бесплатно рефераты
 

Модель фінансової діяльності комерційного банку та її застосування на прикладі АКБ "Правекс-банк"

p align="left"> N (t) кількість місяців в звітному періоді.

Рентабельність капіталу (РК) розраховується за формулою:

(3.5)

де: Бксзн. середнє значення балансового капіталу.

На рис. 3.1 наведені результати розрахунку рентабельності активів та рентабельності власного капіталу в АКБ “Правекс-банк”, отримані за офіційними даними про облік доходів та витрат в банку в 2001 - 2005 роках.

Рис.3.1 Динаміка рентабельність активів (ROA) та рентабельності власного капіталу (ROE) в АКБ “Правекс-банк”

Як видно з графіків рис.3.1 - у 2003 -2004 роках АКБ “Правекс-банк” відносився до низькорентабельних банків, у 2005 році - менеджмент банку почав програму доведення рівней рентабельності банку ROA, ROE до рівней, які відповідають вимогам для достатньо-рентабельного банку [11]. Таким чином, при пред'явленні з боку НБУ вимог до необхідного рівня рентабельності роботи банку його менеджмент починає планову перебудову, що має позитивний напрямок.

Проаналізуємо проектну пропозицію курсової роботи про розрахунковий рівень управління рентабельністю роботи банка з нормативної точки зору акціонерів.

Рис.3.2 Результати розрахунків за пропонуємою моделлю ризик-менеджменту управління рентабельністю комерційного банку станом на 01.01.2005

На рис.3.2 наведені результати розрахунків операційної дивідендної ставки доходності за пропонуємою моделлю для АКБ “Приват-банк”, АКБ “Аваль” та АКБ ”Правекс-банк” за 2001 - 2004 роки. Одночасно на рис.3.2 приведені дані по декларуємій банками загальній рентабельності статутного капіталу за той же часовий період [25]. Як показує аналіз графіків рис.3.2:

- операційна дивідендна ставка доходності статутного капіталу в 25 разів перевищує декларуєму загальну рентабельність статутного капіталу;

- це означає, що менеджмент банку використовує доходи акціонерів від основної процентної діяльності банку для покриття неефективного управління витратами банку та іншою банківською діяльністю;

- це також означає, що менеджмент банку штучно зменшує балансовий прибуток банку для зменшення оподаткування.

Таким чином, результати проведених досліджень в курсовій роботі показують перспективність впровадження нормативної фінансової моделі управління рентабельністю роботи активів та акціонерного капіталу в комерційних банках, як шлях встановлення нормативних рівней рентабельності активів та власного капіталу [11], а також як надання ефективного інструменту аналізу менеджменту банківським капіталом з точки зору встановлення доходності акцій не нижче рівня альтернативної ринкової доходності капіталу.

ВИСНОВКИ

Банківський менеджмент, як особлива сфера керування, виникає лише в умовах розвинутою ринкової економіки. При розширенні кола банківських операцій до рівня, прийнятого в цивілізованих країнах, у ці послуги входять операції з цінними паперами, кредитними картками, валютою, допомога в економії і поширенні акцій інших банків і комерційних структур, допомога клієнтам у раціональному вкладенні їхніх засобів, оцінці інвестиційних проектів, лізинг, факторинг і інші послуги. Крім того, статутний капітал банку може стати резервним фондом для інших комерційних банків. Ринкова економіка немислима без банківського менеджменту, заснованого на реальній конкуренції на фінансовому ринку між кредитними установами, заміні державного фінансування підприємств, що веде до інфляції, ринковим механізмом кредитування конкретних інвестиційних проектів і бізнес-планів, орієнтованих на створення нової товарної маси.

Банківський менеджмент у загальному виді являє собою керування відносинами, зв'язаними зі стратегічним і тактичним плануванням, аналізом, регулюванням, контролем діяльності банку, керуванням фінансами, маркетинговою діяльністю, персоналом, що здійснює банківські операції. Іншими словами, це -- керування відносинами, що стосуються формування і використання грошових ресурсів, тобто взаємопов'язана сукупність фінансового менеджменту і керування персоналом, зайнятим у банківській сфері.

Аналіз фінансових характеристик діяльності досліджуємого в курсовій роботі АКБ “Правекс-банк” на фоні загальних характеристик та тенденцій розвитку банківської системи України виявив наступні особливості його розвитку за 2001 - 2005 роки:

1) При поступовому рості власного капіталу банку у 2001 -2003 роках на +8,5 %, обсяги залучених коштів у 2001 -2003 роках зросли на + 114,6 %, а у 2004 - 2005 роках банк пройшов кризисну стадію:

- за перших три квартали 2004 року обсяги залучених коштів зменшились на - 23 %, а власний капітал зріс на + 37,8 % за рахунок додаткових емісій (розширення акціонерного капіталу);

- у четвертому кварталі 2004 та першому кварталі 2005 року обсяги залучених коштів поступово зросли на + 6 %, а власний капітал зріс на +9,9% за рахунок додаткової емісії;

2) Аналіз структури кредитно-інвестиційного портфелю АКБ “Правекс-банк” за 2001 - 2005 роки показав:

- з 2003 року банк стратегічно змінив напрямок кредитування, активізувавши кредитування фізичних осіб, за стабілізувавши, а потім у 2005 році і зменшивши обсяги кредитування юридичних осіб;

- у 2004 році банк вийшов з ринка цінних паперів і активізував свою малу присутність на ньому тільки в 2005 році;

- з 2004 року банк мінімізував міжбанківське кредитування ;

- зростання кредитноінвестиційного портфелю банка з 2001 року забезпечується послідовним нарощуванням обсягів кредитів фізичним особам;

3) Аналіз портфелю залучених та запозичених коштів в АКБ “Правекс-банк” за 2001 - 2005 роки показав:

- з 2001 року банк практично за стабілізував строкові кошти юросіб;

- підвищив обсяги залучених коштів юросіб до запитання на +124,6 %;

- підвищив обсяги залучених коштів фізосіб до запитання на + 105,8 %;

- різко наростив у 2001 -2003 році обсяги строкових депозитів фізичних осіб на + 284%, а у 2004 - 2005 роках ще додатково наростив обсяги строкових депозитів фізичних осіб на + 37 %;

Враховуючи наведену зміну структури залучених коштів, АКБ “Правекс-банк” у 2004 - 2005 роках практично став ощадним банком, оскільки строкові депозити фізичних осіб перевищили частку у 50% (65,6% у 2004 - 2005 роках).

4) Структура витрат та їх динаміка в АКБ “Правекс-банк” за 2001 - 2005 роки характеризується:

- тенденцією до зниження рівня відносних витрат на загально-адміністративні цілі обслуговування інфраструктури банку з 46 % (2002) до 41% (2005);

- тенденцією до підвищення рівня відносних витрат на утримання персоналу банку з 30 %(2003) до 35 %(2005);

- тенденцією до підвищення відносного рівня витрат на інші цілі з 15% (2005) до 18%(2005);

- зниження відносного рівня операційного прибутку з 12 % (2002) до 10 -11 %(2005) при відрахуванні частини прибутку до страхових резервів на відносному рівні 8 - 9 %;

- відносним рівнем прибутку до оподаткування в 34 % від сумарного операційного доходу;

5) Структура доходів та їх динаміка в АКБ “Правекс-банк” за 2001 - 2005 роки характеризується:

- зниженням долі чистого процентного доходу з 32 %(2003) до 20%(2005);

- підвищенням долі чистого комісійного доходу з 50%(2003) до 60%(2005);

- підвищенням долі доходу від торгівлі валютою та банківськими металами з 10%(2003) до 15%(2005);

Отримані данні показують, що переорієнтація банку на дорогі ресурси (строкові депозити фізичних осіб) привела до зниження традиційного процентного доходу банку і його переорієнтацію на доходи від комісійних операцій.

Загальна оцінка положення АКБ “Правекс-банк” у ринковому середовищі банківської системи України, проведена по відносним долям агрегатів балансу банка до загальних сум агрегатів балансів всієї банківської системи України у 2001 - 2005 роках показала, що:

відносне фінансове положення АКБ “Правекс-банк” в банківській системі України характеризується зменшення сектору обслуговування ринку з рівня 2% (2001) до 0,8 - 1,2 % (у 2005 році);

при цьому показовою являється присутність АКБ “Правекс-банк” на ринку депозитів фізичних осіб, де його доля дорівнює 2,8%(2001) - 2,4%(2005), тобто підтверджується напрямок розвитку банку як спеціалізованого ощадного банку;

накопичення значної частки залучених коштів фізичних осіб в 65,6% (у порівнянні з середнім показником 35,6% по БС України) супроводжується переважною орієнтацією на видачу кредитів фізичним особам в частці 66%

кредитноінвестиційного портфелю (у порівнянні з середнім показником 15% по БС України);

використання “дорогих” залучених ресурсів привело до появи в структурі доходів АКБ “Правекс-банк” низької долі чистих процентних доходів 20 34% та високої долі чистих комісійних доходів 54 65%, що не відповідає загальній тенденції структур доходів в БС України (67,6 % та 23 %, відповідно);

аналіз нормативів діяльності АКБ “Правекс-банк” за 2002 - 2005 роки показав, що менеджмент банку суворо дотримується стилю управління банківськими процесами, який характеризується постійним виконанням нормативних вимог НБУ до організації діяльності економічними процесами в банках, при цьому рівень фактивного значення нормативів Н1,Н2,Н3 характеризує АКБ “Правекс-банк” як - “добре капіталізований банк”.

частка резервів на ризики кредитування перевищує 92% загальної суми резервів, при цьому в АКБ “Правекс-банк” - найнижчий рівень ризикових активів, який належить до резервування (0,1 - 4,1% та 8,2% по нарахованим доходам).

у 2003 -2004 роках АКБ “Правекс-банк” відносився до низькорентабельних банків (ROA=0,475 %, ROE=8,22%), у 2005 році - менеджмент банку почав програму доведення рівней рентабельності банку ROA, ROE до рівней, які відповідають вимогам для достатньо рентабельного банку (достатньо рентабельні банки рентабельність активів від 1 % до 2 %, рентабельність капіталу більше 7 %);

В курсовій роботі апробований один з можливих комплексних підходів до побудови фінансової моделі управління діяльністю комерційного банку, побудований на цільовій функції - досягнення заданого рівня нормативної дивідендної доходності статутного капіталу, як захист інтересів мінорітарних акціонерів банку - відкритого акціонерного товариства.

Основні новаторські умови, прийняті при побудові алгоритму:

1. Дивідендна доходність статутного фонду (річна ставка дивідендів на номінал акції) повинна бути не менше альтернативної ринкової вартості капіталу інвестора, в якості якої приймається депозитна ставка для юридичних осіб.

2. Частина балансового капіталу банку, вкладена в необоротні активи основних засобів, не заробляє доходи.

3. Активи у вигляді готівкових коштів в касі банку та коштів на кореспондентському рахунку в НБУ - не заробляють доходів, а є технологічними інструментами платіжних систем.

4. Стійке управління роботою банку встановлюється за наступним алгоритмом розділення центрів відповідальності за грошові потоки та банківські операції:

- дивідендна дохідність статутного капіталу (дохідність власників банку -акціонерів) забезпечується основною процентною операційною діяльністю банка;

- джерелом витрат на обслуговування діяльності інфраструктури банку, оплати персоналу, витрат на банківські процеси та процеси розвитку і модернізації банку є:

а) різниця доходів та витрат від комісійних операцій банку;

б) різниця доходів та витрат від торгівлі цінними паперами;

в) різниця доходів та витрат від валюто-обмінних операцій;

г) різниця доходів та витрат від консультаційних операцій;

д) різниця доходів та витрат від операцій гарантій та поручительств;

е) різниця доходів та витрат від небанківських операцій;

ж) різниця доходів та витрат від експлуатації платіжної системи на

базі пластикових карток;

з) різниця доходів та витрат від вкладення коштів в статутні фонди

асоційованих та дочірніх підприємств;

Результати розрахунків операційної дивідендної ставки доходності за пропонуємою моделлю для АКБ “Приватбанк”, АКБ “Аваль” та АКБ ”Правекс-банк” за 2001 - 2004 роки показали:

- операційна дивідендна ставка доходності статутного капіталу в 25 разів перевищує декларуєму загальну рентабельність статутного капіталу;

- це означає, що менеджмент банку використовує доходи акціонерів від основної процентної діяльності банку для покриття неефективного управління витратами банку та іншою банківською діяльністю;

- це також означає, що менеджмент банку штучно зменшує балансовий прибуток банку для зменшення оподаткування.

Таким чином, результати проведених досліджень в курсовій роботі показують перспективність впровадження фінансової моделі нормативного управління рентабельністю роботи активів та акціонерного капіталу в комерційних банках, як шляху досягнення рівней рентабельності активів та власного капіталу не нижче рівня альтернативної ринкової доходності капіталу.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. ЗАКОН УКРАЇНИ «Про банки і банківську діяльність» // від 7 грудня 2000 року N 2121III (Із змінами і доповненнями, внесеними Законами України станом від 22 червня 2004 року N 1828IV)

2. Закон України “Про Національний банк України” // від 20 травня 1999 року N 679XIV (Із змінами і доповненнями, внесеними Законами України станом від 3 лютого 2004 року N 1416IV)

3. Інструкція про порядок регулювання діяльності банків в Україні // Постанова Правління Національного банку України від 28 серпня 2001 року № 368 (Із змінами і доповненнями, внесеними постановами Правління Національного банку України станом від 17 листопада 2004 року N 552)

4. План рахунків бухгалтерського обліку банків України // Постанова Правління Національного банку України від 17.06.2004 № 280.

5. Положення про порядок визначення та формування обов'язкових резервів для банків України // Постанова Правління Національного банку України від 21.04.2004 № 172 (Із змінами і доповненнями, внесеними постановами Правління Національного банку України станом від 4 листопада 2004 року № 527).

6. Положення про порядок формування та використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків // Постанова Правління Національного банку України від 6 липня 2000 року N 279 (Із змінами і доповненнями, внесеними постановами Правління Національного банку України від 27 серпня 2004 року N 411)

7. Положення про порядок розрахунку резерву на відшкодування можливих збитків банків від операцій з цінними паперами// Постанова Правління Національного банку України від 17 грудня 2003 року N 561

8. Про затвердження Положення про порядок формування і використання резервів для відшкодування можливих втрат від дебіторської заборгованості комерційних банків // ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА від 31 березня 1999 року N 157(Із змінами і доповненнями, внесеними постановами Правління Національного банку України станом від 13 грудня 2002 року N 505)

9. Положення про порядок видачі банкам банківських ліцензій, письмових дозволів та ліцензій на виконання окремих операцій //Постанова Правління Національного банку України від 17 липня 2001 року N 275 (Із змінами і доповненнями, внесеними постановами Правління Національного банку України станом на 17 березня 2004 року N 112)

10. Положення “Про порядок створення і державної реєстрації банків, відкриття їх філій, представництв, відділень” // Постанова Правління Національного банку України від 31 серпня 2001 року N 375, із змінами і доповненнями, внесеними постановами Правління Національного банку України станом від 17 березня 2004 року N 111)

11. Про заходи щодо підвищення рентабельності діяльності банків // НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ, КОМІСІЯ З ПИТАНЬ НАГЛЯДУ ТА РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКІВ РІШЕННЯ від 26 листопада 2003 року N 277

12. Аналіз банківської діяльності: Підручник / А.М.Герасимович та ін.; За ред. А.М. Герасимовича. -- К.: КНЕУ, 2003.-- 599 с.

13. Банківські операції. Під ред. А.М. Мороз, М.І. Савлук, М.Ф. Пудовкіна та інші -- Київ: КНЕУ, 2000.

14. Банковское дело: Учебник. -- 2е изд., перераб. и доп. / Под ред. О.И. Лаврушина. -- М.: Финансы и статистика, 2000.-- 672 с.

15. Банківський нагляд:Навчальний посібник / Міщенко В.І.;Яценюк А.П.; Коваленко В.В.;Коренєва О.Г. К.: Знання, 2004. 406 с.(Вища освіта ХХI століття)

16. Банківський нагляд:Навчальний посібник / Мінво освіти і науки України; Унт економіки та права "Крок"; Грушко В.І.; Лаптєв С.М.; Любунь О.С.; Раєвський К.Є. К.: ЦНЛ, 2004. 264 с.

17. Коцовська Р., Ричаківська В та інш. Операції комерційних банків - Львів: ЛБІ НБУ, 2001

18. Примостка Л.О. Аналіз банківської діяльності: сучасні концепції, методи та моделі: Монографія. -- КНЕУ, 2002.-- 316 с.

19. Примостка Л.О. Фінансовий менеджмент у банку: Підручник. -- 2е вид., доп. і перероб. -- К.: КНЕУ. 2004. -- 468 с.

20. Роуз П.С. Банковский менеджмент. Пер. с англ. со 2го изд.-- М.: «Дело ЛТД»,1995.-- 768 с.

21. Синки, Дж. мл. Управление финансами в коммерческих банках. Пер. с англ. 4-го переработанного изд. / под ред. Р.Я.Левиты, Б.С.Пинкерса. -- М.: 1994, Catallaxy.-- 820 c.

22. Фінансовобанківська статистика. Практикум: Навч.посібник // під ред. Ткача Є.І. - К.: Либідь, 2002. - 324 с.

23. HTTP://WWW.PRAVEX.DP.UA - Офіційний вебсайт Дніпропетровської філії АКБ “Правекс-банк”

24. HTTP://WWW.PRAVEX.COM.UA - Офіційний вебсайт АКБ “Правекс Банк”

25. HTTP://WWW.AUB.COM.UA - Офіційний вебсайт Асоціації українських банків

26. HTTP://WWW.BANK.GOV.UA - Офіційний вебсайт Національного банку України

ДОДАТКИ

Додаток А

Динаміка основних показників банківської системи України в 2001 - 2005 роках

Таблиця А.1

Основні показники структури та результатів діяльності комерційних банків України станом на 1 квітня 2005 року [61]

№ з/п

Показники

Дата

01.01. 2001

01.01. 2002

01.01. 2003

01.01. 2004

2005

01.01

01.02

01.03

01.04

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Кількість зареєстрованих банків

195

189

182

179

182

185

185

185

2.

Виключено з Державного реєстру банків

9

9

12

8

4

0

0

0

3.

Кількість банків, що знаходиться у стадії ліквідації

38

35

24

20

20

20

20

21

4.

Кількість діючих банків

153

152

157

158

160

161

161

161

4.1

з них: з іноземним капіталом

22

21

20

19

19

19

19

21

4.1.1

у т.ч. зі 100% іноземним капіталом

7

6

7

7

7

7

7

9

5.

Частка іноземного капіталу у статутному капіталі, %

13.3

12.5

13.7

11.3

9.6

9.5

9.5

11.5

АКТИВИ (млн.грн.)

1.

Загальні активи (не скориговані на резерви під активні операції)

39866

50785

67774

105539

141497

140329

146709

158641

1.1

Чисті активи (скориговані на резерви за активними операціями)

37129

47 591

63896

100234

134348

133047

139296

151166

2.

Високоліквідні активи

8270

7744

9043

16043

23595

23720

25878

29156

3.

Кредитний портфель

23637

32097

46736

73442

97197

94943

98875

105497

3.1

з нього: кредити надані суб'єктам господарської діяльності

18216

26564

38189

57957

72875

71887

74198

78832

3.2

кредити надані фізичним особам

941

1373

3255

8879

14599

14258

14678

15668

4.

Довгострокові кредити

3309

5683

10690

28136

45531

45921

47252

49953

4.1

з них: довгострокові кредити суб'єктам господарської діяльності

2761

5125

9698

23239

34693

34637

35568

37503

5.

Проблемні кредити (прострочені та сумнівні)

2679

1863

2113

2500

3145

3276

3400

3343

6.

Вкладення в цінні папери

2175

4390

4402

6534

8157

8963

8994

10880

7.

Резерви під активні операції банків

2737

3194

3905

5355

7250

7388

7516

7609

% виконання формування резерву

61.5

85.4

93.3

98.2

99.7

99.8

99.9

99.8

7.1

з них: резерв на відшкодування можливих втрат за кредитними операціями

2 336

2963

3575

4631

6367

6478

6572

6723

ПАСИВИ (млн.грн.)

1.

Пасиви, усього

37129

47591

63896

100234

134348

133047

139296

151166

2.

Балансовий капітал

6507

7915

9983

12882

18421

18700

19138

19693

2.1

з нього: статутний капітал

3671

4573

5998

8116

11605

11727

11929

12258

2.2

Частка капіталу у пасивах (капіталоємкість)

17.5

16.6

15.6

12.9

13.7

14.1

13.7

13.0

3.

Зобов'язання банків

30622

39 676

53 913

87352

115926

114347

120159

131473

3.1

з них: кошти суб'єктів господарської діяльності

13071

15653

19 703

27987

40128

40732

41283

46686

3.1.1

з них: строкові кошти суб'єктів господарської діяльності

2867

4698

6161

10391

15377

15425

15147

16630

3.2

вклади фізичних осіб

6649

11165

19092

32113

41207

43753

47109

49561

3.2.1

з них: строкові вклади фізичних осіб

4569

8060

14128

24861

33204

35240

37790

39617

Довідково (млн.грн.):

1.

Регулятивний капітал

5148

8025

10099

13274

18188

18501

19761

20190

2.

Адекватність регулятивного капіталу (Н2)

15.53

20.69

18.01

15.11

16.81

17.14

17.70

17.13

3.

Доходи

7446

8583

10470

13949

20072

1905

3690

5740

4.

Витрати

7476

8051

9785

13122

18809

1744

3293

5209

5.

Результат діяльності

30

532

685

827

1263

161

397

531

6.

Рентабельність активів, %

0.09

1.27

1.27

1.04

1.07

...

...

1.54

7.

Рентабельність капіталу, %

0.45

7.50

7.97

7.61

8.43

...

...

11.24

8.

Чиста процентна маржа, %

6.31

6.94

6.00

5.78

4.90

...

4.89

4.78

9.

Чистий спред, %

7.10

8.45

7.20

6.97

5.72

...

5.72

5.67

Додаток Б

Баланси та фінансові звіти АКБ „Правекс-банк” (2001 2004)

Таблиця Б.1

Продовження табл. Б.1

Таблиця Б.2

Динаміка основних статей фінансових звітів АКБ „Правекс-банк”

Таблиця Б.3

Динаміка агрегатів та статей балансу АКБ “Правекс-банк”

Страницы: 1, 2, 3, 4


ИНТЕРЕСНОЕ© 2009 Все права защищены.