бесплатно рефераты
 

Проблеми функціонування фінансових бірж України

p align="left">Якщо до цього часу фонд виставляв кожен пакет акцій ВАТ на торги тільки однієї з фондових бірж, то тепер у приватизаційних торгах з кожного конкретного пакета акцій можуть взяти участь усі фондові біржі, що підписали договір про спільну діяльність.

Згідно з розробленим регламентом, заявка ФДМУ на продаж пакетів акцій надходить одночасно на усі фондові біржі-учасниці договору, і підготовка аукціонних торгів організується на них у звичайному порядку, відповідно з діючими нормативними документами. Процес торгів "з голосу" на кожній з фондових бірж ведеться одночасно за підтримкою нескладного програмно-апаратного комплексу "ЗУБР" та системи комунікацій, яка використовує телефонні й Інтернет-канали, що дають змогу фондовим біржам оперативно обмінюватися інформацією про хід торгів у режимі реального часу.

Нова модель організації та проведення біржових приватизаційних торгів не потребує ніяких суттєвих змін у діючих нормативних актах ДКЦПФР і ФДМУ та має низку серйозних переваг порівняно не лише з теперішньою практикою біржової приватизації, а й з аукціонами і конкурсами, які ФДМУ проводить поза межами організаторів торгівлі цінними паперами [24].

Модель, яку запропоновано, не дозволяє наперед "визначити" або "призначити" переможця за рахунок особливих умов проведення торгів, відбору їх учасників або тиску на "небажаних" брокерів. Вона створює можливість участі у приватизаційних біржових торгах не лише найбільшої кількості акредитованих на фондових біржах брокерських контор, а й доступу до торгів без посередників найширшого кола юридичних і фізичних осіб як у самій столиці України, так і в її регіонах, що повністю відповідає демократичним нормам Конституції та Закону "Про приватизацію державного майна".

У процесі торгів хід та результати кожного їх етапу фіксуються за допомогою засобів програмно-апаратного комплексу "ЗУБР" і стають доступними усім фондовим біржам-учасницям торгів та представникам Фонду держмайна України. Завдяки цьому досягається повна прозорість ходу торгів і їх результатів. Безсумнівно, що успіх запропонованої моделі, яка є першим кроком на шляху реалізації ідеї цілісного загальнобіржового ринку цінних паперів, сприятиме подальшій інтеграції вітчизняних фондових бірж, підвищенню їх привабливості для емітентів, інвесторів і фондових операторів, а отже й обмеженню безпрецедентного домінування в Україні непрозорого неорганізованого фондового ринку. Все це, у свою чергу, буде позитивно впливати на інвестиційний клімат у країні та сприятиме припливу інвестицій в її економіку.

Висновки

На сучасному етапі функціонування бірж на фінансовому ринку України обумовлено наступними законодавчими актами:

- Цивільний Кодекс України;

- Господарчий Кодекс України;

- ЗАКОН УКРАЇНИ “Про господарські товариства”;

- Закон України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг";

- Закон України “Про цінні папери та фондовий ринок”;

- Закон України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні";

- ЗАКОН УКРАЇНИ “Про ліцензування певних видів господарської діяльності”;

- ЗАКОН УКРАЇНИ „Про банки і банківську діяльність”;

- ДЕКРЕТ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ «Про систему валютного регулювання і валютного контролю»;

- Положення про порядок та умови торгівлі іноземною валютою (Постанова Правління Національного банку України від 10 серпня 2005 року);

Законодавчо діяльність бірж на фінансовому ринку України затверджена тільки для фондової сегменту ринку на якому працює 8 фондових бірж та 2 торговельно-інформаційних системи (ТІС), на валютному сегменті ринку згідно “Декрету про валютне регулювання” при неконвертованості національної валюти працює тільки єдина торгівельно-інформаційна система для уповноважених банків - резидентів України під керівництвом Національного банку України - “міжбанківський валютний ринок України”.

Створення та функціонування фондових бірж на фінансовому ринку України обумовлено законом України «Про цінні папери та фондовий ринок» в новій редакції 2006 року, який регулює відносини, що виникають під час розміщення, обігу цінних паперів і провадження професійної діяльності на фондовому ринку, з метою забезпечення відкритості та ефективності функціонування фондового ринку.

Функціонування торгівельно-інформаційних систем не має законодавчого обумовлення, а їх існування в фондовому сегменті ринку з 2006 року є проблемним.

Основними проблемами сучасного стану функціонування фінансових (фондових та валютних) бірж в Україні є їх практична відсутність у класичному стилі їх функціонування за кордоном. Існуючі монопольні структури - МВРУ на валютному ринку та ПФТС на фондовому ринку - фактично є по статуту торговельно-інформаційними системами, тобто не виконують основних посередницьких функцій фінансових бірж:

- страхування можливих збитків учасників операцій;

- участь за допомогою рахункових палат у заключенні та контролі виконання біржових угод;

- котирування цінних паперів, які виставляються на торги, як гарантія платоспроможності емітентів.

Як показує проведений в курсовій роботі аналіз результатів статистики, механізм керівництва Національним банком Торгівельною МВРУ у 2004 - 2006 роках :

- дозволяє стабілізувати пікові відхилення щоденної пропозиції до 600 млн.доларів США на день від середнього значення 130 -180 млн.грн.доларів США на день за рахунок скупки Національним банком надлишку пропозиції у валютні резерви;

- дозволяє стабілізувати пікові відхилення пропозиції до рівня 50 млн.доларів США на день від середнього значення 130- 180 млн.грн.доларів США на день за рахунок валютних інтервенцій Національним банком дефіциту пропозиції з валютних резервів;

- дозволяє НБУ стабілізувати офіційний курс національної валюти на рівні 5,05 грн./1 долар США на протязі 3 років.

Основними недоліками МВРУ є існування наступних обмежень:

- Суб'єкти ринку не мають права проводити операції з валютними ф'черсами та деривативами, та з багатьма модифікаціями форвардних контрактів;.

- Суб'єкти ринку не мають права здійснювати обмін іноземної валюти 1-ї групи Класифікатора на іноземну валюту 3-ї групи Класифікатора.

- Суб'єкти ринку не мають права здійснювати обмін іноземної валюти 3-ї групи Класифікатора на іноземну валюту 1-ї групи Класифікатора на міжбанківському валютному ринку України.

Враховуючи обмеження жорстко контролюємого Національним банком України МВРУ на валютні операції з форвардними, ф'ючерсними та опціонними контрактами, необхідно законодавчо дати дозвіл на організацію валютних бірж в Україні для роботи з цими видами контрактів.

Як показав проведений в курсовій роботі аналіз ефективності роботи зареєстрованих в Україні 8 фондових бірж та 2-х торговельно-інформаційних систем в Україні, ТІС «ПФТС» є основним організатором торгівлі в Україні, і її частка у загальному обсязі торговельних транзакцій на регульованому ринку у 2005 році становила 86%. На другому місці по активності серед організаторів торгівлі стоїть Українська фондова біржа (УФБ), частка якої в обсязі торговельних транзакцій на регульованому ринку становить приблизно 13%.

Таким чином, проведений аналіз показує, що фінансовий ринок в Україні станом на 2006 рік не має валютного біржового сегменту та має слабо розвинутий фондовий біржовий сегмент.

Основним напрямком розвитку біржових сегментів фінансового ринку України повинно стати перетворення ефективно працюючих торгівельно-інформаційних систем (МВРУ на валютному ринку та ПФТС на фондовому ринку) у повнофункціональні біржі з виконанням функцій розрахункових центрів та функцій страхування ризиків біржових операцій.

Список використаних джерел літератури

1. Закон України “Про цінні папери та фондовий ринок” № 3480-IV від 23 лютого 2006 року /(Електронна довідково - законодавча бібліотека України (“ЛІГА-ЗАКОН” версія 8.021) - грудень 2006)

2. Закон України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" № N 448/96-ВР від 30.10.1996 // ( від 10 січня 2002 року N 2922-III ) /(Електронна довідково - законодавча бібліотека України (“ЛІГА-ЗАКОН” версія 8.021) - грудень 2006)

3. ЗАКОН УКРАЇНИ „Про банки і банківську діяльність” від 7 грудня 2000 року N 2121-III // Із змінами і доповненнями, внесеними Законами України станом від 14 вересня 2006 року N 133-V /(Електронна довідково - законодавча бібліотека України (“ЛІГА-ЗАКОН” версія 8.021) - грудень 2006)

4. Закон України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" N 2664-III від 12 липня 2001 року // Із змінами і доповненнями, внесеними Законами України станом від 15 грудня 2005 року N 3201-IV /(Електронна довідково - законодавча бібліотека України (“ЛІГА-ЗАКОН” версія 8.021) - грудень 2006)

5. ЗАКОН УКРАЇНИ “Про господарські товариства” 19 вересня 1991 року N 1576-XII // Із змінами і доповненнями, внесеними Законами України станом від 17 листопада 2005 року N 3107-IV /(Електронна довідково - законодавча бібліотека України (“ЛІГА-ЗАКОН” версія 8.021) - грудень 2006)

6. ЗАКОН УКРАЇНИ “Про ліцензування певних видів господарської діяльності” від 1 червня 2000 року N 1775-III //Із змінами і доповненнями, внесеними Законами України станом від 2 серпня 2006 року N 61-V/(Електронна довідково - законодавча бібліотека України (“ЛІГА-ЗАКОН” версія 8.021) - грудень 2006)

7. ДЕКРЕТ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ «Про систему валютного регулювання і валютного контролю» від 19 лютого 1993 року N 15-93 //

Із змінами і доповненнями, внесеними Законами України станом від 23 лютого 2006 року N 3509-IV /(Електронна довідково - законодавча бібліотека України (“ЛІГА-ЗАКОН” версія 8.021) - грудень 2006)

8. Господарчий Кодекс України від 16 січня 2003 року N 436-IV // Із змінами і доповненнями, внесеними законами України станом від 21 вересня 2006 року N 188-V, ОВУ, 2006 р., N 41, ст. 2726 /(Електронна довідково - законодавча бібліотека України (“ЛІГА-ЗАКОН” версія 8.021) - грудень 2006)

9. ЦИВІЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ від 16 січня 2003 року N 435-IV //

Із змінами і доповненнями, внесеними законами України станом від 21 вересня 2006 року N 185-V, ОВУ, 2006 р., N 41, ст. 2726 /(Електронна довідково - законодавча бібліотека України (“ЛІГА-ЗАКОН” версія 8.021) - грудень 2006)

10. Державний контроль за діяльністю фондових бірж, депозитаріїв та торговельно-інформаційних систем» // Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 8.05.2001 N 144 /(Електронна довідково - законодавча бібліотека України (“ЛІГА-ЗАКОН” версія 8.021) - грудень 2006)

11. Порядок та умов видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку, переоформлення ліцензії, видачі дубліката та копії ліцензії // Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 26 травня 2006 року N 345 /(Електронна довідково - законодавча бібліотека України (“ЛІГА-ЗАКОН” версія 8.021) - грудень 2006)

12. Положення про порядок та умови торгівлі іноземною валютою // Постанова Правління Національного банку України від 10 серпня 2005 року N 281 (Із змінами і доповненнями, внесеними постановою Правління Національного банку України від 21 серпня 2006 року N 333) /(Електронна довідково - законодавча бібліотека України (“ЛІГА-ЗАКОН” версія 8.021) - грудень 2006)

13. Правила проведення Торговельної сесії та здійснення окремих операцій, пов'язаних з купівлею-продажем іноземних валют та банківських металів // Постанова Правління Національного банку України від 10 серпня 2005 р. N 281 (Із змінами і доповненнями, внесеними постановою Правління Національного банку України від 21 серпня 2006 року N 333) /(Електронна довідково - законодавча бібліотека України (“ЛІГА-ЗАКОН” версія 8.021) - грудень 2006)

14. Про затвердження звіту про роботу Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України за 2005 рік // ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З РЕГУЛЮВАННЯ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ РОЗПО-РЯДЖЕННЯ від 15.06.2006 р. N 5907 /(Електронна довідково - законодавча бібліотека України (“ЛІГА-ЗАКОН” версія 8.021) - грудень 2006)

15. ПОЛОЖЕННЯ про Державну комісію з цінних паперів та фондового ринку // Указ Президента України від 25 вересня 2002 року N 861/2002 /(Електронна довідково - законодавча бібліотека України (“ЛІГА-ЗАКОН” версія 8.021) - грудень 2006)

16. Положення про реєстрацію фондових бірж та торговельноінформаційних систем і регулювання їх діяльності // Наказ Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 15.01.1997 N 9 /від 25.01.2001 року N 4 /(Електронна довідково - законодавча бібліотека України (“ЛІГА-ЗАКОН” версія 8.021) - грудень 2006)

17. Про затвердження Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на ринку цінних паперів // Наказ Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва від 14 березня 2001 року N 49 /від 29 листопада 2001 року N 145 /(Електронна довідково - законодавча бібліотека України (“ЛІГА-ЗАКОН” версія 8.021) - грудень 2006)

18. Про здійснення державного контролю за діяльністю фондових бірж, депозитаріїв та торговельно-інформаційних систем // Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 8 травня 2001 року N 144 ( Із змінами і доповненнями, внесеними рішеннями Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку станом від 17 листопада 2004 року N 469) /(Електронна довідково - законодавча бібліотека України (“ЛІГА-ЗАКОН” версія 8.021) - грудень 2006)

19. Берлач А. І. та ін. Організаційно-правові основи біржової діяльності: Навч. посібник/А. І. Берлач, Н. А. Берлач, Ю. В. Ілларіонов.- К.: Фенікс, 2000. - 336 с.

20. Маслова С.О., Опалов О.А. Фінансовий ринок: Навчальний посібник. -- К.: «Каравела»; Львів: «Новий Світ-2000», 2002. - 304 с.

21. Міжбанківський валютний ринок України: практичні правові аспекти // Вісник НБУ. -2001. -№7, c.14 -18.

22. Миркин Я.М. Ценные бумаги и фондовый рынок. М., Перспектива, 1995 - 342 c.

23. Мертенс А. Інвестиції : Курс по сучасній фінансовій теорії . - Київ, Київське інвестиційне агентство, 1997. - 642 c.

24. Михайло Назарчук(голова ради Асоціації українських фондових бірж) Модель, що поставить заслін непрозорості фондового ринку // "Урядовий кур'єр" 16.05.2006

25. Роберт Л. Сміт УКРАЇНСЬКІ ФОНДОВІ БІРЖІ: ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ І РЕКОМЕНДАЦІЇ // USAID, 17 січня 2006 року (http:// www.usaid.com.ua)

26. Рынок ценных бумаг / под ред. В.А.Галанова,А.И.Басова - М.: Финансы и статистика, 1996 - 204 c.

27. ТОРГОВІ ПРАВИЛА Асоціації "Перша Фондова Торгівельна Система" // 15 травня 1996 року протокол N 4/ 1 червня 2001 року N 7 /(Електронна довідково - законодавча бібліотека України (“ЛІГА-ЗАКОН” версія 8.021) - грудень 2006)

28. Характеристика стану та тенденцій розвитку ринку цінних паперів у І кварталі 2006 року // Звіт ДКЦПФР, 2006 рік /(Електронна довідково - законодавча бібліотека України (“ЛІГА-ЗАКОН” версія 8.021) - грудень 2006)

29. Ходаківська В.П., Данілов О.Д. Ринок фінансових послуг: Навчальний посібник. - Ірпінь: Академія ДПС України, 2001. - 501 с.

30. Целудько В.М. Фінансовий ринок: Навч. посіб. -- К.: Знаня-Прес, 2002. -- 135 с.

31. HTTP://www.liga_zakon.com.ua- Електронна довідково - законодавча бібліотека України (“ЛІГА-ЗАКОН” версія 8.021)

32. HTTP://www.pfts.com - офіційний сайт ПФТС (Асоціації "Перша Фондова Торгівельна Система" )

33. HTTP://www.ssmsc.gov.ua - офіційний сайт Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку

34. HTTP://www.ufb.com.ua - офіційний сайт Української фондової біржі

35. HTTP://www.bank.gov.ua - офіційний сайт Національного банку України

36. HTPP://www.uice.com.ua - офіційний сайт Української Міжбанківської Валютної Біржі

Додаток А

Функціонування МВРУ в Україні по інформації сайта НБУ

Офіційний курс гривні до:

долара США лишився незмінним і 30.11.2006 становив 505.00 грн./100 дол. США;

євро знизився на 22.22 коп. (3.46%) і 30.11.2006 становив 664.4285 грн./100 EUR;

російського рубля знизився на 0.031 коп. (1.65%) і 30.11.2006 становив 1.9191 грн./10 RUR.

Обсяг операцій на міжбанківському валютному ринку України (купівля та продаж у доларовому еквіваленті) становив 9572.2 млн. дол. США.

Інтервенції НБУ на валютному ринку України (сальдо) становили 226.7 млн. дол. США (у доларовому еквіваленті).

Середньозважений готівковий курс гривні за операціями банків України до:

Валюта

Купівля

Продаж

долара США (за 100 одиниць)

505.7307

508.7457

євро (за 100 одиниць)

648.8160

652.9755

російського рубля (за 10 одиниць)

1.8561

1.8714

Обсяг операцій на готівковому ринку України (купівля та продаж іноземних валют за гривню у доларовому еквіваленті) становив 3797.5 млн. дол. США, у т.ч.:

- обсяг валюти, купленої банками у населення - 1680.5 млн. дол. США;

- обсяг валюти, проданої населенню - 2117.0 млн. дол. США.

Mіжнародні резерви НБУ, усього

21184.46

у тому числі:

Монетарне золото

359.16

Авуари в СПЗ та резервна позиція в МВФ

1.49

Готівкові кошти у вільно конвертованих валютах

14.81

Цінні папери

7399.20

Інші резерви в у вільно конвертованих валютах

13409.66

Банківські вклади фізичних осіб у ВКВ (у доларовому еквіваленті) зросли на 395.0 млн. дол. США і 30.11.2006 становили 9009.1 млн. дол. США.

За жовтень 2006 року

Офіційний курс гривні до:

долара США лишився незмінним і 31.10.2006 становив 505.00 грн./100 дол. США;

євро знизився на 0.2 коп. (0.03%) і 31.10.2006 становив 642.2085 грн./100 EUR;

російського рубля знизився на 0.0001 коп. (0.005%) і 31.102.2006 становив 1.888 грн./10 RUR.

Обсяг операцій на міжбанківському валютному ринку України (купівля та продаж у доларовому еквіваленті) становив 9411.0 млн. дол. США.

Інтервенції НБУ на валютному ринку України (сальдо) становили 363.3 млн. дол. США (у доларовому еквіваленті).

Середньозважений готівковий курс гривні за операціями банків України до

Валюта

Купівля

Продаж

долара США (за 100 одиниць)

504.4860

507.6564

євро (за 100 одиниць)

635.9223

640.3272

російського рубля (за 10 одиниць)

1.8401

1.8545

Обсяг операцій на готівковому ринку України (купівля та продаж іноземних валют за гривню у доларовому еквіваленті) становив 3861.7 млн. дол. США, у т.ч.:

- обсяг валюти, купленої банками у населення - 1701.7 млн. дол. США;

- обсяг валюти, проданої населенню - 2160.1 млн. дол. США.

Mіжнародні резерви НБУ, усього

19450.60

у тому числі:

Монетарне золото

338.58

Авуари в СПЗ та резервна позиція в МВФ

14.19

Готівкові кошти у вільно конвертованих валютах

14.64

Цінні папери

5810.90

Інші резерви в у вільно конвертованих валютах

13272.14

Банківські вклади фізичних осіб у ВКВ (у доларовому еквіваленті) зросли на 285.4 млн. дол. США і 31.10.2006 становили 8614.1 млн. дол. США.

Додаток Б

Перелік фондових бірж світу

Австралия

? Australian Stock Exchange

Австралийская фондовая биржа (ASX)

Австрия

? Vienna Stock Exchange

Венская фондовая биржа

? Wiener Bцrse AG

Vienna Stock Exchange

Венская фондовая биржа

Образована в 1997 г. слиянием бирж: Vienna Stock Exchange; Austrian Futures and Options Exchange (OTOB)

Азербайджан

? Baku Stock Exchange

Baki Fond Birjasi

Бакинская фондовая биржа

Аргентина

? Bolsa de Comercio de Buenos Aires

Buenos Aires Stock Exchange

Фондовая биржа Буэнос-Айреса (BCBA)

? Bolsa de Comercio de Rosario

Rosario Board of Trade

Коммерческая биржа Розарио

? Mercado a Termino de Rosario

Rosario Futures Exchange (ROFEX)

Фючерсная биржа Розарио

? Mercado de Valores de Buenos Aires

Merval

Армения

? Armenian Stock Exchange

Фондовая биржа Армении

Бангладеш

? Dhaka Stock Exchange

Фондовая биржа Дакки

Барбадос

? Barbados Stock Exchange

Фондовая биржа Барбадоса

Бахрейн

? Bahrain Stock Exchange

Фондовая биржа Бахрейна

Беларусь

? Белорусская валютно-фондовая биржа

Бельгия

? Brussels Exchanges

Бельгийские биржы (BXS)

22 сентября 2000 г. путем объединения Amsterdam Exchanges, Brussels Exchanges и ParisBourse сформирована биржа Euronext, первая пан-Европейская биржа

Бермудские острова

? Bermuda Stock Exchange

Бермудская фондовая биржа (BSX)

Боливия

? Bolsa Boliviana de Valores S.A.

Bolivian Stock Exchange

Боливийская фондовая биржа

Бразилия

? Bolsa de Valores do Rio de Janeiro

Rio de Janeiro Stock Exchange

Фондовая биржа Рио-де-Жанейро

Великобритания

? London International Financial Futures and Options Exchange

Лондонская международная биржа финансовых фьючерсов и опционов (LIFFE)

В январе 2002 г. Euronext выкупила LIFFE. Подразделение пан-Европейской биржи Euronext - Euronext.liffe

Фьючерсные и опционные контракты на следующие продукты: какао, кофе, зерно, рапс, сахар, пшеницу.

? London Stock Exchange

Лондонская фондовая биржа (LSE)

Венесуэла

? Bolsa de Valores de Caracas

Caracas Stock Exchange

Каракасская фондовая биржа

Германия

? Bцrse Mьnchen

Мюнхенская фондовая биржа

? Bцrse Stuttgart

Stuttgart Stock Exchange

Штутгартская фондовая биржа

? Deutsche Bцrse

Немецкая фондовая биржа

? European Warrant Exchange

EUWAX

Рыночный сегмент Штутгартской фондовой биржи

Европейский Союз

? Euronext

Всеевропейская биржа

Создана путем слияния европейских бирж: Amsterdam Exchanges; Brussels Exchanges; ParisBourse; LIFFE (London International Financial Futures and Options Exchange); BVLP (Bolsa de Valores de Lisboa e Porto), Португалия.

Зимбабве

? Zimbabwe Stock Exchange

Зимбабвийская фондовая биржа

Испания

? Bolsa de Barcelona

Barcelona Stock Exchange

Барселонская фондовая биржа

? Bolsa de Bilbao

Bilbao Stock Exchange

Фондовая биржа Бильбао

? Bolsa de Madrid

Madrid Stock Exchange

Мадридская фондовая биржа

? Bolsa de Valencia

Valencia Stock Exchange

Фондовая биржа Валенсии

? Bolsas y Mercados Espaсoles

Испанские фондовые биржи (BME)

Включает фондовые биржи Барселоны, Бильбао, Мадрида и Валенсии

Канада

? Bourse de Montrйal

Montreal Exchange

Монреальская биржа

Китай

? Hong Kong Exchanges and Clearing Limited

Гонконгские биржи (HKEx)

Холдинговая компания, включающая в себя следующие биржи: Гонконгская фьючерсная биржа (Hong Kong Futures Exchange Limited) Фондовая биржа Гонконга (The Stock Exchange of Hong Kong Limited)

индекс Hang Seng Index 33

Корея

? Korea Exchange

Корейская биржа

? Korea Exchange - Futures Market Division

Фьючерсное подразделение Корейской биржи

(Корейская фьючерсная биржа)

Малайзия

? Bursa Malaysia

Kuala Lumpur Stock Exchange

Фондовая биржа Малайзии, Куала-Лумпур

Намибия

? Namibian Stock Exchange

Намибийская фондовая биржа

Нидерланды

? Amsterdam Exchanges

Амстердамские биржи

22 сентября 2000 г. путем объединения Amsterdam Exchanges, Brussels Exchanges и ParisBourse сформирована биржа Euronext, первая пан-Европейская биржа.

индекс AEX

Новая Зеландия

? New Zealand Exchange

Новозеландская биржа (NZX)

30 мая 2003 г. New Zealand Stock Exchange Limited (Новозеландская фондовая биржа) переименована в New Zealand Exchange Limited (NZX)

Польша

? Warsaw Stock Exchange

Gieіda Papierуw Wartoњciowych w Warszawie S.A.

Варшавская фондовая биржа

Россия

? Московская межбанковская валютная биржа

ММВБ

? Московская фондовая биржа (МФБ)

Москва

? Российская Торговая Система (РТС)

Stock Exchange RTS

Фондовая биржа РТС

Соединенные Штаты Америки

? American Stock Exchange

Американская фондовая биржа (Amex)

? Boston Stock Exchange

Бостонская фондовая биржа

? Chicago Board of Options Exchange

Чикагская опционная биржа (CBOE)

Опционные сделки с акциями, иностранной валютой, фондовыми индексами

? Chicago Stock Exchange

Чикагская фондовая биржа (CHX)

? NASDAQ

? National Stock Exchange

Национальная фондовая биржа (NSX)

7 ноября 2003 сменила название с Cincinnati Stock Exchange на National Stock Exchange

? New York Stock Exchange

Нью-Йоркская фондовая биржа (NYSE)

? Pacific Exchange

Тихоокеанская фондовая биржа (PCX)

? Philadelphia Stock Exchange (PHLX)

Филадельфийская фондовая биржа

Таиланд

? Stock Exchange of Thailand

Фондовая биржа Таиланда (SET)

Тайвань

? Taiwan Stock Exchange Corporation

Тайваньская фондовая биржа (TSEC)

Тринидад и Тобаго

? Trinidad and Tobago Stock Exchange

Фондовая биржа Тринидада и Тобаго

Турция

? Istanbul Stock Exchange

Istanbul Menkul Kiymetler Borsasi

Стамбульская фондовая биржа

Украина

? Pridneprovsk Stock Exchange

Приднепровская фондовая биржа, Днепропетровск

? Ukrainian Stock Exchange

Украинская фондовая биржа

? Донецкая фондовая биржа

? Первая фондовая торговая система (ПФТС)

Киев

? Украинская межбанковская валютная биржа (УМВБ)

Франция

? Marchй а Terme International de France

French Futures & Options Exchange

Французская биржа фьючерсов и опционов (MATIF), Париж

Вэб-сайт интегрирован в Euronext.com

? Marchй des Options Negociables de Paris

Парижский рынок обращающихся опционов (MONEP)

Вэб-сайт интегрирован в Euronext.com

ЮАР

? JSE Securities Exchange

Johannesburg Stock Exchange

Йоханнесбургская фондовая биржа (JSE)

Ямайка

? Jamaica Stock Exchange

Ямайская фондовая биржа

Япония

? Osaka Securities Exchange

Осакская биржа ценных бумаг (OSE)

1 марта 2001 произошло слияние с Kyoto Stock Exchange.

? Tokyo Stock Exchange

Токийская фондовая биржа (TSE)

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5


ИНТЕРЕСНОЕ© 2009 Все права защищены.