бесплатно рефераты
 

Основи охорони прац

Основи охорони прац

26

Міністерство освіти і науки України

Сумський державний університет

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до виконання контрольної роботи

з курсу "Основи охорони праці"

для студентів усіх спеціальностей заочної форми навчання

Укладач А.Ф. Денисенко

Відповідальний за випускЛ.Д. Пляцук

Декан заочного факультетуВ.Я. Стороженко

Суми Вид-во СумДУ 2005

Зміст

1. Місце і значення навчальної дисципліни

2. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи

3. Програма курсу

4. Контрольні питання за програмою курсу

5. Задачі з курсу

Додатки

Список літератури

1. Місце і значення навчальної дисципліни

"Основи охорони праці" - нормативна дисципліна, яка вивчається у вищих закладах освіти з метою формування у майбутніх спеціалістів чи магістрів необхідного їм у подальшій професійній діяльності рівня знань та вмінь з правових та організаційних питань охорони праці, з питань гігієни праці, виробничої санітарії, техніки безпеки та пожежної безпеки, визначених відповідними державними стандартами освіти, а також формування активної позиції щодо практичної реалізації принципу пріоритетності охорони життя та здоров'я працівників відносно результатів виробничої діяльності.

2. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи

Контрольна робота складається з відповідей на чотири теоретичні питання і розв'язання чотирьох задач. Кожне питання і кожна задача мають десять варіантів (1,2,3,4,5,6,7,8,9,0). Контрольне питання виконується за варіантом, номер якого збігається з передостанньою цифрою шифру студента. Контрольна задача розв'язується за варіантом, номер якого збігається з останньою цифрою навчального шифру студента.

Вивчення курсу "Основи охорони праці" здійснюється за рекомендованим підручниками та нормативними документами, включаючи дані методичні вказівки та матеріали оглядових лекцій. При вивченні курсу бажано коротко конспектувати основні положення. Послідовність вивчення дисципліни викладена в програмі.

3. Програма курсу

Курс "Основи охорони праці" складається з чотирьох розділів:

1 Правові та організаційні питання охорони праці.

2 Основи фізіології, гігієни праці та виробничої санітарії.

3 Основи техніки безпеки.

4 Пожежна безпека.

Детальний зміст дисципліни має такий вигляд:

Пор.

ном.

Найменування розділу, теми

Обсяг, годин

Посилання на літ.

Вступ. Значення питань охорони праці. Зміст курсу "Основи охорони праці". Зв'язок курсу з профілюючими дисциплінами, ергономікою, психологією праці, фізіологією, досягнення науки і техніки у галузі охорони праці. Технічний прогрес і охорона праці. Небезпечні та шкідливі виробничі фактори. Класифікація причин травматизму та профзахворювань

0,5

1

Правові та організаційні питання охорони праці

1,5

2

[1,c.5-29]

1.1

Законодавча та нормативна база України про охорону праці. Основні керівні матеріали в галузі ОП

1.2

Державне управління охороною праці та організація ОП на виробництві

1.3

Навчання з питань ОП

1.4

Державний нагляд та громадський контроль в галузі ОП

1.5

Розслідування та облік нещасних випадків, профзахворювань та аварій на виробництві

1.6

Аналіз, прогнозування, профілактика травматизму та профзахворювань на виробництві

2

Основи фізіології гігієни праці та виробничої санітарії

12

3

[1, c.30-100; 2, c.5-45]

2.1

Загальні положення. Відповідальність за невиконання санітарних норм умов праці та проживання населення. Праця з використанням засобів обчислювальної техніки. Загальний підхід до оцінки умов праці та забезпечення умов праці, що відповідають нормативним

1

2.2

Повітря робочої зони. Основні параметри мікроклімату. Нормування параметрів мікроклімату (ГОСТ 12.1.005-88). Причини та характер забруднення повітряного середовища у виробничих умовах. Класифікація шкідливих факторів, що забруднюють повітряне середовище. Профзахворювання та отруєння від дії шкідливих речовин у повітрі виробничих приміщень. Допустимі концентрації шкідливих домішок у повітрі робочої зони (ГОСТ 12.1.005-88). Заходи щодо оздоровлення повітряного середовища

2.3

Вентиляція виробничих приміщень. Технічні та санітарно-гігієнічні вимоги до систем вентиляції. Принципи улаштування природної та механічної вентиляції. Припливна та витяжна вентиляція, кондиціонування повітря. Улаштування місцевої вентиляції. Принципи розрахунку систем вентиляції. Очищення повітря від пилу та газів. Гравітаційні, центробіжні, інерційні пиловіддільники. Фільтри пористі, масляні, електричні, ультразвукові. Експлуатація вентиляційних систем. Системи опалення та вимоги до них. Вимірювання параметрів мікроклімату, вміст шкідливих газоподібних речовин у повітрі, запиленість. Засоби індивідуального захисту очей та органів дихання: фільтрувального типу, ізолюючого типу. Спецодяг. Газотеплозахисні костюми. Захисні пасти

2

2.4

Освітлення виробничих приміщень. Види та системи виробничого освітлення. Вимоги до виробничого освітлення. Джерела штучного освітлення. Вимоги техніки безпеки до світлотехнічних виробів. Нормування та розрахунок штучного освітлення (СНиП ІІ-4-79). Улаштування природного освітлення. Нормування та розрахунок природного освітлення (СниП ІІ-4-79). Засоби індивідуального захисту органів зору. Експлуатація освітлювальних установок. Контроль освітлення у виробничих умовах

2

2.5

Вібрація. Основні джерела вібрацій. Причини виникнення, фізичні характеристики вібрацій. Основні рівняння: процес коливання, відношення між силовим впливом та амплітудою віброшвидкості. Дія вібрації на людину, вібраційна хвороба. Санітарно-гігієнічні та технічні норми вібрацій (ГОСТ 12.1.012-90). Загальні методи боротьби із шкідливим впливом вібрації. Організація праці робітників вібронебезпечних професій. Засоби індивідуального захисту від шкідливого впливу вібрацій. Вимірювання вібрацій та вібровимірювальна апаратура

2

2.6

Шум, ультразвук та інфразвук. Основні джерела шуму. Звуковий тиск та інтенсивність звуку; зв'язок рівня звукового тиску з рівнем інтенсивності. Частота звуку. Класифікація шумів. Дія шуму на організм людини. Нормування постійних та непостійних шумів (ГОСТ 12.1.003-83). Шумові характеристики машин. Акустичні принципи проектування цехів. Захисні заходи

2

2.7

Іонізуюче випромінювання. Види, біологічний вплив. Норми радіаційної безпеки. Засоби індивідуального захисту від іонізуючого випромінювання. Дозиметричний контроль

1

2.8

Електромагнітні поля, електромагнітні випромінювання. Нормування електромагнітних полів (ГОСТ 12.1.006-84). Методи захисту від їх впливу. Особливості впливу та нормування постійних електромагнітних та електричних полів. Захист від лазерного випромінювання. Засоби індивідуального захисту від електромагнітних полів

1

2.9

Випромінювання оптичного діапазону. Дія на організм людини. Нормування, заходи захисту. Перша допомога при ураженні лазерним випромінюванням

2.10

Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до розміщення підприємств, виробничих та допоміжних приміщень. Санітарно-захисна зона. Розміщення виробничих будівель на території промислового підприємства

3

Основи техніки безпеки

4

1

[2, c.46-77; 3, с. 380-406]

3.1

Загальні вимоги безпеки до технологічного обладнання та процесів. Вимоги безпеки. Небезпечні зони обладнання. Основні вимоги безпеки, що ставляться до експлуатації машин

3.2

Безпека при експлуатації систем під тиском та кріогенної техніки. Герметичні установки

3.3

Безпека вантажопідйомних робіт і робіт на транспорті

3.4

Електробезпека. Електромагнетизм в промисловості. Дія електричного струму на людину та види ураження. Види електричних мереж. Заходи з електробезпеки. Засоби індивідуального захисту від ураження електричним струмом

4

Пожежна безпека

2

[2, c.78-93]

4.1

Основні поняття та значення пожежної безпеки. Основні нормативні документи. Причини пожеж

4.2

Пожежонебезпечні властивості матеріалів та речовин. Поняття про процес горіння. Параметри, що визначають пожежну небезпеку газів, рідин та твердих речовин. Причина та характер пожеж на підприємствах машинобудівної промисловості

4.3

Пожежовибухонебезпечність об'єкта. Відповідність зовнішнього та внутрішнього протипожежного водопостачання. Норми

4.4

Системи запобігання пожеж. Пожежна безпека вогневих робіт

4.5

Система пожежного захисту. Основні заходи з профілактики пожеж. Класифікація виробництв за пожежною небезпекою. Вогнегасні речовини та засоби пожежогасіння. Особливості гасіння електричного обладнання, що знаходиться під напругою

4.6

Система організаційно-технічних заходів. Організація пожежної охорони промислового підприємства. Відомча пожежна охорона

5

Економічні питання охорони праці

Всього

20

6

4. Контрольні питання за програмою курсу

Блок питань 1

1 Значення питань охорони праці в суспільстві.

2 Нормування та контроль у галузі охорони праці. Система стандартів безпеки праці.

3 Історія розвитку наукових основ охорони праці.

4 Навчання працівників безпечних способів праці. Зміст та види інструктажів, хто і коли їх проводить.

5 Нещасні випадки, що пов'язані з виробництвом. Порядок їх розслідування, спеціальне розслідування.

6 Порядок розслідування професійних захворювань.

7 Причини виробничого травматизму, методи його аналізу, показники травматизму.

8 Відповідальність власника за невиконання нормативних вимог охорони праці. Державний нагляд та громадський контроль.

9 Закон України «Про охорону праці».

0 Закон України «Про обов'язкове державне соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, що спричинили втрату працездатності».

Блок питань 2

1 Причини забруднення і характер впливу повітря робочої зони на працівників. Нормування вмісту шкідливих речовин в повітрі.

2 Метеорологічні умови у виробничих приміщеннях. Нормування параметрів мікроклімату.

3 Принцип улаштування і розрахунок природної вентиляції.

4 Принцип улаштування і розрахунок штучної вентиляції.

5 Нормування і розрахунок природного освітлення.

6 Фізичні та фізіологічні параметри шуму. Дія на організм людини. Методи нормування.

7 Параметри, які характеризують вібрацію. Дія на організм людини. Нормування.

8 Методи захисту від шуму та вібрації.

9 Характеристика, дія на організм людини, нормування та захист від електромагнітних полів.

0 Характеристика, дія на організм людини, нормування та захист від іонізуючого випромінювання.

Блок питань 3

1 Фактори, які визначають наслідки ураження електричним струмом людини. Види уражень.

2 Сутність захисного заземлення, норми допустимого опору, порядок розрахунку.

3 Сутність та улаштування занулення, сфера застосування та вимоги до нього.

4 Явища, які виникають при стіканні електричного струму в землю. Напруга кроку та дотику.

5 Основні ізолювальні електрозахисні засоби для роботи в електроустановках. Правила користування та терміни випробувань.

6 Класифікація приміщень за ступенем небезпеки ураження електричним струмом.

7 Аналіз небезпеки ураження людини в існуючих електричних мережах.

8 Надання першої допомоги людині при ураженні її електричним струмом.

9 Безпека експлуатації герметичних систем, що працюють під тиском.

0 Небезпечні зони устаткування. Класифікація та призначення засобів захисту.

Блок питань 4

1 Параметри, що визначають пожежну небезпеку горючих газів, рідин та твердих речовин.

2 Поняття про процеси горіння та вибуху.

3 Класифікація приміщень за ступенем вибухопожежонебезпеки у відповідності до Правил улаштування електроустановок (ПУЕ).

4 Класифікація приміщень за ступенем пожежної небезпеки у відповідності до ОНТП 24-86.

5 Пожежна профілактика при проектуванні і будівництві промислових підприємств.

6 Вогнегасні речовини та засоби пожежогасіння.

7 Основні методи пожежогасіння.

8 Протипожежні вимоги щодо забезпечення вимушеної евакуації людей з будівель.

9 Організація пожежної охорони промислових підприємств.

0 Улаштування і розрахунок блискавкозахисту будівель і споруд.

6. Задачі з курсу

Задача 1

Оцінити ефективність природної вентиляції приміщення економічного відділу. Вихідні дані взяти за варіантом, номер якого збігається з останньою цифрою шифру студента.

Таблиця 6.1 - Вихідні дані до задачі 1

Показник

Варіант

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Габарити приміщення:

- довжина

8,0

7,0

7,8

7,4

7,2

8,6

7,2

7,9

8,0

7,4

- ширина

6,0

5,8

5,4

6,0

5,0

5,4

5,8

6,4

6,2

5,6

- висота

3,2

3,5

3,0

3,4

3,2

3,6

4,0

3,8

4,0

3,2

Кількість працюючих

5

4

4

5

3

6

5

6

6

4

Розмір кватирки, Fкв, м2

0,25

0,3

0,23

0,25

0,24

0,27

0,21

0,24

0,23

0,26

Розмір дверей Sдв, м2

1,6

1,8

2,0

1,65

1,68

1,7

1,85

1,89

1,75

1,6

Висота від центру дверей до центру кватирки

1,7

2

1,5

1,9

1,7

1,9

2,2

2,0

1,9

1,7

Вказівки до розв'язання задачі

Якщо об'єм робочого приміщення, що припадає на кожного працюючого, менше 20 м3, необхідний повітрообмін повинен складати не менше L' = 30 м3/год на одну особу. При об'ємі 20 м3 і більше на одного процюючого повітрообмін повинен складати не менше L' = 20 м3/год. При об'ємі 40 м3 і більше на одного працюючого за наявності в приміщенні вікон та дверей повітрообмін не лімітується.

Таким чином, необхідний повітрообмін Lн обчислюється за формулою

Страницы: 1, 2


ИНТЕРЕСНОЕ© 2009 Все права защищены.