бесплатно рефераты
 

Облік операцій основних господарських процесів

Облік операцій основних господарських процесів

Зміст

Вступ

Баланс підприємства на початок звітного періоду

1.Синтетичний облік придбання матеріалів

2.Синтетичний облік виробництва продукції

3.Синтетичний облік реалізації продукції і фінансових результатів

Схема рахунків Т-подібної форми

Оборотно-сальдова відомість

Баланс підприємства на кінець звітного періоду

Висновок

ВСТУП

Господарський облік-це облік господарства, господарської діяльності підприємства, суспільства, що містить у собі виробництво, реалізацію і розподіл матеріальних благ, необхідних для задоволення потреб у харчах, одязі, житлі тощо.

Будь-яка діяльність, пов'язана з виробництвом, обміном та споживанням матеріальних і нематеріальних цінностей, наданням та використанням послуг, називається господарською діяльністю.

Для здійснення господарської діяльності кожне підприємство має в своєму розпорядженні необхідні господарські засоби-будівлі, машини, матеріали, товари, грошові кошти та джерела господарських засобів.

Є три види господарського обліку:

1)оперативно-технічний облік;

2)статистичний облік;

3)бухгалтерський облік.

Між всіма галузями промисловості існує певний зв'язок. Він полягає у тому, що результати діяльності однієї галузі є засобами чи предметами праці іншої галузі.

Господарська операція - це діяльність, яка зумовлює зміни у фінансовому стані, активах та пасивах підприємства, установи, організації.

Стан коштів, засобів та їх джерел, що відображені в балансі на початок звітного періоду постійно змінюється. Це відбувається з коштами підприємства, що беруть участь в господарських операціях.

Виділяють такі типи господарських операцій:

1 тип - зміни відбуваються в активі балансу. Відбувається переміщення однієї й тієї ж самої суми з однієї статті в іншу.

2 тип - зміни відбуваються лише в пасиві балансу. За рахунок зменшення одного джерела збільшується інше.

3 тип - дана операція збільшує баланс підприємства (його актив і пасив).

4 тип, внаслідок даної операції баланс підприємства зменшується, бо зменшується актив і пасив підприємств.

Для того щоб бухгалтер і всі інші працівники підприємства ефективніше використовували свій робочий час потрібно автоматизувати їхню роботу. Бухгалтеру необхідно працювати в спеціальних програмах тому, що так він зекономить свій робочий час.

В Україні використовується значна кількість програм для автоматизації бухгалтерського обліку, зокрема 1С-Бухгалтерія, парус та інші. Основні можливості таких програм полягають у тому, що вони передбачають ведення синтетичного й аналітичного обліку стосовно потреб підприємства, ведення всієї необхідної звітності та різноманітних документів за синтетичним і аналітичним обліком. Це говорить про необхідність відповідного АРМ Бухгалтера, тому що це буде передумовою ефективної діяльності підприємства.

Для того щоб покращити роботу підприємства необхідно6 використовувати новітнє обладнання, згідно науково-технічному прогресу, удосконалювати бухгалтерську звітність та виконувати аудиторську перевірку. Також треба виявити фактори, які зменшують дохідність підприємства.

Баланс підприємства на початок звітного періоду

Бухгалтерський баланс - це звіт про фінансовий стан підприємства, який відображає його активи, зобов'язання станом на певну дату.

Баланс складається з двох частин:

1)активу, де представлені господарські засоби.

2)пасиву, де згруповані їхні джерела

Основними елементами бухгалтерського балансу є стаття. Стаття бухгалтерського балансу - це показник що відображає стан окремого виду господарських засобів чи джерел їх утворення на відповідну дату.

Активи складаються з трьох розділів:

1.Необоротні активи: нематеріальні активи, основні засоби, інші необоротні активи.

2.Оборотні активи: запаси, дебіторська заборгованість, грошові кошти та їх еквіваленти.

3.Витрати майбутніх періодів.

Пасив бухгалтерського балансу складається з 5 розділів:

1.Власний капітал

2.Забезпечення наступних витрат і платежів

3.Довгострокові зобов'язання

5.доходи майбутніх періодів

Бухгалтерський баланс представляється у вигляді таблиці, ліва частина якої називається активом, а права - пасивом. Баланс означає рівність, рівновагу. Підсумок активу повинен дорівнювати підсумку пасиву.

Сума залишків на 1 січня 2009 р.(грн.)

Назва рахунків:

Основні засоби - 407420

Сировина і матеріали - 290900

Паливо-2470

Каса-18,2

Поточний рахунок у банку-26000

Розрахунки з підзвітними особами-7,8

Розрахунки з постачальниками-6162

Статутний капітал-453245

Розрахунки з оплати праці-8970

Короткострокові кредити банків-3900

Виробництво-3900

Готова продукція-7280

Розрахунки за податками-39

Результат основної діяльності-4680

Складаємо початковий баланс

Початковий баланс підприємства станом 1 січня 2009р.

Актив

Сума,грн.

Пасив

Сума,грн.

1

2

3

4

Основні засоби

407 420,00

Розрахунки з постачальниками

6 162,00

Сировини і матеріали

29 900,00

Статутний капітал

453 245,00

Паливо

2 470,00

Розрахунки з оплати праці

8 970,00

Каса

18,20

Короткостроковий кредит банків

3 900,00

Поточний рахунок у банку

26 000,00

Розрахунки за податками

39,00

Розрахунки з підзвітними особами

7,80

Результат основної діяльності

4 680,00

Виробництво

3 900,00

Готова продукція

7 280,00

Баланс

476 996,00

Баланс

476 6,00

1. Синтетичний облік придбання матеріалів

Матеріальні ресурси - це сукупність засобів виробництва та предметів використання, якими володіє підприємство на даний період.

Матеріали - це речові елементи виробництва, що використовуються головним чином в якості предметів праці, які являють собою все те , на що направлена людська праця, на що людина діє, задовольняючи всі власні та суспільні потреби. Матеріали поділяються на основні та допоміжні. Основні матеріали - це предмети праці, які утворюють головну матеріальну основу продукту. Допоміжні матеріали - це ті що спів діють виробництву продукції. Сюди відносять матеріали, що використовуються засобами праці.

Потреба підприємства або цеху в основних та допоміжних матеріалах розраховується на основі виробничої програми підприємства та технічно-обгрунтованих норм їх використання.

Основна інформація щодо запасів визначається ПсБО 9.Структура ПсБО 9 "Запаси":

1)Загальні положення;

2)Визначення та первісна оцінка запасів;

3)Оцінка вибуття запасів;

4)Оцінка запасів на дату балансу;

5)Розкриття інформації про запаси у примітках до фінансової звітності.

Рахунок 20 "Виробничі запаси" - балансовий, активний, призначений для обліку господарських засобів. По дебету відображається надходження виробничих запасів, а по кредиту - вибуття.

Рахунок 22 "Малоцінні та швидкозношувані предмети" - балансовий, активний, призначений для обліку господарських засобів. По дебету відображається надходження МШП, а по кредиту їх вибуття, списання.

Рахунок 25 "Напівфабрикати" - балансовий, активний, призначений для обліку господарських засобів. По дебету рахунку 25 відображаються надходження напівфабрикатів, а по кредиту - вибуття.

Рахунок 26 "Готова продукція" - балансовий, активний, призначений для обліку господарських засобів. По дебету відображають надходження готової продукції, а по кредиту - відпуск готової продукції за фактичною собівартістю.

Господарські операції підприємства лісового комплексу "Дубок"

№п/п

Зміст господарських операцій

Первинні документи

Кореспонденція

Сума,грн.

тип г.о.

Д

К

часткова

загальна

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Надійшли на склад підприємства від бази "Постачальник" по платіжній вимозі №35

Прибуткові ордери №1,2

--матеріали

201

631

34450

38350

ІІІ

--паливо

203

631

3900

ІІІ

2.

АТП 1 за перевезення на склад:

Платіжна вимога

--матеріалів

201

631

455

728

ІІІ

--палива

203

631

273

ІІІ

3.

Одержано по чеку:

Прибуткові касові ордери №1,2,3

--на заробітну плату

301

311

8970

9133,8

IV

--на господарські потреби

301

311

156

I

--від Іванченка О.С. Залишки підзвітних сум

301

372

7,8

I

4.

Видано Петренку П.В. Під звіт на господарські витрати

Видатковий касовий ордер №1

372

301

130

130

I

5.

Зараховано короткостроковий кредит банку(*)

Виписки банку з поточного рахунку №1,2

311

601

39000

39000

ІІІ

Оплачені платіжні вимоги:

--№35 бази "Постачальник"

631

311

38350

45240

IV

--№1 АТП 1

631

311

728

IV

--№116 фабрики "Вікторія"

631

311

6162

IV

6.

Нарахована заробітна плата за розвантаження одержаних:

Розрахункова платіжна відомість №1

--матеріалів

201

661

169

312

ІІІ

--палива

203

661

143

ІІІ

7.

Надійшли на склад від заводу "Світанок" по платіжній вимозі №45 матеріали

Прибутковий ордер №3

201

631

10400

10400

ІІІ

8.

Звіт Петренка П.В. на витрати по доставці на склад:

Авансовий звіт №1

--матеріалів

201

372

52

132,6

I

--палива

203

372

80,6

I

9.

Видано:

Видаткові касові ордери №2,3

--Петренку П.В. Перевитрату по авансовому звіту №1

372

301

2,6

8972,6

I

--по відомості №2 ЗП за грудень

661

301

8970

IV

10.

Надійшло без оплати від заводу "Механік" виробниче обладнання(безоплатним є додатковий капітал)

Акт №1

104

424

15600

15600

ІІІ

2. Синтетичний облік виробництва продукції

Відповідно до ПсБО 16 витрати відображаються в бухгалтерському обліку одночасно зі зменшенням активів або збільшенням зобов'язань. Відповідно до цього стандарту до виробничої собівартості продукції включають: прямі матеріальні витрати; витрати на оплату праці; інші прямі витрати; загальновиробничі витрати. Перелік і склад статей калькулювання виробничої собівартості продукції ( робіт, послуг) установлюється підприємством. До прямих виробничих витрат включають витрати,що можуть бути безпосередньо віднесені до конкретного об'єкта витрат економічно доцільним шляхом.

Виробничі процеси являють собою другий етап виробництва. Характерною особливістю цього етапу є формування витрат на виробництво продукції. Для узагальнення інформації про ці витрати у плані рахунків передбачено рахунок 23 "Виробництво". Рахунок активний, балансовий, призначений для обліку господарських засобів. По дебету відображаються прямі, матеріальні, трудові та інші витрати, а також виробничі накладні витрати та втрати від продукції, послуг. З кредиту списується сума фактичної виробничої собівартості, завершеної виробничої продукції( у дебет рахунку 26), виконання робіт і послуг ( у дебет рахунку 90)

Господарські операції підприємства "Дубок"

№п/п

Зміст господарських операцій

Первинні документи

Кореспонденція

Сума,грн.

тип г.о.

Д

К

часткова

загальна

1

2

3

4

5

6

7

8

11.

Відпущено зі складу на виробництво:

Вимоги №1-10

--основні матеріали

23

201

30940

32500

I

--паливо

23

203

1560

I

12.

Енергозбуту за використану на виробництво електроенергію

Платіжна вимога №2

23

631

1170

1170

ІІІ

13.

Нарахована ЗП виробничим робітникам

Відомість №2

23

661

15990

15990

ІІІ

Утримано податки для внеску в бюджет(із ЗП)

661

641

780

780

II

14.

Міськ газу за використаний на виробництві природній газ

Платіжна вимога №3

23

631

910

910

ІІІ

15.

Відпущено зі складу на виробництво матеріали

Вимоги №11-20

23

201

15600

15600

I

16.

Здано на склад зекономлені на виробництві матеріали

Накладна №1

201

23

390

390

I

17

Перераховано в бюджет утримані із ЗП податки

Виписка з банку поточного рахунку

641

311

819

819

IV

Видано по чеку ЗП

301

311

6500

6500

I

18.

Видано аванс в розрахунок ЗП за січень

Видатковий касовий ордер №4

661

301

6500

6500

IV

19.

Списується фактична собівартість зданих на склад готових виробів(визначити суму з урахуванням залишку - С незавершеного виробництва на кінець місяця).С=6500

Відомість випуску готової продукції

26

23

63180

63180

I

Страницы: 1, 2


ИНТЕРЕСНОЕ© 2009 Все права защищены.