають

місце, коли ситуація на ринку більш-менш відома та немає спонукань до зміни

ситуації, що склалася. Адаптивні очікування порівняно легко передбачити та

оцінити. Перспективні ж інфляційні очікування передбачають зміну

суб’єктами ринку своїх оцінок та дій. Такі очікування мають місце, коли

ситуація на ринку часто змінюється. Суб’єкти ринку намагаються

застрахуватись від можливих стрибків цін, і в них виникають несприятливі

для ринку перспективні очікування. При цьому можуть виникнути непередбачені

очікування, що може спричинити прискорення інфляційних процесів.

Головною рисою раціональних очікувань є розумно обгрунтований облік

ринковим суб’єктом різних економічних параметрів, що бере до уваги дії

інших ринкових суб’єктів. На жаль, більшість інфляційних очікувань на

українському ринку не можна назвати раціональними. В більшості випадків

підприємцями береться до уваги фінансовий стан власного підприємства, без

урахування інших економічних параметрів. Це відбувається через невміння

правильно оцінювати ситуацію на ринку. В різних умовах можуть бути

раціональними як адаптивні очікування, коли зберігається орієнтація на них

основної маси ринкових суб’єктів, так і перспективні очікування у випадку

масової зміни суб’єктами ринку своїх оцінок. Останній процес важко

піддається обліку та може породжувати в однієї частини суб’єктів

раціональні, а в іншої нераціональні очікування, в залежності від їх оцінки

ринкової ситуації. Але в будь-якому випадку нераціональні перспективні

інфляційні очікування найбільш небезпечні для економіки [10].

Адаптивні та перспективні очікування часто називають стабільні та

нестабільні. Нестабільні інфляційні очікування частіше всього виникають на

початку і в середині інфляційних періодів. Оцінка інфляційної ситуації

суб’єктами ринку весь час змінюється внаслідок нестабільної ситуації на

ринку. Стабільні інфляційні очікування мають місце звичайно вже, коли

інфляційні процеси зменшуються, йдуть на спад. В цьому випадку оцінка

суб’єктами ринку більш-менш стабільна, ці інфляційні очікування легше

передбачити і вони мають не такі руйнівні наслідки.

1.2 Інфляційні очікування як одна з причин зростання цін.

Зростання цін може бути пов’язане з перевищенням попиту над

пропозицією, але така диспропорція в багатьох випадках не є інфляцією.

Також незалежно від стану грошової сфери товарні ціни можуть змінюватись

внаслідок зростання продуктивності праці, циклічних та сезонних коливань,

структурних зсувів в системі відновлення, монополізації ринку, державного

регулювання економіки, введення нових ставок податків, девальвації та

ревальвації грошової одиниці, зміни кон’юнктури ринку, впливу

зовнішньоекономічних зв’язків, стихійного лиха тощо. Тому особливо важливо

зазначити саме інфляційні причини зростання цін, а саме: диспропорційність,

інфляційно небезпечні інвестиції, відсутність чистого вільного ринку та

досконалої конкуренції, “імпортована інфляція”, інфляційні очікування.

За помірної інфляції ціни ростуть швидше, ніж заробітна плата. Ця

обставина закріплює стимули підприємницької діяльності. Інфляція є

небезпечною для економічного розвитку. Вона починає сама себе

підштовхувати, збільшуючи інфляційну хвилю. Це відбувається по багатьом

причинам, однією з яких є адаптивне інфляційне очікування.

Населення очікує подальшого підвищення цін і тому збільшує свої

покупки, не роблячи грошових заощаджень. Це призводить до зростання

сукупного попиту, а він, відповідно, до зростання цін. Інфляція зростає, що

веде до поглиблення інфляційних очікувань (рис.1). Взагалі підвищення

сукупного попиту має стимулювати економіку, але не у випадку інфляційних

очікувань.

Виникнувши, інфляція швидко розповсюджується на всі галузі, пов’язані

між собою взаємними поставками. Інфляція вважається небезпечною хворобою

ринкової економіки. Інфляцію досить важко зупинити, навіть якщо зникають

економічні причини її виникнення, що пов’язано з інфляційними очікуваннями,

а конкретно з інертністю психологічного настрою, що сформувався раніше.

Покупці, що пережили інфляцію, ще довго здійснюють закупівлі “Про всяк

випадок”.

Багато вчених в країнах Заходу і в нашій країні виділяють окремо

фактор інфляційних очікувань, підкреслюючи, що подолання інфляційних

очікувань населення та виробників є найважливішою (якщо не головною)

задачею антиінфляційної політики. Інфляційні очікування є головним чинником

зростання цін. Це пояснюється таким чином. Інфляційні очікування є одним з

чинників інфляції, причому таким, що переживає саму інфляцію [13]. В

результаті процес інфляції в різних його проявах має не випадковий

характер, а досить стійкий. До негативних наслідків інфляційних процесів

відносяться зниження реальних прибутків населення, збезцінення заощаджень

населення, втрата у виробників зацікавленості в створенні якісних товарів,

обмеження продажу сільськогосподарських продуктів в місті сільськими

виробниками за умов падіння зацікавленості, в очікуванні підвищень цін на

продукти. В умовах підвищення цін погіршуються умови життя переважно у

представників соціальних груп з твердими прибутками (пенсіонерів,

службовців, студентів, прибутки яких формуються за рахунок держбюджету).

Таким чином, інфляційні очікування зростання цін спричиняють їх ще більше

зростання.

Темпи приростів рівня цін в короткостроковому періоді мають певну

інерційність, або мають очевидний часовий тренд. Під інерційністю в даному

випадку розуміється наявність стійкої залежності поточної інфляції від

попередніх значень темпів приросту. Часовий тренд передбачає очевидну

тенденцію до зниження або зростання темпів приросту цін з випадковим

характером коливань.

При оцінці майбутньої інфляції економічні агенти користуються

переважно адаптивними очікуваннями, так як саме ці очікування легко

передбачити, та вони є головною основою для неухильно зростаючих цін та

інфляції.

1.3 Наслідки інфляційних очікувань: вплив на фінансові процеси

Інфляційні очікування спричиняють посилення інфляції. Тому доцільно

спочатку визначити наслідки інфляції, а потім у зв’язку з ними відповідно і

наслідки інфляційних очікувань.

Головними соцiально-економiчними наслiдками iнфляцii є: перерозподiл

доходiв, прихована державна конфiскацiя грошей у населення через податки,

прискорена матерiалiзацiя грошей, падiння реальної процентної ставки на

капiтал.

Окрiм перерозподiлу доходiв iнфляцiя впливає на економiку через

загальний обсяг виробництва. Такий вплив справляється на рiвень обсягу

виробництва в цiлому. Тут слiд зауважити, що безпосереднього зв’язку мiж

цiнами i обсягом виробництва немас. Збiльшення сукупного попиту збiльшує i

цiни, i обсяг виробництва. Проте потрясiння в пропозицii, перемiщуючи вгору

криву сукупноi пропозицii, пiдвищать цiни i зменшать обсяг виробництва.

Серйознi загрози для нацiональної економiки, що створює iнфляцiя,

мають як внутрiшнiй, так i зовнiшнiй прояв. У разi iнфляцii витрат, краiни,

економiка яких залежить вiд зовнiшньоi торгiвлi перш за все промисловими,

легкозамiнюваними товарами, можуть втратити експортнi ринки, якщо цiни та

витрати в цих країнах зростають швидше, нiж в iнших країнах. Таким чином,

проблема стабiлiзацiї цiн тiсно пов’язана з питаннями збереження

конкурентноспроможностi держави на зовнiшних ринках.

Інфляційні очікування мають великий вплив на стан інфляційних

процесів. Інфляційні очікування можуть посилити інфляцію, чи навпаки (що

трапляється значно рідше) послабити інфляційні процеси.

Також інфляційні очікування спричиняють вплив на всі сфери економіки.

Так, перспективи розвитку ринку довгострокових приватних облігацій в

великій мірі визначаються характером фінансової стабалазації економіки та

Страницы: 1, 2


ИНТЕРЕСНОЕ© 2009 Все права защищены.