бесплатно рефераты
 

Особливості справляння внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування

p align="left">Сплата страхових внесків здійснюється у строки визначені частиною шостою статті 20 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування”, а саме щоквартально, протягом 20 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного кварталу, а саме: за липень-вересень 2010 року - до 20 жовтня 2010 року; за жовтень - грудень 2010 року - до 20 січня 2011 року [24].

Враховуючи те, що згідно законодавства мінімальний розмір страхового внеску встановлено на календарний місяць, а також те, що страховий стаж особам для призначення пенсії обчислюється в місяцях, сплата страхових внесків за липень 2010 року здійснюється у розмірі не менше мінімального страхового внеску.

Платникам, які не сплатять суми страхових внесків у розмірі не менше мінімального страхового внеску у терміни до 20 жовтня 2010 року та 20 січня 2011 року надсилається розрахунок сум, які підлягають сплаті за квартал з урахуванням частини сум єдиного або фіксованого податків разом з вимогою про їх сплату для узгодження.

За підсумками року, зазначені особи подають до органів Пенсійного фонду за місцем взяття на облік звіт (до 1 квітня наступного за звітним роком)

Сплата внесків платниками здійснюється на рахунки органів Пенсійного фонду, відкриті в установах банків.

Сплата внеску на обов'язкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій в основному регулюється Законом України "Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування" від 26.06.97 р. № 400/97-ВР, законом про державний бюджет на відповідний рік та Порядком сплати збору на обов'язкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 03.11.98 р. № 1740. Наведемо інформацію в таблицю (див. додаток 3).

1.3 Сучасний стан пенсійного забезпечення в Україні

У процесі реформування пенсійного забезпечення в Україні відповідно до пріоритетних напрямів реформування пенсійного забезпечення, визначених Указом Президента України від 13 квітня 1998 р. № 291 та відповідно до статті 2 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" від 9 липня 2003 року, який набув чинності 1 січня 2004 року, в Україні запроваджується трирівнева система пенсійного забезпечення.

Система пенсійного забезпечення в Україні складається з трьох рівнів.

Перший рівень - солідарна система загальнообов'язкового державного пенсійного страхування, що базується на засадах солідарності і субсидування та здійснення виплати пенсій і надання соціальних послуг за рахунок коштів Пенсійного фонду на умовах та в порядку передбачених Законом України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

Другий рівень - накопичувальна система загальнообов'язкового державного пенсійного страхування, що базується на засадах накопичення коштів застрахованих осіб у Накопичувальному фонді та здійснення фінансування витрат на оплату договорів страхування довічних пенсій і одноразових виплат на умовах та в порядку, передбачених законом.

Третій рівень - це система недержавного пенсійного страхування, що основується на засадах добровільної участі громадян, роботодавців та їх об'єднань у формуванні пенсійних накопичень і яка забезпечує застрахованій особі після виходу на пенсію отримання, крім пенсії за загальнообов'язковим державним пенсійним страхування, додаткової пенсії шляхом добровільних пенсійних внесків до недержавних пенсійних фондів, які стануть основою цієї системи, в тому числі і ті, що створені за корпоративними та професійними ознаками [3].

Громадяни України можуть бути учасниками та отримувати пенсійні виплати одночасно з різних рівнів системи пенсійного страхування в Україні.

Основною складовою системи державного пенсійного забезпечення є чинна, так звана солідарна, пенсійна система, яка діє на території України протягом століття. Вона розвивається, вдосконалюється і пристосовується до суспільного життя з огляду на економічне і політичне становище в державі. Ця система спирається на принцип "негайної виплати", коли страхові внески до Пенсійного фонду негайно виплачуються пенсіонерам, тобто відбувається солідарний (горизонтальний) перерозподіл доходів нинішніх працівників на користь нинішніх пенсіонерів. Іншими словами можна сказати, що відбувається солідарність поколінь, коли працююче нинішнє покоління утримує нинішніх пенсіонерів, які, у свою чергу, працювали і утримували пенсіонерів того часу.

Основними завданнями системи пенсійного страхування є:

- створення та забезпечення функціонування страхових інституцій;

- акумуляція у страхових фондах необхідних фінансових ресурсів через цільові платежі страхувальників, тобто осіб, які спрямовують частину власних коштів на користь осіб, які потребують захисту від страхових ризиків;

- забезпечення збереження та відтворення цільового використання коштів страхових фондів;

- розподіл ресурсів страхових фондів між застрахованими особами вразі виникнення страхового ризику у вигляді страхових виплат - пенсій;

- регулювання відносин між учасниками страхової системи - страховиком, страхувальниками та застрахованими особами [30].

З метою виконання Закону України "Про пенсійне забезпечення" у 1991 році було створено Пенсійний фонд України.

Пенсійний фонд України є центральним органом виконавчої влади, що здійснює керівництво та управління солідарною системою загальнообов'язкового державного пенсійного страхування.

Пенсійний фонд України у своїй діяльності керується Конституцією та законами України “Про загальнообов”язкове державне пенсійне страхування”, “Про збір на обов”язкове державне пенсійне страхування" та інші, актами Президента України, Кабінету Міністрів України та міждержавними угодами.

Фінансування витрат на утримання органів Пенсійного фонду України та його апарату визначається кошторисом, який затверджується Кабінетом Міністрів України. Тимчасово вільні кошти при відсутності заборгованості з виплат пенсій можуть бути використані Пенсійним фондом України виключно на придбання державних цінних паперів.

Він здійснює управління фінансами пенсійного забезпечення і забезпечує, насамперед, збір та акумуляцію зборів на обов'язкове державне пенсійне страхування та фінансування витрат на виплату пенсій.

Основні завдання Пенсійного фонду України:

участь у формуванні та реалізації державної політики у сфері пенсійного забезпечення та соціального страхування;

забезпечення збирання та акумулювання внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, ведення їх обліку;

призначення (перерахунок) пенсій;

забезпечення своєчасного і в повному обсязі фінансування та виплати пенсій, інших виплат, які згідно із законодавством здійснюються за рахунок коштів Пенсійного фонду України [4].

До структури Пенсійного фонду України входять: центральний апарат - 6 департаментів (департамент пенсійного забезпечення; департамент надходження доходів; департамент зведеного бюджету; департамент персоніфікованого обліку, інформаційних систем та мереж; департамент організаційно-інформаційної роботи та господарського забезпечення; департамент персоналу та бухгалтерського обліку), 3 управління (управління міжнародного співробітництва; юридичне управління; контрольно-ревізійне управління) та режимно-секретний сектор.

Головним джерелом доходів Пенсійного фонду є внески на обов'язкове державне пенсійне страхування.

Доходи бюджету Пенсійного фонду України формуються за рахунок: внесків на обов'язкове державне пенсійне страхування; коштів державного та місцевих бюджетів; коштів, що надходять за регресивними вимогами; добровільних внесків підприємств, установ і організацій та громадян; сум фінансових санкцій, стягнених за порушення порядку сплати зборів на обов'язкове державне пенсійне страхування; інших надходжень. Схематичну структуру надходжень та розподіл коштів Пенсійного фонду дивись додаток 4.

Пенсійний фонд і його органи на місцях, обласні управління й районні відділення наділені правом вилучати у беззаперечному порядку не внесені до фонду страхові внески разом із нарахованою пенею, а також застосовувати інші санкції, зокрема накладати адміністративні стягнення (штрафи) на посадових осіб. Стабільність Пенсійного фонду весь час перебуває під загрозою. Значне число підприємств, установ, організацій і громадян-підприємців ухиляється від сплати страхових внесків. Це призводить до перевищення витрат фонду над доходами і вимагає дотацій з Державного бюджету та залучення банківських кредитів.

Пенсійному фонду Україні підпорядковані 27 головних управлінь Фонду в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі та 726 управлінь Фонду в районах, містах та районах у містах.

Керівництво діяльністю Пенсійного фонду України здійснюється правлінням Пенсійного фонду України, чисельність і персональний склад якого затверджуються Кабінетом Міністрів України. Голова правління Пенсійного фонду України та його заступники призначаються на посаду та звільняються з посади Президентом України в установленому порядку [4].

Для розгляду пропозицій щодо реалізації основних завдань, обговорення найважливіших питань діяльності у Пенсійному фонді України можуть утворюватися наукова, методологічна, експертна ради та інші дорадчі та консультативні органи. Склад цих органів і положення про них затверджує Голова правління Пенсійного фонду України.

Пенсійний фонд України здійснює свої повноваження безпосередньо та через утворені в установленому порядку управління Пенсійного фонду України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, а також управління та відділи Пенсійного фонду України у районах, містах і районах у містах.

Пенсійний фонд відповідно до покладених на нього завдань, пов'язаних із використанням фінансових ресурсів:

організує і контролює роботу органів Пенсійного фонду і забезпечення виконання вимог законодавства про державне соціальне страхування; веде облік платників обов'язкових страхових внесків та інших платежів до Пенсійного фонду, перевіряє правильність призначення і виплати пенсій та допомог, забезпечує фінансування витрат на виплату пенсій, веде статистичну та бухгалтерську звітність;

розробляє проект бюджету Пенсійного фонду разом з іншими зацікавленими відомствами та представляє його на розгляд до Кабінету Міністрів України;

бере участь у підготовці пропозицій щодо вдосконалення законодавства про соціальне страхування, у тому числі про пенсійне забезпечення, а також у розробленні проектів нормативних актів із цих питань;

видає в межах своєї компетенції положення, інструкції, роз'яснення, методичні рекомендації з питань обліку платників обов'язкових внесків до Пенсійного фонду, нарахування та сплати цих внесків, порядку використання та обліку коштів Пенсійного фонду;

забезпечує діяльність органів Пенсійного фонду, проводить ревізії та перевірки їхньої роботи, за результатами яких уживає необхідних заходів;

організує професійну підготовку і підвищення кваліфікації працівників.

Розділ 2 Характеристика ТОВ "Альянс Ойл Україна" та порядок справляння внесків до Пенсійного фонду

2.1 Характеристика ТОВ "Альянс Ойл Україна"

ТОВ "НК "Альянс-Україна"відома на українському ринку з 2000 року. На сьогоднішній день компанія є одним із лідерів з постачання палива на ринку України. Основним напрямом діяльності компанії є дрібнооптова реалізація світлих нафтопродуктів. Реалізація здійснюється власним автотранспортом у восьми регіонах України.

У власності компанії знаходиться 16 діючих, а так само 5 модернизирующихся нафтобаз у наступних регіонах України: Київ і Київська область; АР Крим; Дніпропетровська; Запорізька; Кіровоградська; Миколаївська; Хмельницька; Черкаська області.

Кожне представництво компанії спожите матеріально-технічною базою, що дозволяє виконувати відвантаження і транспортування нафтопродуктів в будь-яку точку регіону.

Так само компанія володіє декількома діючими автозаправними станціями в АР Крим, Київській і Миколаївській областях.

Корпоративним правилом компанії є контроль якості нафтопродуктів, які вона реалізує дрібним і великим оптом.

У структурі компанії функціонують 2 стаціонарні атестовані випробувальні лабораторії. Їх сучасні технічні ресурси і висококласні фахівці дозволяють повністю контролювати якість нафтопродуктів практично за всіма показниками на всіх нафтобазах і АЗС компанії. Крім того, кожна нафтобаза обладнана постами лабораторного контролю, які проводять контроль якості нафтопродуктів в обсязі приймально-здавальних випробувань [31].

Учасниками Товариства є:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Нафтова-компанія "Альянс-Україна", що є юридичною особою за законодавством України.

Товариство з обмеженою відповідальністю "Альянс-Україна", що є юридичною особою за законодавством України.

Товариство створюється для здійснення торговельної, виробничої, інвестиційної та іншого роду господарської діяльності, виконання робіт та надання послуг з метою одержання прибутку з інтересах Учасників.

Цілями діяльності Товариства є:

1. Розширення міжнародних та економічних зв'язків між Україною та іншими країнами.

2. Наповнення товарного ринку України нафтопродуктами та іншими товарами та послугами.

3. Впровадження передових технологій та методів управління в галузі нафтопродуктозабезпечення, системі виробництва і постачання нафти, та нафтопродуктів в Україні та за її межами.

4. Підвищення ефективності використання матеріальних, фінансових та інших ресурсів нафтопостачального комплексу, сприяння розвитку конкурентного ринку в цій сфері.

5. Залучення інвестицій у нафтопромислову та інші галузі промисловості України, включаючи передові технології, ноу-хау.

6. Отримання прибутку у валюті України та іноземній валюті.

Товариство з метою досягнення своїх цілей здійснює різноманітні, не заборонені чинним законодавством, види господарської діяльності, що становлять предмет його діяльності, включаючи, але не обмежуючись, такими видами:

- придбання та реалізація, оптова та роздрібна торгівля нафтою та нафтопродуктами як на території України, так і за кордоном.

- приймання, накопичення, зберігання, відвантаження, перевалка, перекачування та транспортування різноманітними видами транспорту нафти та нафтопродуктів.

- імпорт та/або експорт нафти та/або нафтопродуктів.

організація забезпечення споживачів нафтою та нафтопродуктами.

здійснення орендних та лізингових операцій, в тому числі передача та/або приймання в оренду та лізинг нафтобаз, нафтосховищ, АЗС, АЗК та іншого рухомого та нерухомого майна.

створення, експлуатація та ремонт транзитних систем транспортування нафти, нафтопродуктів та природного газу.

організація виробництва, реалізація, монтаж та обслуговування необхідних для нафтогазового комплексу обладнання, машин, механізмів і приладів, запасних частин та деталей до них.

організація та здійснення торговельної діяльності, у тому числі торговельно-посередницької, торговельно-закупівельної, оптової, консигнаційної, комісійної та роздрібної торгівлі, в тому числі і на умовах бартеру.

посередницькі послуги в оптовій та роздрібній торгівлі, матеріально-технічному постачанні, надання торговельно-посередницьких послуг, в тому числі, по імпорту, експорту товарів та сировини.

здійснення біржової торгівлі, брокерської та дилерської діяльності.

надання послуг маркетингу та підготовки комерційних прогнозів, вивчення кон'юнктури світових та внутрішніх ринків.

Товариство може бути засновником інших підприємств. Може виступати на добровільних засадах до різного роду об'єднань підприємств, з дотриманням вимог чинного законодавства України.

Товариство, з урахуванням вимог чинного законодавства має право:

вчиняти правочини, в т.ч. укладати угоди, договори на внутрішньому та міжнародному ринках, зокрема договори купівлі-продажу, постачання, страхування, перевезення, зберігання тощо.

- продавати, передавати безоплатно, обмінювати, здавати в оренду громадянам засоби виробництва та інші матеріальні цінності.

- відкривати поточні та інші рахунки в банках, одержувати позики, кредити та території України та закордоном

- засновувати дочірні підприємства як в Україні так і за кордоном

- створювати спільні підприємства з суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності

- подавати заявки на придбання, набувати, володіти та користуватися будь-якого типу ліцензіями, дозволами, привілеями та правами.

- проводити торги, аукціони, тендери, лотереї, ярмарки, конференції, конкурси, відряджати своїх спеціалістів за кордон та приймати іноземних партнерів.

- дивідендом є частка чистого прибутку, виплачується у строки, встановлені Загальними зборами Товариства. Дивіденди можуть сплачуватися чеком, платіжним дорученням, поштовим дорученням, поштовим переказом.

- інші види діяльності.

Органами управління та контролю Товариства є:

- вищий орган управління - Загальні збори учасників.

- виконавчий орган Товариства - Дирекція Товариства.

- орган контролю - Ревізійна комісія.

Посадовими особами Товариства є Голова та члени виконавчого органу, Голова Ревізійної комісії. Посадові особи відповідають за шкоду, заподіяну ними Товариству відповідно до чинного законодавства України. Посадові особи повинні зберігати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію несуть за її розголошення відповідальність, передбачену чинним законодавством України.

Товариство може створювати філії, представництва та інші відокремлені підрозділи як на території України, так і за межами. Також, товариство набуває статусу підприємства з іноземними інвестиціями з дня нарахування інвестицій на баланс. Може самостійно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність згідно з законодавством.

2.2 Порядок справляння внесків до пенсійного фонду на прикладі підприємства

2.2.1 Порядок здійснення нарахувань з заробітної плати внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування

Обчислення
страхових внесків здійснюється страхувальниками на підставі бухгалтерських та інших документів, відповідно до яких провадиться нарахування (обчислення) або які підтверджують нарахування заробітної плати (доходу), грошового забезпечення, на які нараховуються страхові внески.

Згідно з розкладом підприємства працівникам встановлюють посадові ставки (оклади). Мінімальні розміри ставок (окладів) заробітної плати, як мінімальні гарантії в оплаті праці, визначаються штатним розкладом підприємства, величина окладу не нижча мінімальної заробітної плати, яка затверджена державним бюджетом на 2010 рік.

Джерелом коштів на оплату праці працівників підприємств є частина доходу та інші кошти, одержані внаслідок їх господарської діяльності.

Для контролю за використанням трудових ресурсів на підприємстві ТОВ "Альянс Ойл Україна" ведеться поточний облік чисельності персоналу та затрат робочого часу. Для обліку використання робочого часу працівників підприємства застосовується табель обліку робочого часу, який затверджений керівником підприємства (див додаток 5). На підставі цього табеля бухгалтер проводить нарахування зарплати. Нарахування її проводиться в електронному вигляді із застосуванням програми "1С Зарплата+Кадри".

Різниця між нарахованою сумою заробітної плати та утримань представляє суму до видачі для кожного робітника.

Зі розрахунково-платіжної відомості видно (див. додаток 6), що на підприємстві працює 12 працівників за різними посадовими окладами:

за посадовим окладом 176,18 грн. інженер - енергетик - Бойко В. О.;

за посадовим окладом 222,00 грн. оператор товарний - Жуков О. М.;

за посадовим окладом 228,0 грн.: бухгалтер Каліванова Т.Ж., керівник проектів та програмування Марченко А.В., інженер з якості - Сергієнко О.А. механік - Сіроклин А.І., фахівець з продажу - Мацола А. І.;

за посадовим окладом 912,00 грн. головний бухгалтер - Чашник І.В.;

за посадовим окладом 900,00 грн. старний оператор товарний - Фролов М.І.;

директор - Денісултанов П.С., Фінансовий директор Єрмакова С.В., регіональний менеджер - Дядюра Н.В. працюють за посадовим окладом 955,00 грн.

Також, із загального фонду оплати праці підприємства нарахованого за вересень 2010 р. утримують внески до ПФ у розмірі 33,2% за рахунок валових витрат підприємства, тобто загального фонду оплати праці по посадових окладах - у розмірі 6264 грн. та 47 коп.

Враховуючи те, що на підприємстві є працюючий інвалід Жуков О.М. - товарний оператор з посадовим окладом 222,00 грн нарахування здійснюється у розмірі 4% також за рахунок валових витрат підприємства, необхідно 222,00 грн. помножити на 4% та отримаємо суму у розмірі 8 грн.88 коп. внеску до ПФ.

Сума по посадових окладах загального фонду оплати праці, як було вже зазначено становив 6264,74 грн, тому необхідно відняти від цієї суми посадовий оклад 222,00 працюючого інваліда, отримаємо 6042, 47 грн., а потім цю суму помножимо на ставку 33,2% та отримаємо 2006, 10 грн. внеску до ПФ.

Внески до ПФ обчислюються виключно у національній валюті, у тому числі із виплат, що здійснюються у натуральній формі.

Сплата внесків до ПФ здійснюється в національній валюті шляхом внесення відповідних сум на рахунки територіальних органів пенсійного фонду в органах Державного Казначейства України.

Внески до ПФ сплачуються шляхом перерахування платником безготівкових коштів з його банківського рахунку. Платник зобов'язаний сплачувати внески нарахований на звітний період не пізніше дат виплати заробітної плати (тобто кошти перераховуються одночасно з отриманням коштів на оплату праці у т.ч. у безготівковій або натуральній формі. Днем сплати внесків вважається день списання банком або Державним Казначейством України суми платежу з рахунку платника незалежно від часу зарахування на рахунок ПФ. У разі несвоєчасної або не в повному обсязі сплати внесків до ФП до підприємства застосовуються фінансові санкції передбачені законодавством. Суми помилкового внеску до ПФ зараховуються до майбутніх платежів або повертаються платнику у порядку і в строки визначеним ПФ.

Страницы: 1, 2, 3, 4


ИНТЕРЕСНОЕ© 2009 Все права защищены.