бесплатно рефераты
 

Darba tirgus un darba alga Arodbiedribas loma darba speka tirgu

Darba tirgus un darba alga Arodbiedribas loma darba speka tirgu

R?gas Tehnisk? Universit?te

Darba tirgus un darba alga. Arodbiedr?bas loma darba sp?ka tirg?.

Kursa darbs.

IEF, 1.kurss, bakalaurs

Nata?ja

Hme??icka

Kursa

darba vad?t?ja

Dr. oec.

Nat?lija Gode

R?ga-2002

Saturs

Ievads

3

1. Darba tirgus

4

1.1. Darba piepras?jums

4

1.2. Darba pied?v?jums

8

1.3. L?dzsv?rs darba sp?ka tirg?

10

2. Darba tirgus form?s.

13

2.1. Piln?ga konkurence.

13

2.2. Monopols.

13

2.3. Monopsons.

15

3. Darba alga.

17

3.1. Darba laiks un darba alga .

17

3.2. Darba algas “nacion?las at??ir?bas” .

17

3.3. Darba algas formas.

18

3.4. Darba algas noteik?ana.

19

3.5. Algu un nodarbin?t?bas probl?ma .

20

4. Arodbiedr?b?s.

22

4.1. Arodbiedr?bu j?dziens.

22

4.2. LBAS strukt?ra un instit?cijas.

22

4.3. LBAS darb?bas programma .

23

4.4. Arodbiedr?bu politika tirgus ierobe?o?anas m?kstin??anai.

25

4.5. Arodbiedr?bu iedarb?ba uz darba algu.

27

Nobeigums

28

Izmantot?s literat?ras saraksts

30

Ievads

Lai iest?tos Eiropas Savien?b?, Latvijai j?tuvina tautsaimniec?bas

att?st?ba un dz?ves l?menis ??s savien?bas dal?bvalstu l?menim.

Viena no Latvijas tautsaimniec?bas att?st?bas gr?t?bu izpausm?m ir mazs

nodarbin?t?bas l?menis, kas var bremz?t ekonomikas turpm?ko izaugsmi.

pirmk?rt ,ja iedz?vot?ju darbasp?jas nav izmantotas, tad nav atdeves

ieguld?jumiem vi?u fiziskaj? un gar?gaj? att?st?b?. T? k? katra cilv?ka

dz?v? darbasp?jas laiks ir ierobe?ots, tad maza nodarbin?t?ba uzskat?ma par

makroekonomisko zaud?jumu.

Otrk?rt, maza nodarbin?t?ba pasliktina ?ime?u materi?lo nodro?in?jumu, it

?pa?i tad, ja tas ilgsto?s vai atk?rtots.

Maza nodarbin?t?ba ir faktors ar t?lejo?o ietekmi, jo samazina bezdarbnieku

b?rnu att?st?bas iesp?jas. Parasti vi?i m?c?s skol?, ta?u nevar izv?l?ties

sav?m interes?m atbilsto??ku m?c?bu iest?di un piedal?ties da??das

nodarbin?t?bas un pas?kumos, kas veidotu un att?st?tu tie?i vi?iem

piem?to??s sp?jas.

Lai nodro?in?tu savas kvalifik?cijas atbilst?bu augo?aj?m darba tirgus

pras?b?m, nemit?gi j?papildina zin??anas, prasmes un iema?as. Tas notiktu

gan veicot ikdienas darbu, gan darba dev?ja pied?v?t?s m?c?bas darbaviet?

un ?rpus t?s, gan ari p?c pa?a iniciat?vas. Lai l?dzsvarotu pied?v?juma un

piepras?juma strukt?ru Latvijas darba tirg?, Nodarbin?t?bas valsts dienests

pied?v? profesion?lo apm?c?bu un p?rkvalific??anos, ta?u l?dz ?im tas nav

var?jis radik?li ietekm?t nodarbin?t?bas l?meni.

Pa?reiz Latvijas darbasp?ka tirg? past?v vair?kas dispoz?cijas. Pirmk?rt,

tie ,kam darbs ir, taj? ir ?oti augst? m?r? noslogoti, turpret? tiem, kam

t?s nav, ir ierobe?otas iesp?jas to dab?t. Otrk?rt, past?v darba

pieejam?bas nevienl?dz?bu starp sieviet?m un v?rie?iem un starp re?ioniem,

k? ar? starp latviski run?jo?iem un tiem, neprot latviski. Tre?k?rt, algas

ir zemas un neatbilst lielajai darba slodzei. Ceturtk?rt, disproporcija

past?v starp darba dev?ju vajadz?b?m p?c kvalific?tiem darbiniekiem un

pa?reiz?jo ??du darbinieku pieejam?bu, k? ar? izgl?t?bas sist?mas sp?ju

sagatavot kvalific?tus darbiniekus piepras?taj?s specialit?tes un

perspekt?vaj?s nozar?s. Past?v ar? pretruna starp pieaugo?o tirgus

spiedienu attiec?b? uz darbasp?ka mobilit?ti un daudzu nodarbin?to

nepietiekamo sp?ju b?t “mobiliem” darb? un karjer?. M?sdienu ekonomika ir

dinamiska, ta?u cilv?kiem b?tiski svar?ga ir dro?a un garant?ta

nodarbin?t?ba, k? ar? labi darba apst?k?i, un ??da vi?u v?lme ir saprotama.

Latvijas darbasp?ku tirgu past?v div?j?ds izaicin?jums. No vienas puses,

p?reja uz tirgus ekonomiku prasa nopietnas struktur?las un institucion?las

reformas, kas ir kop?gas vis?m p?rejas valst?m. No otras puses, Latvijas

ekonomikai, darbasp?ka tirgum un izgl?t?bas sist?mai ir j?piel?gojas arvien

strauj?kai globaliz?cijai. Nereti alga, ko sa?em par darbu, ir zema, un,

tom?r ir k?di ieguvumi naud?, tie ne vienm?r kompens? cilv?ciskos

zaud?jumus. Visas ??s disproporcijas, ja t?s neierobe?o un nel?dzsvaro, var

k??t par kav?kli tautas att?st?bai.

1.Darba tirgus.

Kop?jais darbasp?ka tirgus ekonomik? aptver str?dniekus. Makroekonomisk?

anal?z? parasti s?kas, apskatot t?dus r?d?t?jus k? kop?j? nodarbin?t?ba vai

kop?jais nostr?d?to stundu skaits, ignor?jot to faktu, ka past?v b?tiskas

at??ir?bas str?dnieku prasm?.

K? ir zin?ms, darba tirgus- viens no 3 tirgum, uz kur?m firm?m ir veic?g?k

j?darbojas, ja tie grib izdz?vot. Darba tirgus un kapit?la tirgus- galvenie

tirgus veidi, uz kur?m firmas pirks ra?o?anas faktorus.

Darba tirgus izp?ti s?kas un beidz?s ar darba piepras?juma un pied?v?juma

anal?zi. Kas attiec?s uz piepras?jumu, kur? eksist? darba tirg?, tad ?eit

ir darba dev?ji, kuri pie?em l?mumu par darba sp?ku pie?em?anu uz darbu

atkar?b? no st?vok?a, kur? atrodas visas 3 tirgi: kapit?la, preces un

darbinieku. Kas attiec?s uz darba sp?ka pied?v?jumu, tad ?eit ir t?das

grupas, ka darbinieki un n?kamie darbinieki, kuras l?mumi, kur str?d?t un

vai str?d?t, pie?ems ar uzskaiti iesp?jas pavad?t savu laiku.

Ar saisti ir vesel?gi past?v?gi skat?t to faktu, ka galvenie rezult?ti

darba tirgus funkcion??anai ir saist?ti ar sekoju?iem faktoriem:

a)nodarbin?t?bas nosac?jumiem (t.i. darba algu, apbalvojuma l?meni, darba

nosac?jumiem) un b)nodarbin?t?bas l?meni.

Analiz?jot abus faktorus, ir nepiecie?ams izdar?t at??ir?bu starp da??dam

profesijas grup?m, kuras kopum? sast?da darba tirgu. Taj? pa?? m?ra ir

svar?gi dom?t ar? par to, ka jebkur? rezult?ts tirgus funkcion??an?s

vienm?r ir atkar?gs taj? vai cit?da m?r? no t?diem faktoriem, ka

piepras?jums un pied?v?jums.

1.1.Darba piepras?jums.

Sava darb?b? firmas savieno da??das ra?o?anas faktorus, pirmk?rt, kapit?lu

un darbu, lai izlai?ot preces vai izdarot pakalpojumus, kuras p?rdod uz

produkcijas tirg?. Kop?jais apjoms izdar?tas produkcijas un tas, ka firmas

saista darbu un kapit?li, ir atkar?gs no piepras?juma uz produktu, no t?,

cik darba un kapit?la var sa?emt pa dot?m cen?m, un no izv?les tas

tehnolo?ijas, kuras ir vi?a r?c?b?. Kad izp?t?m piepras?jumu uz darbu,

grib?tos uzzin?t , k?da veid? darbiniekus skaits, aiz?emt?s uz??mum? vai

uz??mumus rind?, ir atkar?gs no tam izmai??m, kuras notiek vien? vai

vair?kas norad?tas faktoros.

Liel?ko da?u sevi??o interesi izt?lo jaut?jums par to, k?da veid?

darbinieku skaits main?s, kad main?s darba alga. Pie?emot, ka var main?t

darba algu, kura ir izmaks?ta taj? vai cit? r?pniec?bas nozar? liela laik?

period?, bet pie t?m atlik?t nemain?gam izmantotas tehnikas l?meni un

iek?rtu ,nosac?jumus ,uz kuriem ir p?rst?v?ts kapit?ls, un attiec?bu starp

cenu uz produktu un piepras?jumu uz produktu. Kas notiktu ar vajadz?go

skaitu darbu, ja pieaugtu darba samaksas likme?

Pirmk?rt, vair?k liel?ka darba alga dom? vair?k liel?ku izlaiduma samaksu

un parasti vair?k liel?ku cenu uz produktu. T? ka pat?r?t?js rea?? uz

vair?k augstam cen?m, ko p?rk maz?k, darba d?v?ji cen?as samazin?t gatavas

produkcijas izlaidumu. Samazin?ts izlaiduma l?menis sava k?rt? ved pie

nodarbin?t?bas samazin??an?s (pie p?r?jiem vien?diem nosac?jumiem). T?da

nodarbin?t?bas sa?sin??ana saucas par m?rogu efektu, t.i. priek?roka

maz?kas nodarbin?t?bas pie maz?kam m?rogu izlaiduma.

Otrk?rt, pie darba algas izaugsmi ( dom?, ka kapit?la cena nemain?s

,?rk?rt?jo soli, s?kum?) darba dev?ji cen?as samazin?t ra?o?anas izmaksu,

izmantojot t?du tehnolo?iju, kur? liel?ku dalu atbalst?tos uz kapit?lu, bet

nevis uz darba sp?ku t?da veida, ja darba samaksa izaugtu nodarbin?t?bas

l?menis samazin?tos pie kapit?la ietilp?go ra?o?anas veida aizb?d??anas

d??. ??s otra iedarb?ba var b?t nosaukta par aizst?v??anas m?rogu, par cik

ar darba samaksas izaugsmi kapit?la ra?o?anas proces? aizvieto darbasp?ku.

Iedarb?ba da??das likmes darba samaksas uz nodarbin?t?bas l?men? var b?t

prezent?t? tabulas form?, kur? vajadz?ga darbasp?ka skaita korel? ar darba

samaksas l?meni .1.tabul? ir parad?ta t?da piepras?juma m?rogs. Sadarb?ba

starp darba samaksu un nodarbin?t?bu, parad?ta 1.tabul?, var b?t izmantota

lai parad?tu piepras?juma sl?pi. T?, uz 1. z?m?jum? ir parad?ta

piepras?juma sl?pa ,kura ir izdar?ta uz datiem, izmantotas

1.tabul?.piever?ot uzman?bu tam, ka sl?pa –k??stot zem?kai, t.i. par?da to,

ka samazinoties darba samaksai, samazin?s ar? piepras?jums p?c darba. Tap?t

pieverot uzman?bu tam, ka sekojot izveidotai praktiskai uzskat??anai

ekonomiskos jaut?jumus, kustot darba samaksas likmes uz vertik?las ass,

neskatoties uz to, ka ?ie likmi ir br?vas main?mas lielumi kontekst?

piepras?juma uz darbu k?da firm?.

Piepras?juma sl?pa uz darbu par?d?, k?da veida vajadz?go nodarbin?t?bas

l?meni, izm?r?mais vai nu darba stundu skaitu, vai nu darbinieku skaitu,

main?s ar izmai??m sakar? ar uz darba sp?ka maksu pie cit?m nemain?gam

faktoram, kuri ietekm? uz piepras?juma m?rogu. Atk?rtot ar? t?s, ka uz ?os

faktorus ien?k piepras?juma l?menis uz produkti, nosac?jumiem, pa kur?m

ieg?stot kapit?lu, un jau eso?ajiem tehnolo?ij?m. Bet ja darba alga Mainas,

bet citi faktori –ne, tad var cer?t uz izmai??m vajadz?ga darba sp?ka

l?men?, kustoties vai nu uz aug?u, vai nu uz l?ju pa piepras?juma likmi.

|Darba algas likme, |Vajadz?gs nodarbin?t?bas |

|dol?ros |l?menis |

| 3 | 250 |

| 4 | 190 |

| 5 | 160 |

| 6 | 130 |

| 7 | 100 |

| 8 | 70 |

1.tabula. Piepras?jums uz darbu hipot?tisk? r?pniec?bas nozar?.

[pic]

1.z?m. Darba piepras?juma sl?pa.

K?das sekas b?s ,ja b?s izmai?as vien? no faktoriem, kuras raksturo darba

piepras?jumu?

Pirmk?rt, pie?emot, ka piepras?jums uz produkti k?das noteiktas r?pniec?bas

nozares, t.i. pie jebk?das ra?o?anas cenas b?s p?rdots vair?k daudz?ku

pre?u vai pakalpojumus par kur?m iet runa. Pie?emot t?da gad?jum?, ka

tehnolo?ija un nosac?jums, uz kuram var b?t nopirkts kapit?ls un dab?ts

darba sp?ks dotajai r?pniec?bai, nemain?s. R?pniec?bas l?me?i b?s, ac?m

redzams, augs ,ja firmas grib maksimiz?t ien?kumus, un m?roga efekts (vai

produkcijas izlaidums) paaugstina piepras?jumu uz darbu pie jebk?das darba

algas likmes. (Kam?r relat?vas cenas uz kapit?lu un darbu paliek

nemain?gas, aizst?v??anas m?roga neb?s. )

K?da veida izmai?as jaut?jums piepras?jum? uz darbu var b?t ilustr?t? ar

piepras?tas likmes pal?dz?bu? Par cik jau eso?as tehnolo?ija un nosac?jumi,

paliek nemain?gas, izmai?as jaut?jum? uz produkti noved pie aug?anas uz

darba piepras?jumu pie jebk?das darba algas likmes, kura dotaj? br?d?

preval?. Ar citiem v?rdiem, piepras?juma sl?pa uz darbu vesel? kustas pa

labi. ?? aizbid?d??ana pa labi, apz?m?ts z?m?jum? 2. no D uz D’, norada uz

to, ka pie jebk?das iesp?jas darba algas likmes vajadz?go darbinieku skaits

pieauga.

Otrk?rt, pie?emts, ka piepras?juma l?menis uz preci, tehnolo?ija un

nosac?jumi p?rdal??anai darbam paliek nemain?gas, bet main?s kapit?la

pied?v?jums: kapit?la cena nokrit?s uz 50% saildzin?jum? ar pirmatn?jo

l?meni. K?da veida ?? izmain??ana ietekm? uz darba piepras?jumu?

darba

alga

D D’

0. darbinieku skaits

2.zim. Aizb?d??ana jaut?jum? uz darbu pieauguma piepras?juma uz preci

d??

??s anal?zes metode jaut?jum? par piepras?jumu uz darbu pie cenas izmai??m

cita produkta ra?o?anu jau ir zin?ms; vajag saredz?t m?roga un

aizst?v??anas m?rogus. Pirm? gad?jum?, ja kapit?la cena kritis, tad ar?

samazin?s r?pniec?bas izdevumi krit?s. Izdevumu samazin??ana stimul?

ra?o?anas pieaugumu, bet t?da izaugsm? paaugstina nodarbin?t?bas l?meni pie

jebk?das darba algas likmes. M?roga efekts uz kapit?la cen?m krist??anu,

t?da veid?, ved pie aug?an?s uz darba piepras?jumu pie jebk?das darba algas

likmes.

Par otro secin?jumu kapit?la cenas krist??anai k??st aizst?v??anas m?rogs,

saska?? ar k?ru komp?nijas, rea??jot uz vair?k l?t?ku kapit?lu, ?em uz

uzbru?o?anu kapit?lvert?gas tehnolo?ijas. Firmas dara aizvieto?anu darbu uz

kapit?lu un izmanot maz?k darba sp?ka ra?o?anai viena un t? pa?? gatavas

produkcijas izm?ra, nek? agr?k. Pie maz?ka izm?ra vajadz?gas darba sp?ka pa

katrai darba algas likmei pied?v?juma sl?pai ir tendenc? pie kust?bai pa

kreisi.

T?da veid?, kapit?la cenas krit???na ved pie t?, ka izveidoj?s divas

pret?ji m?rogi pied?v?juma darb?. Aizvieto?anas m?rogs kust pied?v?juma

sl?pi pa labi, kad taj? pa?? laik? aizvieto?an?s m?rogs- pa kreisi. K? ir

parad?ts 3. z?m?jum?, var domin?t vai viens vai otrs efekts. T?da veid?,

ekonomiska teorija nedod piln?gu pare?ojumu, k?da veid? kapit?la cenas

samazin??ana izmaina piepras?jumu uz darbu vesel?. ( Kapit?la cenas

paaugstin??ana ved pie t?das pa?as nenoteikt?bas darbasp?ka pied?v?jum?;

?aj? gad?jum? m?roga efekts kust piepras?juma likmi pa kreisi, bet

aizst?v??anas efekts- pa labi.)

Hipot?tisk?s izmai?as uz produkta piepras?jum? un kapit?la pied?v?jum?,

kuri jau ir min?ti, t?pat kust piepras?juma sl?pi uz darbu. Svar?gi at??irt

aizb?d??anu piepras?juma sl?pi un to kust?bu pa sl?pi. Piepras?juma sl?pa

uz darbu p?rskat?mi par?da vajadz?bu uz darba sp?ka ka darba algas likmes

funkciju( darba samaksa ir atz?m?ta viena ass, bet vajadz?ga darba sp?ka

daudzumu- uz otr?.)

Kad izmain?s darba alga, bet citi faktori paliek sava viet?, piepras?jums

uz darbu k?st pa sl?pi. Ta?u kad izmain?s viens no cit?m faktoram, tad k?st

pati piepras?juma l?kne uz darbu. Pret?ji darba algai ?ie faktori tie?i

z?m?jumos nav att?loti, taj? pa?a laik? ka piepras?juma likme uz darbu ir

att?lot?. T?da veid?, kad tie main?s, domin? da??da sadarb?ba starp darba

algu un vislab?ko nodarbin?t?bas l?meni, un tas izlam?s piepras?juma

sl?pas uz darbu kust?bas. Bet ja ir nepiecie?am?ba lai paaugstin?tu darba

daudzumu pie dotas darba algas likmes, tad piepras?juma sl?pa kustas pa

labi. Bet ja vajag maz?k darba sp?ka pie katras preval?jo?as darba algas

likmes, tad piepras?juma sl?pa kustas pa kreisi.

darba

darba

alga Piepras?jums p?c alga

Piepras?juma

kapit?la v?rt?bas

sl?pa pie

kr?ti?an?s

augst?m cen?m

Piepras?juma

Piepras?jums

sl?pa pie augst?m

p?c kapit?la

cen?m

v?rt?bas krit??anas

0 darbinieku skaits 0

darbinieku skaits

a) domin? m?roga efekts b) domin?

aizst?v??anas efekts

3.zim. Var?ta aizb?d??ana darb? piepras?jum? kapit?la v?rt?bas krit??anas

d?? .

Darba piepras?jums var b?t analiz?ts uz 3 l?menim:

1.Lai analiz?tu darba piepras?jumu vien? atsevi??i ?emt? firm?, vajag

izp?t?t, k?d? veid? darba alga, teicot, ma??nstr?dnieku ietekm? uz vi?a

nodarbin?t?bu pie viena lidma??nu ra?ot?ja.

2.Analiz?j iedarb?bas darba algas aug?anas uz ma??nstr?dnieku nodarbin?t?bu

vis? aviaceltniec?b? vajag izmantot nozares piepras?juma sl?po.

3.Un, beidzot, lai redz?tu, k?da veid? darba algas paaugstin??ana

iedarbojas uz visu ma??nstr?dnieku darba sp?ku tirgu visas ra?o?an?s

nozar?s, kur tas izmanto, vajag izmantot tirgu piepras?juma likmi.

Var ar? izdar?t at??ir?bu starp darbu piepras?jumu ?slaic?g? un ilgtermi??

period?. ?slaic?g? termi?a laik? darba dev?jam gr?ti aizvietot darba sp?ku

ar kapit?lu( un otr?di) un pat?r?t?ji nevar nesamain?t zin?m? m?ra sava

piepras?juma uz preci atbild?ba uz cenu aug?anu. Ir vajadz?gs laiks

adapt?cijai gan pat?r?t?ju, gan ra?ot?ju uzved?bai. Ilgtermi?? laik?

reakcija uz darba samaksas vai cita faktora, kur? izmaina darba

piepras?jumu, izmain??anu, protams, k??st vair?k piln?g?ks un vair?k

dzi??ks.

1.2. darba pied?v?jums.

Lai izp?t?tu no sakum? darba pied?v?juma visai tirgu (pret?ji vienas firmas

pied?v?jumam) izmantosim, ka ir pied?v?ts sekret?ru darba tirgus. K?da

veid? pied?v?ts ar vi?iem darba rea??s uz darba algas izmai??m? Ar citiem

v?rdiem, k?da veid? izskat?s skala darba pied?v?juma sekret?ru?

Pie?emot, ka apbalvojums un darba alga citas profesijas darbiniekus paliek

past?v?gas, bet sekret?ru darba alga aug. Tad var gaid?t, ka k??st daudz

Страницы: 1, 2, 3, 4


ИНТЕРЕСНОЕ© 2009 Все права защищены.