бесплатно рефераты
 

Організація депозитних операцій з фізичними особами в ВАТ "Ощадбанк"

p align="left">· Власний капiтал - 2,2 млрд. грн.

· Обсяг кредитного портфеля - 12.7 млрд. грн.

· Обсяг кредитів, наданих населенню - 5,5 млрд. грн.

· Кошти фізичних осіб - 11,5 млрд. грн.

Отже, основу залучених коштів складають депозити на вимогу фізичних осіб, що свідчить про значну довіру до банку з боку населення та пояснюється участю банку у Фонді гарантування вкладів (депозитів) фізичних осіб та статусом банку як державного банку.

2.3. Особливості організації депозитних операцій по Ощадбанку

ВАТ «Ощадбанк» активно залучає кошти населення на депозитні та поточні рахунки в національній та іноземній валюті (доларах США і євро та рублях РФ). Сьогодні банк пропонує своїм клієнтам відкрити поточні рахунки (в тому числі для одержання пенсій) та депозитні рахунки з можливістю поповнення депозиту, з виплатою відсотків авансом, щомісячно, щоквартально або при закритті рахунку і з можливістю приєднання відсотків до основної суми депозиту.

Якщо ви бажаєте відкрити депозитний рахунок в Ощадбанку, вам необхідно:

· укласти договір;

· надати наступні документи:

Якщо ви резидент (громадянин України, іноземець або особа без громадянства), вам необхідно надати такі документи:

· паспорт фізичної особи;

· довідку про присвоєння ідентифікаційного номера Державного реєстру фізичних осіб-платників податків, видана органом податкової адміністрації.

Можна оформити в установі банку довіреність на право розпорядження коштами іншій особі та заповідальне розпорядження. Якщо - нерезидент (громадянин України, який постійно проживає за її межами, іноземний громадянин або особа без громадянства, яка тимчасово перебуває на території України строком до 1 року відповідно до відкритої візи або документів, що підтверджують законність перебування в Україні згідно з чинним законодавством), вам необхідно надати такі документи:

· паспорт фізичної особи;

· документ про підтвердження джерела надходження готівки в національній або іноземній валюті.

Ощадбанк гарантує таємницю відомостей про вкладників, операції, що ними здійснюються, та стан рахунків. Без згоди вкладника довідки третім особам по рахунку можуть бути надані лише у випадках, передбачених чинним законодавством України.

Власник такого рахунку може внести кошти та у будь-який момент їх отримати. Розрахункові операції по таких рахунках не проводяться. Процентна ставка вища за ставку по поточних рахунках, але нижча від строкових вкладів. У ВАТ "Ощадбанк" у Вас є можливість відкрити вклад на вимогу "Універсальний Ощадного банку" в іноземній валюті.

Строкові вклади (депозити) відкриваються для тривалого зберігання коштів - строком від одного місяця. Кошти можуть зараховуватися готівкою або безготівковим шляхом, в національній або іноземній валюті. Депозит може бути як короткостроковим, так і довгостроковим. По строкових вкладах встановлені різноманітні умови залучення коштів та сплати процентів.

Банк пропонує наступні види строкових вкладів:

1. у національній валюті

· „Депозитний ощадного банку”

· „Накопичувальний ощадного банку”

· „Строковий пенсійний ощадного банку”

· „ Авансовий ощадного банку”

· „Шкільний ощадного банку”

· „Дитячий ощадного банку”

· „Новий відсоток ощадного банку”

·  „Накопичувальний житловий ощадного банку”

· „Пенсійний+”

· „Арсенал ощадного банку”

· „Комбінований ощадного банку”

· „Майбутнє дітям”

2. в іноземній валюті

· „Депозитний ощадного банку”

· „Накопичувальний ощадного банку”

· „Строковий пенсійний ощадного банку”

· „Авансовий - 15 ощадного банку”

· „Дитячий ощадного банку”

· „Новий відсоток ощадного банку”

·  „Арсенал ощадного банку”.

В дод. Д, Ж, З наведені максимальні депозитні ставки по депозитним вкладам Ощадбанку у гривні, доларі США та євро.

Вкладник має право відкрити в установі Банку будь-яку кількість рахунків. Ощадбанк має депозитну політику. Депозитна політика Ощадбанку - це комплекс заходів комерційного банку із формування портфеля депозитних послуг, різноманітних форм і методів здійснення цих заходів, визначення його конкурентних позицій по даному сегменті ринку та забезпечення стійкості й надійності ресурсної бази. Депозитна політика Ощадбанку визначена в Меморандумі про депозитну політику Ощадбанку, де враховані такі принципи:

· максимізація прибутку;

· забезпечення стійкості ресурсної бази та рівня ліквідності;

· гнучкість асортиментної і цінової політики та пристосування окремих параметрів збуту до вимог клієнтів.

Депозитна політика Ощадбанку є важливою складовою стратегії банку в управлінні активами та пасивами, оскільки сприяє формуванню коштів для проведення активних операцій з метою отримання прибутку.

Порядок здійснення депозитних операцій з фізичними особами Ощадбанку регулюється Порядком відкриття, ведення та закриття рахунків фізичних осіб у національній валюті установами ВАТ «Ощадбанк», затвердженого постановою правління ВАТ «Ощадбанк» від 16 лютого 2004 р. № 17-2. Відповідно до даного положення установи Ощадбанку здійснюють залучення коштів на вкладні (депозитні) та поточні рахунки фізичних осіб з метою підвищення зацікавленості населення в накопиченні заощаджень та одержанні відповідного доходу і забезпечують чітке та безперебійне обслуговування рахунків вкладників.

Фізична особа має право відкрити в установі Банку будь-яку кількість рахунків. Відкриття одного рахунку на ім'я двох і більше осіб не допускається. Установам Банку забороняється відкривати та вести анонімні (номерні) рахунки. Рахунок в установі Банку фізична особа може відкрити на своє ім'я, на ім'я іншої фізичної особи на підставі довіреності, засвідченої нотаріально, та на користь третьої особи.

Установи Банку відповідно до законодавства України зобов'язані здійснювати ідентифікацію:

фізичних осіб, що відкривають рахунки в установах Банку;

фізичних осіб, які здійснюють операції, що підлягають фінансовому моніторингу;

фізичних осіб, які здійснюють операції з готівкою без відкриття рахунку на суму, що перевищує еквівалент 50000 гривень;

осіб, уповноважених діяти від імені зазначених фізичних осіб. Уповноважений працівник установи Банку здійснює ідентифікацію вищезазначених осіб згідно з Програмою ідентифікації та вивчення клієнтів ВАТ "Ощадбанк" Положення про проведення фінансового моніторингу ВАТ "Ощадбанк" у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму, затвердженого постановою правління ВАТ "Ощадбанк" від 07.08.2003 № 146.

Інформація щодо ідентифікації фізичної особи уточнюється не рідше одного разу на рік, якщо ризик проведення нею операцій з легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, оцінюється установою Банку як великий. Для інших фізичних осіб термін уточнення інформації не повинен перевищувати трьох років.

На поточні рахунки фізичних осіб приймається іноземна валюта 1-ї та II--ї груп Класифікатора іноземних валют та банківських металів, затвердженого постановою Правління НБУ від 04.02.98 р. № 34, у редакції постанови правління НБУ від 02.10.2002 № 378. На вкладні (депозитні) рахунки приймається іноземна валюта, що визначається правлінням Банку. Установи Банку здійснюють операції за поточними рахунками фізичних осіб в іноземній валюті у готівковій або безготівковій формі на підставі розрахункових та касових документів в межах наявних коштів на рахунку. Забороняється використовувати поточні рахунки фізичних осіб для проведення операцій, пов'язаних із здійсненням підприємницької діяльності.

Банк виплачує по вкладах (депозитах) проценти, розмір яких встановлюється правлінням Банку та обумовлюється в договорі. Розмір встановленої процентної ставки може змінюватися Банком у порядку, визначеному договором. Розпорядження рахунком здійснюється власником або його представником. Обмеження права власника щодо розпорядження рахунком здійснюється установою Банку відповідно до Положення про зупинення операцій, арешт та примусове списання коштів в іноземних валютах та банківських металів, затвердженого постановою Правління НБУ від № 515, та Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, затвердженої постановою Правління НБУ від №22.

Вкладники Банку -- фізичні особи мають право скласти заповіт або зробити відповідне розпорядження Банку щодо вкладу на випадок своєї смерті (заповідальне розпорядження)3. Заповіт, складений після того як було зроблене розпорядження Банку, повністю або частково скасовує його, якщо у заповіті змінено особу, до якої має перейти право на вклад, або якшо заповіт стосується усього майна спадкодавця. Вклад можна заповісти одній або кільком фізичним особам, а також юридичній особі, державі Україні, Автономній Республіці Крим, територіальній громаді, іноземній державі та іншим учасникам цивільних відносин. Фізична особа-резидент/нерезидент може скласти заповіт, посвідчений нотаріусом або іншими посадовими, службовими особами, уповноваженими посвідчувати заповіт, який прирівнюється до нотаріально посвідченого. Фізична особа-резидент може скласти заповідальне розпорядження в установі Банку.

На вкладний (депозитний) рахунок в іноземній валюті фізичної особи

- резидента зараховуються:

готівкова валюта;

валюта, перерахована з власного поточного або власного вкладного (депозитного) рахунку в іноземній валюті;

валюта І групи Класифікатора, куплена уповноваженим банком на міжбанківському валютному ринку України за дорученням власника рахунку за іншу іноземну валюту цієї групи Класифікатора відповідно до умов договору банківського вкладу;

кошти, внесені іншою фізичною особою, якщо це передбачено договором банківського вкладу;

проценти на банківський вклад, якщо це передбачено договором.

З вкладного (депозитного) рахунку фізичної особи - резидента в іноземній валюті за розпорядженням вкладника або за його дорученням кошти повертаються шляхом:

виплати готівкою;

виплати платіжними документами;

продажу на міжбанківському валютному ринку України іноземної валюти І групи Класифікатора за іншу іноземну валюту цієї групи Класифікатора з одночасним зарахуванням купленої іноземної валюти на вкладний (депозитний) рахунок цієї фізичної особи відповідно до умов договору банківського вкладу;

перерахування на власний поточний або власний вкладний (депозитний) рахунок в іноземній валюті.

На вкладний (депозитний) рахунок в іноземній валюті фізичної особі-нерезидента зараховуються:

готівкова валюта, яка ввезена в Україну відповідно до законодавства України. Під час зарахування на рахунок увезених в Україну коштів у митній декларації робиться відмітка уповноваженого банку;

готівкова валюта, отримана в Україні відповідно до законодавства України;

валюта І групи Класифікатора, куплена уповноваженим банком на міжбанківському валютному ринку України за дорученням власника рахунку за іншу іноземну валюту цієї групи Класифікатора відповідно до умов договору банківського вкладу;

валюта, перерахована з власного поточного або власного вкладного (депозитного) рахунку в іноземній валюті;

кошти, внесені іншою фізичною особою, якщо це передбачено договором банківського вкладу;

проценти на банківський вклад, якщо це передбачено договором.

З вкладного (депозитного) рахунку в іноземній валюті фізичної особи - нерезидента за розпорядженням власника або за його дорученням кошти повертаються шляхом:

перерахування за межі України через кореспондентські рахунки уповноважених банків України та кореспондентські рахунки банків-нерезидентів, що відкриті в уповноважених банках України;

виплата готівкою;

виплата платіжними документами;

продажу на міжбанківському валютному ринку України іноземної валюти І групи Класифікатора за іншу іноземну валюту цієї групи Класифікатора з одночасним зарахуванням купленої іноземної валюти на рахунок цієї фізичної особи відповідно до умов договору банківського рахунку;

перерахування на власний поточний або власний вкладний (депозитний) рахунок в іноземній валюті.

Уповноважений працівник установи Банку зобов'язаний здійснити перевірку поданих документів для відкриття рахунку на відповідність їх чинному законодавству, зокрема:

засвідчення довіреності, на підставі якої фізична особа відкриває рахунок на ім'я іншої фізичної особи;

засвідчення документів, які були видані на території іноземної держави;

підтвердження проживання фізичної особи-нерезидента в Україні на законних підставах.

З документів, які вимагаються від фізичної особи для відкриття рахунку в установі Банку, формується справа з юридичного оформлення рахунку, до якої входять:

заява про відкриття поточного рахунку в іноземній валюті;

договір банківського рахунку або банківського вкладу;

копії сторінок паспорта або документа, що його замінює засвідчені підписом уповноваженого працівника установи Банку, який здійснює ідентифікацію, та фізичної особи, яка відкриває рахунок;

копія документа про присвоєння фізичній особі-резиденту ідентифікаційного номера платника податків;

інший документ (довіреність на відкриття рахунку, засвідчена нотаріально тощо);

* анкета клієнта-фізичної особи та додаток до неї згідно Положення про фінансовий моніторинг.

Договір між Банком та фізичною особою укладається письмово у двох примірниках по одному для кожної із сторін. Обидва примірники повинні бути ідентичними і мають однакову юридичну силу. Виправлення, помарки, підчистки в тексті договору не допускаються. Текст договору друкується з двох боків одного аркуша. Якщо текст договору складено на кількох аркушах, то кожний аркуш повинен бути підписаний сторонами за договором. Номер договору повинен збігатися з номером особового рахунку вкладника та з номером ощадної книжки (у разі її видачі). Договори банківського вкладу реєструються у книзі реєстрації договорів, яка ведеться в електронному вигляді. Відповідно до Статуту Банку право підписувати договори на залучення коштів фізичних осіб в іноземній валюті та засвідчувати довіреності і заповідальні розпорядження вкладників, складені в установі Банку, від імені Банку має голова правління Банку та інші посадові особи на підставі довіреності чи наказу з обов'язковим зазначенням цих повноважень. Відкриття поточного або вкладного (депозитного) рахунку фізичній особі, яка не має в цій установі Банку рахунків, здійснюється в такому порядку:

фізична особа пред'являє уповноваженому працівнику установи Банку паспорт або документ, що його замінює;

фізична особа-резидент пред'являє документ, виданий органом державної податкової служби, що засвідчує присвоєння їй ідентифікаційного номера платника податків;

уповноважений працівник установи Банку ідентифікує цю фізичну особу:

фізична особа заповнює заяву про відкриття поточного рахунку та картку особового рахунку. Уповноважений працівник установи Банку засвідчує зразок підпису фізичної особи на картці особового рахунку та зазначає в ній резидентність;

укладається договір між Фізичною особою і Банком;

фізична особа вносить готівкою або перераховує безготівковим шляхом кошти;

уповноважений працівник установи Банку видає фізичній особі примірник договору, ощадну книжку або інший вкладний документ (квитанцію до заяви на переказ готівки чи виписку про стан рахунку), передбачений договором.

Якщо фізична особа вже має в цій установі Банку рахунок, ідентифікована Банком та сформована справа з юридичного оформлення рахунку, то відкриття їй нового рахунку здійснюється при пред'явлені цією особою паспорта або документа, що його замінює. Фізична особа заповнює заяву про відкриття поточного рахунку (при відкритті поточного рахунку) та картку особового рахунку, в якій зазначає зразок свого підпису. Укладає з Банком договір банківського рахунку або договір банківського вкладу. Уповноважений працівник установи Банку у графі "Для відміток" картки особового рахунку та на договорі зазначає: "Результати ідентифікації зберігаються у справі з юридичного оформлення рахунку №".

Поточний або вкладний (депозитний) рахунок на ім'я малолітньої особи відкривають її законні представники. Якщо в цій установі Банку немає рахунку на ім'я цієї малолітньої особи, то для відкриття рахунку законний представник малолітньої особи надає в установу Банку такі документи:

паспорт або документ, що його замінює;

документ, що підтверджує статус законного представника (опікуна);

документ, що засвідчує присвоєння цій особі та малолітній особі ідентифікаційного номера платника податків (якщо вони є резидентами);

свідоцтво про народження малолітньої особи.

Уповноважений працівник установи Банку здійснює ідентифікацію цих осіб, після чого законний представник заповнює заяву про відкриття поточного рахунку (в разі відкриття поточного рахунку), картку особового рахунку на ім'я малолітньої особи із зазначенням зразка свого підпису в графі "Для відміток", повідомлення наступному контролю ф.№36 і укладає з Банком договір банківського рахунку або банківського вкладу. Фізична особа, яка не є законним представником малолітньої особи, може відкрити на користь малолітньої особи вкладний (депозитний) рахунок. Для цього вона пред'являє в установу Банку свій паспорт або документ, що його замінює, та документ, що засвідчує присвоєння їй ідентифікаційного номера платника податків (якщо вона є резидентом). Уповноважений працівник установи Банку ідентифікує цю особу в порядку, передбаченому п.4.1.3. з фізичною особою укладається договір банківського вкладу.

До досягнення малолітньою особою 14 років права вкладника по вкладному (депозитному) рахунку, відкритого іншою фізичною особою на користь малолітньої особи, набувають законні представники цієї малолітньої особи з часу пред'явлення ними до Банку першої вимоги, що випливає з прав вкладника, або вираження ними іншим способом наміру скористатися таким правом. До набуття прав вкладника ці права належать особі, яка відкрила рахунок. Законні представники розпоряджаються рахунком, відкритим іншою особою на користь малолітньої особи, після пред'явлення в установу Банку документів, визначених п.4.5.1 і ощадної книжки (у разі її видачі) та здійснення ідентифікації цих осіб. Якщо законні представники малолітньої особи, на користь якої відкритий рахунок іншою особою, відмовилися від вкладу, то особа, яка уклала договір, має право вимагати повернення вкладу готівкою або перерахувати його на свій рахунок в іноземній валюті чи відкрити новий рахунок з укладенням нового договору.

Неповнолітня особа може самостійно відкрити поточний або вкладний (депозитний) рахунок. Якщо неповнолітня особа не має рахунку в установі Банку, то при відкритті рахунку вона пред'являє:

свідоцтво про народження (неповнолітніх осіб від 14 до 16 років);

документ про присвоєння ідентифікаційного номера платника податків, якщо вона є резидентом;

довідку із зразком свого підпису, видану навчальним закладом, де вона навчається, або картку із зразками підписів, засвідчену нотаріально (при відкритті поточного рахунку);

документ або копію документа, засвідчену нотаріально або органом, що його видав, який надає змогу визначити місце проживання цієї особи.

Неповнолітня особа заповнює заяву про відкриття поточного рахунку (в разі відкриття поточного рахунку), заповнює картку особового рахунку, укладає з Банком договір банківського рахунку або банківського вкладу. Неповнолітня особа віком від 16 до 18 років самостійно відкриває в установі Банку рахунок. Поточні або вкладні (депозитні) рахунки на користь неповнолітніх осіб можуть відкрити будь-які особи. Якщо неповнолітня особа вже має в цій установі Банку рахунок, ідентифікована Банком та сформована справа з юридичного оформлення рахунку, то відкриття їй нового рахунку здійснюється при пред'явлені цією особою свідоцтва про народження (до досягнення нею 16 років) чи паспорта або документа, що його замінює (якщо їй виповнилось 16 років).

Неповнолітня особа заповнює заяву про відкриття поточного рахунку (в разі відкриття поточного рахунку) та картку особового рахунку укладає з Банком договір банківського рахунку або договір банківського вкладу.

Уповноважений працівник установи Банку у графі "Для відміток" картки особового рахунку та на договорі зазначає: "Результати ідентифікації зберігаються у справі з юридичного оформлення рахунку №".

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6


ИНТЕРЕСНОЕ© 2009 Все права защищены.