бесплатно рефераты
 

Розвиток фінансового інжинірингу

p align="left">Похідні цінні папери як типовий продукт фінансового інжинірингу стали наслідком нестабільності світової економіки в цілому (валютні курси, процентні ставки, ціни на сировину і т. д.).

Поява нових базових фінансових продуктів (таких як депозитарні розписки, єврооблігації і єврокомерційні папери) задовольняла потребам інвесторів в міжнародній "інтеграції" капіталів, а також в зниженні витрат при перерозподілі грошових ресурсів.

Отже, підводячи підсумки теоретичного аналізу, слід ще раз підкреслити:

Поява фінансового інжинірингу пов'язана з посиленням нестабільності, глобалізацією світової економіки і фінансових ринків, з прискоренням інноваційних процесів. Тема роботи є перспективною через і швидкі темпи змін і появи нових фінансових продуктів на міжнародних фінансових ринках.

У роботі я намагався дати нове визначення поняття фінансового інжинірингу, яке в найбільш стислій формі, полягає в створенні нових "фінансових продуктів і послуг" в процесі перерозподілу через фінансові інститути грошових ресурсів, ризиків, ліквідності і інформації.

2. Аналіз практики та розвитку фінансового інжинірингу в українських комерційних банках

Фінансовий інжиніринг в українських банках, пригальмувася через глобальну фінансову нестабільність, що проявилася в Україні у кінці 4-го кварталу 2008 року. Але не зважаючи на це актуальність фінансового інжинірингу не зменшилась. Розглянемо універсальну технологію фінансового інжинірингу у банку. Розробка нового банківського продукту / послуги проходить через усю корпоративну архітектуру банку зверху вниз, включаючи в цю діяльність велику кількість відділів і управлінь.

Виділимо основні елементи корпоративної архітектури банку, організаційні ланки і їх функції, задіяні в технології. [10]

1. Стратегічна архітектура.

Управління стратегічного розвитку, Правління банку. Постановка цілей на розробку нових продуктів / послуг, ухвалення рішення про розробку і впровадження нового продукту / послуги.

2. Бізнес-архітектура.

-- Управління маркетингу. Проведення маркетингових досліджень, розробка і реалізація маркетингового забезпечення.

-- Відділи ціноутворення і фінансового планування. Розробка тарифів, розрахунок економічних результатів і прогнозів впровадження нового продукту / послуги.

-- Управління бізнес-процесів і стандартизації. Розробка бізнес-процесів реалізації продукту / послуги, регламентів.

-- Управління методології. Розробка форм документів, методик, інструкцій, пам'яток для співробітників.

-- Управління персоналом. Визначення і навчання виконавців за поданням продукту / послуги. Розробка учбових матеріалів.

-- Управління проектами і змінами. Контроль проекту і аналіз можливостей впровадження продукту / послуги.

3. Системна архітектура.

-- Управління ІТ. Автоматизація бізнес-процесів реалізації продукту / послуги.

Отже, розглянемо детально пропоновану технологію, схема якої показана на Мал. 1. Фігурними об'єктами у вигляді стрілок показано 7 основних етапів технології. По цих етапах показані входи-виходи і їх взаємозв'язок. Етап 2 "Розробка бізнес-пропозиції і аналіз можливостей" декомпозируваний, тобто описаний детальніше у вигляді технології другого рівня.

Мал. 1. Технологія розробки нових банківських продуктів / послуг

1. Пошук ідей, проведення маркетингового дослідження. Банкам рекомендується регулярно проводити заходи щодо пошуку ідей для розвитку як продуктового ряду, так і діяльності в цілому. Відмітимо найбільш ефективні і часто вживані заходи.

-- Мозковий штурм. Генерація інноваційних ідей на основі спеціальної техніки, творчого підходу, системного аналізу. Цей метод детально висвітлений в літературі.

-- Бенчмаркинг. Пошук і запозичення успішних рішень усередині банку, у партнерів, у конкурентів, за допомогою ділових зв'язків, "Mystery Shopping" та ін. По цьому методу є також велика кількість інформації в літературі.

За відсутності ідей можуть з'явитися явні приводи і необхідність в розробці нових продуктів / послуг.

-- Зміна законодавства, у тому числі нормативно-правових актів Банку Росії.

-- Стратегія і цілі, затверджені керівництвом Банку.

-- Посилення конкуренції на ринку, зміна попиту.

У банку рекомендується регулярно проводити маркетингові дослідження по різних напрямах:

-- дослідження і аналіз діяльності і продуктів / послуг банків-конкурентів

-- дослідження і аналіз потреб клієнтів

-- дослідження і аналіз ринкового середовища (ринки збуту, нові перспективні ринки і сегменти)

Результати досліджень повинні містити необхідну маркетингову інформацію для розробки нового продукту / послуги: майбутній попит, характеристики потенційних клієнтів і сегментів продажів, попередні тарифи.

Дослідження можуть проводитися як силами фахівців банку, так і із залученням зовнішніх компаній. У обох випадках джерелами даних для досліджень зазвичай виступають: "польові" опитування населення і цільових фокус-групп, дані НБУ, Держкомстату, звіти і дослідження аналітичних агентств, публікації в ЗМІ, думки і ув'язнення експертів.

Приступимо до розгляду завдань розробки нових продуктів / послуг в 2-х банках (невеликий багатопрофільний банк - далі банк А, великий роздрібний банк - далі банк Б).

Отже, за підсумками першого етапу банки отримали наступні результати.

Банк А вирішив розробити і впровадити продукт "Зарплатний проект". Суть продукту полягає в тому, що співробітники клієнта (юридичної особи) банку отримуватимуть зарплату на банківські карти (і відповідні рахунки, відкриті в банку).

Банк Б вирішив розробити і впровадити продукт "Кредит готівкою для спроможних клієнтів". Суть продукту в тому, щоб видавати спроможним клієнтам банку (фізичним особам) великі кредити без обмеження на меті використання і на певних взаємовигідних умовах.

2. Розробка бізнес-пропозиції і аналіз можливостей

Бізнес-пропозиція - це документ, що включає необхідний і достатній опис нового продукту / послуги для ухвалення рішення про його розробку і впровадження. Ухвалення рішення виробляється на основі комплексного аналізу цього документу на предмет можливості впровадження нового продукту / послуги[11].

Проводиться аналіз і виносяться експертні ув'язнення по наступних аспектах:

-- Економічна доцільність.

-- Ризики: ринкові, кредитні, операційні та ін.

-- Реальність: по бізнес-процесах, по програмному забезпеченню і технічним засобам, по персоналу, юридична (відповідність законодавству).

-- Безпека: інформаційна, економічна та ін.

-- Вплив на інші підрозділи банку.

-- Відповідність політиці і стратегії банку.

У бізнес-пропозиції вказується:

-- Ініціатор розробки нового продукту / послуги, розробник бізнес-пропозиції.

-- Цілі бізнес-пропозиції, передумови і обґрунтування розробки нового продукту / послуги, критерії оцінки ефективності впровадження нового продукту / послуги.

-- Економічна модель: тарифи, прогноз продажів, витрати, окупність та ін.

-- Загальна технологія реалізації продукту / послуги.

-- План розробки нового продукту / послуги, виконавці, терміни, ресурси, що притягаються.

-- Результати аналізу можливостей.

За підсумками другого етапу банки отримали наступні результати.

Для Банку А. Передумови і обґрунтування розробки: потреба клієнтів (юридичних осіб) у видачі зарплати співробітникам через банківські карти. Цілі: залучення нових клієнтів (фізичних осіб) в банк. Результати аналізу можливостей позитивні.

Для Банку Б. Передумови і обґрунтування розробки: зростання прибутків і потреб клієнтів.

Цілі: вихід на новий сегмент надійних клієнтів з високим рівнем життя і соціальним статусом, впровадження конкурентного продукту під вимоги ринку і потреби клієнтів. Результати аналізу можливостей позитивні

3. Розробка процесно-методичного забезпечення.

У рамках процесно-методичного забезпечення розробляються.

-- Моделі бізнес-процесу реалізації продукту / послуги. [9]

Необхідно описати наскрізний бізнес-процес, який проходить через усі підрозділи банку, послуги, що беруть участь в реалізації продукту. Слід чітко визначити функції і відповідальність підрозділів в бізнес-процесі. Часто при розробці нового продукту / послуги досить модифікувати один з існуючих бізнес-процесів, а не проектувати його з нуля.

-- Методики, регламенти, інструкції.

На основі моделей бізнес-процесів пишуться регламенти, інструкції, пам'ятки для виконавців. Наприклад, інструкція для співробітника бек-офісу по реалізації Продукту. Ці документи містять детальні текстові описи і специфікації бізнес-процесів, які відсутні на моделях. При необхідності готуються методики для окремих процедур. Наприклад, методика бухгалтерського і податкового обліку операцій у рамках реалізації Продукту.

-- Форми документів.

У бізнес-процесі реалізації продукту / послуги циркулюють документи. Необхідно розробити і погоджувати списки і форми цих документів.

За підсумками третього етапу банки отримали наступні результати.

Для Банку А. Оскільки банк уперше почав займатися цим продуктом, то необхідно розробити з нуля наступні бізнес-процеси: укладення договорів по зарплатних проектах, випуск / перевипуск / блокування / анулювання банківських карт, внесення / перерахування / видача грошових коштів по банківських картах, взаємодія з банком-партнером (процесинговий центр, коррахунки і тому подібне), обробка транзакцій і інші процеси.

Оскільки невеликі банки не мають власного процесингового центру, то деякі бізнес-процеси частково віддаються на аутсорсінг.

Для Банку Б. Оскільки в банку вже є лінійка продуктів "Кредити готівкою", то вимагається лише невелика модифікація вже описаних і працюючих бізнес-процесів, регламентів і форм документів.

4. Розробка системного забезпечення.

Для того, щоб бізнес-процес реалізації продукту / послуги був ефективним слід автоматизувати його основні процедури, якщо це можливо.

На основі регламентів бізнес-процеси готуються технічні завдання на розробку / доопрацювання / налаштування програмного забезпечення. Після виконання відповідних робіт з програмним забезпеченням проводиться його тестування і розробка необхідних інструкцій для користувачів.

За підсумками четвертого етапу банки отримали наступні результати.

Для Банку А. Придбаний і впроваджений новий модуль АБС (автоматизованої банківської системи) "Банківські карти".

Для Банку Б. Зроблені додаткові необхідні налаштування кредитного модуля АБС.

5. Розробка і реалізація маркетингового забезпечення.

Для нового продукту / послуги потрібні маркетингові матеріали, які зможуть донести його основні конкурентні переваги, викликати інтерес і необхідність в придбанні у потенційних клієнтів.

Велике значення має ретельно продумана і якісно проведена рекламна компанія. Вона може в себе включати наступні заходи: розсилка клієнтам банку інформаційних листів кур'єрської і електронною поштою, запрошення клієнтів "з вулиці", зовнішня реклама, спеціальне оформлення банківських офісів і точок продажів, спільні акції з партнерами, реклама в ЗМІ.

За підсумками п'ятого етапу банки отримали наступні результати.

Для Банку А. Банк направив своїм клієнтам (юридичним особам) офіційні пропозиції нового продукту "Зарплатний проект", після чого клієнтські менеджери почали індивідуальну роботу з кожним клієнтом (зустрічі, телефонні переговори) по цьому продукту. Також банк розмістив рекламні брошури і плакати у своїх банківських офісах, обслуговуючих юридичних осіб.

Для Банку Б. Банк для розкручування нового продукту "Кредит готівкою для VIP клієнтів" також зробив поштову розсилку по постійних спроможних клієнтах банку (фізичним особам). Банк провів широку рекламну компанію нового продукту через інтернет, радіо, журнали.

6. Розробка організаційного забезпечення і навчання персоналу.

Навчання співробітників банку по реалізації нового продукту / послуги є одним з найважливіших етапів. Якими б ефективними не були бізнес-процеси, програмне забезпечення, маркетингова компанія і інші складові нового продукту / послуги, персонал -- це головна ланка, яка безпосередньо взаємодіє з клієнтом і виконує продажі. Навчанням і тестуванням співробітників в банках зазвичай займається спеціалізований підрозділ -- Корпоративний університет. Цей підрозділ готує підручники, електронні курси, практичні завдання і тести по новому продукту / послузі. У основу цих учбових матеріалів лягають усі інформаційно-методичні матеріали, розроблені на попередніх етапах справжньої технології.

За підсумками шостого етапу банки отримали наступні результати.

Для Банку А. Були придбані банкомати і відповідні інженерні комплекси. Організована структурна одиниця - Управління банківських карт, підібрані і навчені співробітники.

Для Банку Б. Банк обмежився доопрацюванням підручників по кредитних продуктах і інформуванням кредитних експертів і консультантів про новий продукт.

7. Запуск продукту / послуги.

Запуск продукту / послуги означає фактичну дату початку продажів продукту / послуги банком. До цього моменту мають бути виконані усі етапи технології. Запуск нового продукту / послуги супроводжується рішенням правління банку і внесенням змін у відповідні нормативні документи банку.

Підведемо підсумок реалізації запропонованої технології і перерахуємо 5 основних блоків, необхідних для запуску нового банківського продукту / послуги і які описуються в технології. Ці блоки перераховані в тій послідовності, в якій вони представлені в технології.

1. Фінансове забезпечення: тарифи, фінансова модель (розрахунок окупності, економічний прогноз і тому подібне).

2. Процесно-методичне забезпечення: моделі бізнес-процесів, регламенти, форми документів, методики, інструкції і правила для співробітників.

3. Системне забезпечення: програмне забезпечення (розроблене / налагоджене).

4. Маркетингове забезпечення: рекламні матеріали, рекламна компанія.

5. Організаційне забезпечення: учбові матеріали, навчений персонал, куплені матеріальні засоби.

Пропонована технологія може послужити хорошим допоміжним інструментом для вирішення практичних завдань розробки нових, або модифікації існуючих банківських продуктів / послуг. Важливо розуміти, що тільки системний підхід в застосуванні цієї технології, тобто без упущення якихось етапів і з урахуванням великої кількості чинників і особливостей конкретного банку, може дати реальний, відчутний результат банку.

Як приклад застосування фінансового інжинірингу у банках я хотів би навести витяг із фінансового звіту банку «Діамантбанку» за 2008 рік[12]

Бізнес-напрямок «фінансовий інжиніринг» передбачає поєднання стандартних фінансових інструментів, розроблення нових фінансових інструментів та на базі них створення операційних схем, придатних для здійснення фінансово-кредитних операцій з метою оптимізації грошових потоків клієнтів Банку.

ПРОДУКТИ ТА ПОСЛУГИ

Фінансовий інжиніринг включає наступні банківські продукти:

1. проектне фінансування;

2. фонди фінансування будівництва виду А;

3. структурне кредитування VIP-клієнтів Банку;

4. індивідуальні схемні рішення;

5. консорціумне кредитування.

Проектне фінансування в 2008 року включало інвестиційні проекти у сфері житлового та комерційного будівництва в місті Києві та місті Рівне. Основні інвестиційні проекти, що фінансувалися банком у 2008 році:

Ш буріння газоносних свердловин в Полтавській області;

Ш оновлення обладнання підприємства лісопереробної промисловості.

Ш завершено будівництво першої черги унікального торгово-розважального комплексу в місті Рівне, загальною площею 20'000 квадратних метрів;

Ш будівництво житлово-офісного комплексу в місті Києві Premium класу, загальною площею 80'000 кв.м.;

Ш будівництво житлового комплексу в місті Києві Premium класу, загальною площею 30'000 кв.м.;

Ш запуск та реконструкція бази відпочинку у Харківській області;

Ш завершено будівництво та запуск клініки клітинної терапії (м. Київ).

На початок 2008 року в Діамантбанку функціонувало чотири фонди фінансування будівництва виду А для трьох Забудовників (місто Київ). Житло за створеними ФФБ орієнтоване на клас DeLuxe та Premium клас. В рамках ФФБ розроблені індивідуальні програми кредитування довірителів ФФБ.

В вересні 2008 року “Діамантбанк” завершив фінансування будівництва елітного житлового будинку в місті Києві. Для даного об'єкту в рамках створеного фонду фінансування будівництва проведені кінцеві розрахунки з довірителями, оформлено право власності на житло.

Як додаткові банківські продукти в рамках співпраці з VIP-клієнтами банку активно розвивалось в 2008 році відкриття покритих на непокритих акредитивів та надання банківських та тендерних гарантій. Реалізовані схеми трансферабельних (перевідних) акредитивів. В цілому за 2008 рік обсяг відкритих акредитивів VIP-клієнтам склав близько 60 млн.грн., надано гарантій на суму понад 12 млн. гривень

КЛІЄНТИ

В 2008 році на обслуговування було залучено ряд великих компаній, які працюють в нафтоторгівлі, енергетиці, машинобудуванні, торгівлі автомобілями, для яких були розроблені індивідуальні схемні рішення.

У 2008 році в рамках фінансового інжинірингу, банк супроводжував операції нерезидентів-інвесторів стосовно інвестування та повернення інвестицій, консультував з питань інвестицій на території України.

На протязі 2008 Банк активно надавав послуги для VIP-клієнтів щодо супроводу та обслуговування позик від іноземних інвесторів. За підтримки бізнесу «Фінансовий інжиніринг» надано позик українським підприємствам близько 250 млн. грн. в еквіваленті.

Станом на 31.12.2008 року кількість клієнтів бізнесу «Фінансовий інжиніринг» склала 137 клієнтів.

3. Проблеми та перспективи розвитку фінансового інжинірингу у банківський системі України

Як уже зазначалось фінансовий інжиніринг як процес створення нових фінансових інструментів можна умовно розбити на 2 групи:

група 1 -- ф'ючерси, опціони і свопи, а також продукти, в основі яких лежать похідні цінні папери;

група 2 -- банківські акцепти, комерційні папери, єврооблігації, депозитарні розписки.

Розвиток цих груп був призупинений світовою фінансовою нестабільністю, а на інструменти 1 групи наклались також низка факторів, що гальмують їх розвиток в Україні та імплементацію у діяльність українських банків, а саме:

Ш Відсутність поглибленого комплексного вивчення сучасних теорій і практики їх функціонування ринку деривативів за кордоном

Ш Активній роботі на ринку термінових контрактів перешкоджає відсутність обґрунтованої законодавчої бази, яка відповідала б реальній економічній ситуації в Україні та загальноприйнятим у світовій практиці поняттям і регулятивним механізмам, що діють на ринку деривативів, починаючи від самого тлумачення ф'ючерсного контракту до вирішення проблем мита й оподаткування (нині прибуток, який оподатковується, не зменшується на суму від'ємної варіаційної маржі) [13].

Ш Недостатність фінансових ресурсів та невміння працювати із форвардними та ф'ючерсними контрактами.

Ш Курсові індекси можуть бути базисним активом опціонів і ф'ючерсів у випадку присвоєння цим індексам офіційного статусу відповідно до нормативних вимог

Ш Досі не вирішено питання бухгалтерського обліку операцій із ф'ючерсними контрактами та іншими похідними фінансовими інструментами [13].

Ш Відсутність розрахункових центрів для розрахунків за біржовими контрактами

Підґрунтям процесу формування в Україні ринку похідних фінансових інструментів є прийняття відповідних указів Президентом України та концепцій розвитку товарних біржових ринків. Проте успішна реалізація цього завдання неможлива без впровадження у біржову практику на міжбанківському валютному ринку власних фінансових інструментів, ф'ючерсів і валюти, державних цінних паперів; безпосередньої участі українських інвесторів у міжнародних ф'ючерсних ринках через укладення угод на провідних ф'ючерсних біржах світу.

Отже, обґрунтовуючи вищезазначений матеріал, можна стверджувати, що стан розвитку ринку фінансових ф'ючерсів та опціонів України є задовільним і вимагає суттєвих коректив та розробки нових підходів щодо шляхів його становлення.

Першочерговим завданням Національного банку України, Міністерства фінансів, Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, для забезпечення нормального функціонування ф'ючерсного ринку України, є не лише внесення змін у біржове та банківське законодавство, а й вироблення положення про розрахунково-клірингові установи всіх бірж і доручення їм виняткової діяльності щодо біржових розрахунків.

Що ж до 2 групи в умовах світової фінансової кризи зменшення попиту на банківські продукти та зниження доходів банків, на мою думку, необхідні зміни й у політиці продажу банківських продуктів. Так, для підвищення продажу продуктів банку необхідно зменшити роль традиційних каналів продажу, зокрема відділень, точок продажу та фінансових посередників у той час, як привабливість наступних нетрадиційних каналів, внаслідок відносно невеликих витрат на їх обслуговування та розширення кількості потенційних клієнтів, буде тільки зростати: інтернет-портали, фінансові інформаційні портали та сall-center. Так, зокрема, у січні-лютому 2009 р. провідний банк України УкрСиббанк припинив діяльність 100 відділень, причому деякі з них були адаптовані до центрів самообслуговування [14].

В умовах світової фінансової кризи виживають та досягають успіху ті банківські установи, що займаються бізнесом найефективнішим способом, досягаючи зниження витрат при збереженні високої якості продуктів. Однією з найсучасніших та найефективніших бізнес-моделей, що дають змогу банківській установі досягти реальних конкурентних переваг, є аутсорсінг. Він активно використовується у багатьох сферах діяльності, але особливе значення має в непромислових сферах, так обсяг ринку аутсорсінгу в США у 2005 році досягнув 25,7 млрд. дол. США” [15, c. 154].

Отже, у керівництва банку є широкий вибір механізмів фінансового інжинірингу для підвищення ефективності управління банківськими продуктами на кожній стадії управління продуктами банку: розробка та впровадження банківських продуктів (розробка універсальних депозитних продуктів, короткострокових депозитів, спеціальних програм із зовнішніми контрагентами, реструктуризація проблемної кредитної заборгованості, акційних пропозицій та програм лояльності). Що ж до банківської системи загалом, то в неї є значний потенціал для розвитку фінансово інжинірингу як національному так і на міжнародному фінансових ринках.

Висновок

Фінансовий інжиніринг -- це цілеспрямоване розроблення та реалізація нових фінансових інструментів та/або нових фінансових технологій, а також творчий пошук нових підходів до вирішення фінансових проблем за допомогою уже відомих фінансових інструментів та технологій. Можна сказати, що фінансовий інжиніринг допомагає банкам та іншим фінансовим посередникам оперативніше та ефективніше реагувати на зміни, що відбуваються у світі, в законодавстві та економіці конкретної країни, всередині конкретного суб'єкта господарювання.

Одержані в результаті пошуку нові дані, ідеї, проекти схем та інструменти банку необхідно оцінити, зокрема, з погляду:

1. Відповідності стратегії та тактиці банку;

2. Впливу ідеї на потенційну конкурентоспроможність банку і його клієнта;

3. Впливу, який може справити реалізація схеми фінансового інжинірингу, на активи та пасиви банку, його ліквідність та платоспроможність;

4. Економічної ефективності схеми фінансового інжинірингу як для банку, так і для інших учасників схеми;

5. Перспективності використання схеми фінансового інжинірингу у майбутньому для інших клієнтів;

6. Доцільності взяття банком на себе відповідних видів ризику, способам їх зменшення.

Розвиток фінансового інжинірингу зумовлений низкою факторів, які умовно можна поділити на дві групи: екзогенні, що діють ззовні відносно фірми, та ендогенні, що є внутрішніми відносно неї і які вона одночасно може контролювати.

Підсумовуючи вище сказане для банківської системи України є актуальним питання фінансового інжинірингу як можливості гнучкого оперування наявними ресурсами та розробку нових джерел їх надходження. Фінансовий інжиніринг може стати інструментом, який дозволить одержати банкам конкурентні переваги та вийти на якісно новий етап їх функціонування як у національній так і у міжнародній економіках.

Список використаної літератури

1) Гудфренд М., Партемос Ж. и Сандерс Б. Современные финансовые инновации. - 1986, перевод с английского, - М.: Инкомбанк, 1997.

2) D. Germany, J. Norton. Financial Innovation and Deregulation in Foreign Industrial Countries.-Washington: Federal Reserve Bulletin. 1985.

3) V. Silber. The Process of Financial Innovation. -Washington: American association economic review. 1983

4) Джон Ф. Маршалл, Викул К. Бансал. Финансовая инженерия. - М.:Инфра-М, 1998.

5) Recent Innovation in International Banking. -Basle: Bank for International Settlements. 1986

6) Капелинский Ю.И. «Финансовый инжиниринг с использованием ценных бумаг» Москва 1989 г.

7) Une publication financiere// du journal de Geneve et Gazette de Lausanne - Septembre.- 1995-1997

8) Рубцов Б.Б. Банковские услуги. -1997, номер 5, стр12. и материалы Московского агенства ценных бумаг "Порядок работы при организации эмиссии долговых обязательств на внешних рынках"

9) Комплексная типовая бизнес-модель коммерческого банка: http://betec.ru/index.php?id=47&sid=02

10) Исаев Р.А. Бизнес-инжиниринг и управление в коммерческом банке - М.: ГОЛОС-ПРЕСС, 2009. - 318 с. Ил.

11) Исаев Роман, “Методика разработки новых банковских продуктов услуг” www.bankclub.ru/files/ray-banking.doc

12) http://2008.diamantbank.ua/?p=243 “Фінансовий інженіринг”, витяг із звіту «Діамантбанк», 2008 р.

13) Васильєва В. В., Васильченко О. Р. Фінансовий ринок: Навч. посіб.- К.: Центр учбової л-ри, 2008.368 с

14) www.ukrsibbank.com

15) Савельєв, Є. В. Новітній маркетинг [Текст]: навч. посібник / Є. В. Савельєв, С. І. Чоботар, Д. А. Штефанич. - К.: Знання, 2008. - 420 с.

Страницы: 1, 2


ИНТЕРЕСНОЕ© 2009 Все права защищены.