бесплатно рефераты
 

Роль споживчого кредитування в умовах ринкової трансформації економіки

Роль споживчого кредитування в умовах ринкової трансформації економіки

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ ТА ПРАВА

КАФЕДРА ФІНАНСІВ ТА БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ

Робота допущена до захисту

Зав. кафедрою____________________

________________________________

(підпис, прізвище, ім'я та по батькові,

вчений ступінь, звання, посада)

ДИПЛОМНА РОБОТА

СПЕЦІАЛІСТА

„ РОЛЬ СПОЖИВЧОГО КРЕДИТУВАННЯ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІКИ”

Студента(ки) ___________________

_________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові)

Спеціальність ____________________

_________________________________

Керівник дипломної

роботи_________________________

_________________________________

(підпис, прізвище, ім'я та по батькові,

вчений ступінь, звання, посада)

Дніпропетровськ

2007

АНОТАЦІЯ

Дипломна робота спеціаліста : МОКАНУ ОКСАНИ ____________

на тему : “РОЛЬ СПОЖИВЧОГО КРЕДИТУВАННЯ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІКИ”

Керівник - д.е.н., проф. КРАМАРЕНКО ГАЛИНА ОЛЕКСАНДРІВНА

Предмет дипломного дослідження - сутність та портфельний ряд продуктів споживчого кредитування в комерційних банках банківської системи України та небанківських фінансових установах споживчого кредитування.

Об'єкт дипломного дослідження - банківські та небанківські продукти споживчого кредитування населення.

Мета дипломного дослідження полягає у теоретичному обґрунтуванні важливості впровадження банківськими та небанківськими установами України продуктів споживчого кредитування населення України, розкриттю діючої практики розвитку банківських та небанківських продуктів споживчого кредитування, а також пошуку напрямків їх удосконалення.

Інформаційно-методологічна база досліджень дійсної дипломної роботи -- звітні документи АКБ «Приватбанк» за 2003 - 2007 роки, інформація Інтернет-сайтів асоціації українських банків, Національного банку України, фінансових компаній споживчого кредитування в Україні.

Актуальність отриманих в дипломному дослідженні результатів полягає в обґрунтуванні доцільності розподілу сегментних операторів ринку споживчого кредитування в Україні в сегментах інвестиційного (банки), поточно-побутового (фінансові компанії) та оперативного мікрокредитування (ломбарди).

КЛЮЧОВІ СЛОВА: СПОЖИВЧИЙ КРЕДИТ, КОМЕРЦІЙНІ БАНКИ, ФІНАНСОВІ КОМПАНІЇ СПОЖИВЧОГО КРЕДИТУВАННЯ, ЛОМБАРДИ.

Дипломна робота складається із вступу, 3 розділів, висновків та списку літератури. Робота подано на 130 стор., вона містить 28 табл., 23 рис., додатки на 38 стор. Список джерел - 95 найменувань.

________________________________________________(ПІБ)

АННОТАЦИЯ

Дипломная работа специалиста : МОКАНУ ОКСАНЫ ____________

на тему : “РОЛЬ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ РЫНОЧНОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ ЭКОНОМИКИ”

Руководитель - д.э.н., проф. КРАМАРЕНКО ГАЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА

Предмет дипломного исследования - сущность и портфельный ряд продуктов потребительского кредитования в коммерческих банках банковской системы Украины и в небанковских финансовых учреждениях потребительского кредитования.

Объект дипломного исследования - банковские и небанковские продукты потребительского кредитования населения.

Цель дипломного исследования состоит в теоретическом обосновании важности внедрения банковскими и небанковскими учреждениями Украины продуктов потребительского кредитования населения Украины, раскрытии действующей практики развития банковских и небанковских продуктов потребительского кредитования, а также поиска направлений их усовершенствования.

Информационно-методологическая база исследований дипломной работы -- отчетные документы АКБ «Приватбанк» за 2003 - 2007 года, информация Інтернет-сайтов ассоциации украинских банков, Национального банк Украины, финансовых компаний потребительского кредитования в Украине.

Актуальность полученных в дипломном исследовании результатов состоит в обосновании целесообразности распределения сегментных операторов рынка потребительского кредитования в Украине в сегментах инвестиционного (банки), бытового (финансовые компании) и оперативного (ломбарды).

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КРЕДИТ, БАНКИ, КОМПАНИИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ, ЛОМБАРДЫ.

Дипломная работа состоит из вступления, 3 разделов, выводов и списка литературы. Робота представлена на 130 стр., она содержит 28 табл., 23 рис., приложения на 38 стр. Список источников - 95 наименований.

________________________________________________(ФИО)

THE SUMMARY

Degree work of the expert: MOKANY OKSANA ____________

On a subject: “ A ROLE OF THE CONSUMER CREDITING IN CONDITIONS OF THE MARKET TRANSFORMATION OF ECONOMY ”

The chief - d.e.s., prof. KRAMARENKO GALINA OLEKSANDROVNA

Subject of degree research - essence and bags line of products the consumer crediting in commercial banks of bank system of Ukraine and in not bank financial establishments of consumer crediting.

Object of degree research - bank and not bank products of consumer crediting of the population.

The purpose of degree research consists in a theoretical substantiation of importance of introduction by bank and not bank establishments of Ukraine of products of consumer crediting of the population of Ukraine, disclosing of working practice of development of bank and not bank products of consumer crediting, and also search of directions of their improvement.

Information-methodological base of researches of degree work - accounting documents JSB "«Privatbank" for 2003 - 2007, information of WEB-sites of association of the Ukrainian banks, National bank of Ukraine, financial companies of consumer crediting in Ukraine.

The urgency of the results, received in degree research, consists in a substantiation of expediency the distribution of the segment operators in the market of consumer crediting in Ukraine in segments investment (banks), household (financial companies) and operative (lombards).

KEYWORDS: CONSUMER CREDIT, BANKS, COMPANY OF CONSUMER CREDITING, LOMBARDS.

The degree work consists of the introduction, 3 sections, conclusions and list of the literature. The diplom is submitted on 130 pages, it contains 28 tab., 23 fig., application on 38 pages. The list of sources - 95 names.

_________________________________

ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ СПОЖИВЧОГО КРЕДИТУВАННЯ

1.1 Економічна сутність споживчого кредиту

1.2 Класифікація споживчих кредитів

1.3 Особливості процесу споживчого кредитування

РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ПРАКТИКИ СПОЖИВЧОГО КРЕДИТУВАННЯ

2.1 Місце споживчих кредитів в кредитному портфелі банківської системи України

2.2 Кредитування населення на потреби поточного характеру

2.3 Кредитування населення на потреби капітального характеру

2.4 Аналіз привабливості, конкурентності та дохідності ринку споживчого кредитування в Україні

РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ПОДАЛЬШОГО УДОСКОНАЛЕННЯ СПОЖИВЧОГО КРЕДИТУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ

3.1 Використання зарубіжного досвіду споживчого кредитування в практиці фінансових установ в Україні

3.2 Нові види споживчого кредитування

3.3 Нові форми організації споживчого кредитування на ринку України

3.3.1 ФКСК “Єврокредит” фінансової групи “Догмат”(Польща)

3.3.2 ФКСК“Простофінанс” фінансової групи “Societe Generale”(Франція).

3.3.3 ФКСК “Швидкокредит” фінансової групи VABGROUP(Україна)

3.3.4 ФКСК “Family Credit” фінансового холдинга IMB Group Public Limited (Кіпр)

3.3.5 ФКСК “Новий кредит” фінансової групи “Приват”(Україна)

3.3.6 ФКСК “Home credit” фінансової групи PPF(Чехія)

3.3.7 Ломбарди на ринку споживчого кредитування

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ДОДАТКИ

ВСТУП

Споживче кредитування стає усе більш і більш цікавим видом бізнесу, як для банків, так і для небанківських фінансових установ. За даними експертів, станом на 01.07.2007 року в загальному обсягу 103,5 млрд. грн. кредитів фізичним особам обсяг виданих споживчих кредитів населенню в Україні склав близько 22 млрд. грн. на поточні потреби та біля 39 млрд.грн. інвестиційного іпотечного кредитування, що складає близько 11,8% очікуємого ВВП у 2007 роціhttp://www.aub.com.ua - Офіційний Інтернет-сайт Асоціації банків України. Біля 85,7% обсягу споживчого кредитування приходиться на частку банківської системи. Середня сума позики на одну людину в Україні складає приблизно 105 євро, що значно менше аналогічних показників країн Східної Європи - 790 євро в Польщі, а тим більше Західної Європи - 6058 євро в Германії та 9603 євро в ВеликобританіїРинок споживчого кредитування України // ЗАТ “Догмат Україна”, 2006, http://www.eurocredit.com.ua.

Споживче кредитування є одним з найпоширеніших видів банківських операцій у розвинутих країнах світу і є одним зі стимулюючих факторів розвитку економік цих країн. Вітчизняні комерційні банки прагнуть до збільшення обсягів кредитування за такими програмами. Разом з тим дана практика призводить до зростання кредитних ризиків. Проблеми розвитку споживчого кредитування розглядаються в працях багатьох вітчизняних і зарубіжних науковців.

У них досліджується зміст і форми проведення споживчого кредитування, визначаються напрями його розвитку в Україні. Проте у науковій літературі недостатньо розглядаються питання, пов'язані з ефективністю операцій споживчого кредитування.

Актуальність теми дипломного проекту полягає в необхідності дослідження сучасного стану, структури та обсягів споживчого кредитування населення комерційними банками України та небанківськими фінансовими установами, як нового суттєвого явища в економіці України 21 сторіччя, доцільності проведення оцінки ефективності різновидів споживчого кредитування та загального рівня порівняльної привабливості споживчого кредитування населення.

Об'єктом дипломного дослідження є - банківські та небанківські продукти споживчого кредитування населення.

Предметом дипломного дослідження є - сутність та портфельний ряд продуктів споживчого кредитування в комерційних банках банківської системи України та небанківських фінансових установах споживчого кредитування.

Мета дипломного дослідження полягає у теоретичному обґрунтуванні важливості впровадження банківськими та небанківськими установами України продуктів споживчого кредитування населення України, розкриттю діючої практики розвитку банківських та небанківських продуктів споживчого кредитування, а також пошуку напрямків удосконалення розвитку сегменту продуктів споживчого кредитування на основі систематизації існуючих тенденцій розвитку цього сектору в зарубіжних кредитного-фінансових установах.

Для досягнення поставленої мети в дипломній роботі вирішуються такі завдання:

досліджено економічну сутність, класифікаційний розподіл та особливості процесу споживчого кредитування населення в Україні;

проведено аналіз практики споживчого кредитування в банківській системі України та аналіз послуг в кредитному портфелі споживчого кредитування АКБ “Приватбанк”(м. Дніпропетровськ), який є найбільшою банківською установою України;

розрахований фактичний середньозважений рівень процентних ставок споживчого кредитування та доказана більш вища дохідність кредитних операцій споживчого кредитування відносно рівня доходності кредитування юридичних осіб;

проведено аналіз діючої практики зниження кредитних ризиків споживчого кредитування в зарубіжних кредитно-фінансових установах;

запропоновано шляхи удосконалення процесу споживчого кредитування за рахунок впровадження нових технологій скоринг-кредитування та оперативного використання автоматизованих банків даних нових інформаційних утворень в Україні - бюро кредитних історій юридичних та фізичних осіб, засновником і активним учасником яких є АКБ “Приватбанк”.

проведено аналіз шляхів та основних тенденцій появи нових фінансових установ споживчого кредитування як складових фінансових груп і холдінгів та входження іноземного капіталу на ринок споживчого кредитування в Україні через ці установи.

Впровадження пропозицій і рекомендацій щодо шляхів розвитку банківських продуктів споживчого кредитування, наданих в дипломній роботі, дозволить:

зосередити увагу банківських установ на привабливість розвитку сектору банківського споживчого кредитування населення, поточний рівень якого в розрахунку на душу населення в Україні в 9 разів нижче східноєвропейського та в 60 - 90 раз нижче рівня у країнах Західної Європи;

- ініціювати участь банківських установ в створенні та розширенні діяльності кредитних бюро для формування кредитної історії всіх фізичних осіб, які коли-небудь звертались за кредитом у будь-яку кредитну установу країни;

- зосередити зусилля кредитних ризик-менеджерів на розробці та удосконалення скорингових систем, які являють собою математичну або статистичну модель, за допомогою якої на основі кредитної історії «минулих» клієнтів банк намагається визначити, наскільки велика імовірність, що конкретний потенційний позичальник поверне кредит у визначений термін;

- використати досвід кредитування банків для формування начальних вибірок достатніх обсягів із поділом клієнтів на “ добрих” та “ поганих” з виділом основних вхідних параметрів скорингових моделей;

- створити систему спеціалізованих фінансових груп з наявності в структурі фінансової компанії споживчого кредитування, в яких банк буде гарантом фінансової стабільності, джерелом вільних ресурсів для нарощування обсягів споживчого кредитування та організатором телекомунікаційних мереж автоматизованих систем мережевого обслуговування точок продажу продуктів споживчого кредитування і систем приймання платежів позичальників.

Це надасть можливість організувати діяльність банківських та небанківських установ у відповідності з цілісною системою управління розвитку споживчого кредитування населення для задоволення соціальних потреб населення України.

Методами дипломного дослідження є - структурний аналіз, первинні статистичні спостереження, групування та статистистичний аналіз хронологічних рядів параметрів.

Інформаційною базою дипломного дослідження були - звітні документи АКБ “Приватбанк”, статистичні матеріали Національного банку України, Асоціації українських банків, Держкомстату України, Держфінпослуг України за 2000 - 2007 роки.,

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ СПОЖИВЧОГО КРЕДИТУВАННЯ

1.1 Економічна сутність споживчого кредиту

Категорія “кредит” як в теоретичному, так і практичному аспекті явище без сумніву цікаве. Слово “кредит” походить від латинського “сreditum”, що означає “позика”, “борг”. Деякі лінгвісти пов'язують його із “credos”, тобто “вірю”. Отже, категорія кредиту так чи інакше розглядається економічною наукою, як відносини про надання позики однією особою іншій, що засновані на довірі та передбачають повернення наданої вартості у певний строк з сплатою ціни за користування. Таким чином, можна говорити, що кредитним відносинам притаманні такі базові ознаки [41, с.212]:

- феномен кредитування означає передачу вартості однією особою іншій у тимчасове користування на умовах повернення та платності;

- економічною основою кредиту є тимчасово вільна від обігу мобілізована вартість, що здатна до відчуження та формування позичкового капіталу;

- кредитні відносини передбачають наявність довіри, тобто передбачають вільний рух інформації між позичальником і кредитором.

Таким чином, кредит - це економічні відносини, що виникають між кредитором та позичальником з приводу передачі тимчасово вільних коштів на умовах їх повернення та сплати ціни за користування. Кредит є однією з основних форм руху позичкового капіталу.

Найповніше суть категорії кредит проявляється у функціях, що він виконує. Сучасні економісти відзначають три його основні функції: перерозподільчу, емісійну та контрольну [42, с.79].

Перерозподільча функція кредиту полягає у перерозподілі за допомогою кредиту грошових капіталів між різними суб`єктами народного господарства на засадах повернення та платності. Ця функція проявляється як в процесі мобілізації тимчасово вільних грошових коштів суб`єктів господарювання, так і в процесі їх розміщення на ринку позичкового капіталу. Таким чином, за допомогою цієї функції відбувається своєрідне зосередження позичкового капіталу у найпріоритетніших сферах економічної діяльності.

Емісійна функція кредиту полягає у можливості створення за рахунок кредиту додаткових засобів платежу. Особливого значення дана функція отримала при переході від використання реальних грошей до вводу кредитних засобів обігу. Будь-яка емісія грошей в обіг є результатом кредитної операції. Видача позики збільшує масу грошей в обігу, погашення кредиту її зменшує. Отже, в наслідок вмілого використання кредиту у рамках цієї функції, уряд отримує ефективний інструмент регулювання економіки.

Контрольна функція кредиту полягає в тому, що в процесі кредитування забезпечується контроль за дотриманням умов та принципів кредиту з боку суб`єктів кредитної угоди. Отже, кредит значно посилює контрольні процеси у народному господарстві, підвищує ефективність використання коштів, стимулює процес розширеного відтворення.

Загальноприйнято виділення форм кредиту за наступними функціональними ознаками: характер кредитних відносин, склад учасників кредитної операції, об'єкт і сфера кредитування та ін. Таким чином, в економічній літературі аналізуються наступні форми кредиту: товарна і грошова.

В економічній та законодавчо-нормативній літературі на даний час немає єдиного підходу до визначення сутності споживчого кредиту. Аналіз наукової літератури та нормативних документів банківської практики показує, що основними визначеннями терміну “споживчий кредит” є наступні:

1. За визначенням Г.С.Панової (Росія,1994) [69, с.112] - споживчий кредит - це кредит, який надається фізичним особам на придбання споживчих товарів та послуг і який погашається поступово. Споживчий кредит характеризує відносини, що виникають з приводу фінансування потреб кінцевого споживання. Суб`єктами споживчого кредитування у якості позичальників виступає населення, у якості кредитора - банки, кредитні спілки, підприємства виробники, торгівельні посередники. Споживчий кредит за формою надання поділяється на прямий (надається безпосередньо банківськими установами) та непрямий (надається через посередників, т.б. торгівельні організації, тощо).

Споживчі кредити надаються, як правило, на строк до десяти років, але конкретні параметри кредиту залежать від багатьох факторів: об`єкту кредитування, доходів позичальника, вартості товару тощо.

2. За визначенням С.В.Мочерного (Україна,1995) [44, с.176] - споживчий кредит - це кредит, який надається тільки в національній грошовій одиниці фізичним особам-резидентам України на придбання споживчих товарів тривалого користування та послуг і повертається в розстрочку , якщо інше не передбачено умовами кредитного договору. Суб'єктами кредитних відносин являються фізичні особи (позичальники ) , а в особі кредитора виступають банки, інші кредитні установи ( ломбарди, пункти прокату та інші підприємства та організації ). Між банком та населенням може існувати й посередник, наприклад торгівельна організація, однак при цьому зміст споживчого кредиту не змінюється.

3. За визначенням В.Т.Сусіденко (1998) [80, с.45] - споживчий кредит - це кошти, які надаються комерційними банками громадянам України під процент у тимчасове користування на умовах забезпечення, повернення, строковості, платності та цільової спрямованості.

4. Згідно з раніше діючим „Положенням про кредитування”(№ 246 1995 рік) Національного банку України - споживчий кредит - це кредит, який надається тільки в національній грошовій одиниці фізичним особам-резидентам України на придбання споживчих товарів тривалого користування та послуг і який повертається в розстрочку, якщо інше не передбачено умовами кредитного договору.

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5


ИНТЕРЕСНОЕ© 2009 Все права защищены.