бесплатно рефераты
 

Модель фінансової діяльності комерційного банку та її застосування на прикладі АКБ "Правекс-банк"

p align="left">аналіз доходів комерційного банку: структурний аналіз;

аналіз видатків банку: структурний аналіз;

аналіз фінансових коефіцієнтів прибутковості.

Метою аналізу доходів і витрат комерційного банку є:

Визначення і фінансове планування головних джерел отримання доходів та відповідних витрат за банківськими операціями;

Обгрунтування доцільності та перспективності окремих банківських операцій шляхом визначення структури формування і використання фінансових ресурсів та структури доходів і витрат.

Аналіз доходів і витрат є одним з найголовніших напрямків аналітичної роботи, оскільки дозволяє на підставі проведеного аналізу здійснювати контроль за рентабельністю банків, рівнем витрат банківських установ тощо.

Найважливішими показниками прибутковості діяльності комерційного банку є:

дохід на активи;

дохід на власний капітал.

Дохід на активи (ROA - рентабельність активів) - це відношення прибутку після оподаткування до середньої вартості активів, виражений в відсотках.

Дохід на власний капітал (ROE - рентабельність власного капіталу) - це відношення прибутку після оподаткування до середнього капіталу, виражений в відсотках.

Регулятивний капітал є одним з найважливіших показників діяльності банків, основним призначенням якого є покриття негативних наслідків різноманітних ризиків, які банки беруть на себе в процесі своєї діяльності, та забезпечення захисту вкладів, фінансової стійкості й стабільної діяльності банків [3].

Національний банк установлює норматив мінімального розміру регулятивного капіталу (Н1), якого всі банки зобов'язані дотримуватися. Мінімальний розмір регулятивного капіталу (Н1) діючих банків має становити:

в) для банків, які здійснюють свою діяльність на території всієї України (міжрегіональних), у тому числі спеціалізованих інвестиційних і розрахункових (клірингових), центрального кооперативного банку:

на 1 січня 2005 року не менше ніж 6 млн. євро,

на 1 січня 2006 року не менше ніж 7 млн. євро,

на 1 січня 2007 року не менше ніж 8 млн. євро.

Для забезпечення реальної капіталізації банків України всі банки поділяються за рівнем достатності капіталу на [3]:

а) Добре капіталізованим уважається банк, в якого:

розмір регулятивного капіталу відповідає встановленим мінімальним вимогам;

співвідношення регулятивного капіталу банку до його сумарних активів, зважених на відповідні коефіцієнти за ступенем ризику (норматив адекватності регулятивного капіталу Н2), перевищує його нормативне значення і становить не менше ніж 17 відсотків;

співвідношення основного капіталу до загальних активів банку (норматив адекватності основного капіталу Н3) більше ніж його нормативне значення і становить 8 відсотків та більше.

б) Достатньо капіталізованим уважається банк, в якого:

розмір регулятивного капіталу відповідає встановленим мінімальним вимогам;

співвідношення регулятивного капіталу банку до його сумарних активів, зважених на відповідні коефіцієнти за ступенем ризику (норматив адекватності регулятивного капіталу Н2), відповідає його нормативному значенню і становить не менше ніж 10 відсотків або наближається до 17 відсотків;

співвідношення основного капіталу до загальних активів банку (норматив адекватності основного капіталу Н3) становить не менше ніж 4 відсотки або наближається до 8 відсотків.

в) Недокапіталізованим уважається банк, в якого:

розмір регулятивного капіталу встановленим мінімальним вимогам;

співвідношення регулятивного капіталу банку до його сумарних активів, зважених на відповідні коефіцієнти за ступенем ризику (норматив адекватності регулятивного капіталу Н2), менше ніж його нормативне значення, але становить не менше ніж 6 відсотків;

співвідношення основного капіталу до загальних активів банку (норматив адекватності основного капіталу Н3) менше ніж його нормативне значення, але становить не менше ніж 3 відсотки, або наближається до 4 відсотків.

г) Значно недокапіталізованим уважається банк, в якого:

розмір регулятивного капіталу менше встановленого мінімального розміру регулятивного капіталу, але не більше ніж 20 відсотків установленого мінімального розміру регулятивного капіталу;

співвідношення регулятивного капіталу банку до його сумарних активів, зважених на відповідні коефіцієнти за ступенем ризику (норматив адекватності регулятивного капіталу Н2) менше ніж його нормативне значення і перебуває в межах від 6 до 2 відсотків;

співвідношення основного капіталу до загальних активів банку (норматив адекватності основного капіталу Н3) менше ніж його нормативне значення і перебуває в межах від 3 до 1,3 відсотка;

обсяг активів з негативною класифікацією (з урахуванням сформованих резервів під активні операції) перебуває в межах від 45 до 60 відсотків регулятивного капіталу банку.

д) Критично недокапіталізованим уважається банк, в якого:

розмір регулятивного капіталу менше встановленого мінімального розміру регулятивного капіталу на суму, що становить понад 20 відсотків установленого мінімального розміру регулятивного капіталу;

співвідношення регулятивного капіталу банку до його сумарних активів, зважених на відповідні коефіцієнти за ступенем ризику (норматив адекватності регулятивного капіталу Н2), менше ніж 2 відсотки;

співвідношення основного капіталу до загальних активів банку (норматив адекватності основного капіталу Н3) менше ніж 1,3 відсотка;

обсяг активів з негативною класифікацією (з урахуванням сформованих резервів під активні операції) перевищує 60 відсотків регулятивного капіталу.

РОЗДІЛ 2

ОЦІНКА ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ АКБ “ПРАВЕКС-БАНК” У 2001 - 2005 РОКАХ

«Правекс-Банк» входить у десятку найбільших комерційних банків України, обслуговує близько 35 тис. юридичних і більш 350 тис. фізичних осіб [25], [24].

Акціонерний комерційний банк “Правекс-Банк” заснований як відкрите акціонерне товариство відповідно до законів України і зареєстрований Національним банком України 29 грудня 1992р. На 31 грудня 2000р. 98,1% випущеного акціонерного капіталу Банку були у власності чотирьох акціонерів.

В даний час банк здійснює свою діяльність на підставі загальної банківської ліцензії, виданої НБУ 3 грудня 2001р. Відповідно до цієї ліцензії Банк може надавати повний спектр банківських послуг клієнтам, включаючи надання компаніям розрахунково-касових послуг, здійснення документарних операцій, кредитних операцій і операцій з валютами, операцій з цінними паперами, банківськими металами й іншими операціями.

Головний офіс Банку розташований у Києві. Банк має 22 самостійних філії по всій території України. На початок 2005 року Банк та його філії мають 350 без балансових відділень по Україні (у 2001р. - 128 відділень, у 2000р. 73 відділення). На початок 2004 року в Банку працювало 3213 працівників (на початок 2003 - 2630 працівників, на початок 2002 - 2261 працівник, на початок 2001р. 1638 працівників, на початок 2000р. 1370 працівників).

Банк входить до складу відомої української групи підприємств. Підприємства групи мають взаємну участь в акціонерному капіталі, однак здійснюють свою діяльність незалежно. Група має диверсифіковану структуру діяльності, працюючи у фінансовій, виробничій і комерційній галузях. Група розглядає Банк як організацію, що здійснює незалежну діяльність.

В додатку Б наведені баланси АКБ “Правекс-банк” за 2001 - 2005 роки та звіти про фінансові результати за 2001 - 2005 роки [24 - 26].

На рис.2.1 наведена динаміка росту валюти активів балансу банку та джерел капіталу за 2001 - 2005 роки.

Рис. 2.1 Динаміка джерел ресурсів та майнових активів балансу АКБ “Правекс-банк” у 2001 - 2005 роках

Як показує аналіз графіків рис.2.1 при поступовому рості власного капіталу банку у 2001 -2003 роках на + 8,5 % обсяги залучених коштів у 2001 -2003 роках зросли на + 114,6 %. У 2004 - 2005 роках банк пройшов кризисну стадію:

- за перших три квартали 2004 року обсяги залучених коштів зменшились на - 23 %, а власний капітал зріс на + 37,8 % за рахунок додаткових емісій (розширення акціонерного капіталу);

- у четвертому кварталі 2004 та першому кварталі 2005 року обсяги залучених коштів поступово зросли на + 6 %, а власний капітал зріс на +9,9% за рахунок додаткової емісії;

Як показує аналіз графіків структури кредитно-інвестиційного портфелю АКБ “Правекс-банк” за 2001 - 2005 роки (рис.2.2):

- з 2003 року банк стратегічно змінив напрямок кредитування, активізувавши кредитування фізичних осіб, за стабілізувавши, а потім у 2005 році і зменшивши обсяги кредитування юридичних осіб;

- у 2004 році банк вийшов з ринка цінних паперів і активізував свою присутність на ньому тільки в 2005 році;

- з 2004 року банк мінімізував міжбанківське кредитування ;

- зростання кредитно-інвестиційного портфелю банка з 2001 року забезпечується послідовним нарощуванням обсягів кредитів фізичним особам;

Рис.2.2 Динаміка обсягів та структури кредитноінвестиційного портфелю АКБ “Правекс-банк” у 2001 - 2004 роках

На рис.2.3 - 2.6 наведені результати структурно-статистичного аналізу доходів та витрат АКБ „Правекс-банк” у 2001 - 2002 роках побудовані на основі даних Додатку Б.

34

Рис.2.3. Структура та динаміка абсолютних доходів в АКБ „Правекс-банк” у 2002 2005 роках

Рис.2.4 Структура та динаміка абсолютних витрат та прибутку в АКБ „Правекс-банк” у 2002 2005 роках

Рис.2.5 Структура та динаміка відносних (до операційного сумарного доходу) доходів в АКБ „Правекс-банк” у 2002 2005 роках

Рис.2.6. Структура та динаміка відносних (до операційного сумарного доходу) витрат та прибутку в

АКБ „Правекс-банк” у 2002 2005 роках

Аналіз графіків рис. 2.3 - 2.6 показує, що структура витрат та її динаміка характеризується:

- тенденцією до невеликого зниження рівня відносних витрат на загально-адміністративні цілі обслуговування інфраструктури банку з 46 % (2002) до 41% (2005);

- тенденцією до невеликого підвищення рівня відносних витрат на утримання персоналу банку з 30 %(2003) до 35 %(2005);

- тенденцією до підвищення відносного рівня витрат на інші цілі з 15% (2005) до 18%(2005);

- зниження відносного рівня операційного прибутку з 12 % (2002) до 10 -11 %(2005) при відрахуванні частини прибутку до страхових резервів на відносному рівні 8 - 9 %;

- відносним рівнем прибутку до оподаткування в 34 % від сумарного операційного доходу;

Відповідно, структура доходів та її динаміка характеризується:

- зниженням долі чистого процентного доходу з 32 %(2003) до 20%(2005);

- підвищенням долі чистого комісійного доходу з 50%(2003) до 60%(2005);

- підвищенням долі доходу від торгівлі валютою та банківськими металами з 10%(2003) до 15%(2005);

Отримані данні показують, що переорієнтація банку на дорогі ресурси (строкові депозити фізичних осіб) привела до зниження традиційного процентного доходу банку і його переорієнтацію на доходи від комісійних операцій.

На рис. 2.7 наведені результати аналізу положення АКБ “Правекс-банк” у ринковому середовищі банківської системи України. Оцінка проведена по відносним долям агрегатів балансу банка до загальних сум агрегатів балансів всієї банківської системи України у 2001 - 2005 роках.

Рис.2.7 Питома вага агрегатів балансу та фінансових результатів АКБ “Правекс-банк” в банківській системі України

Як показує аналіз графіків рис.2.7 відносне фінансове положення АКБ “Правекс-банк” в банківській системі України характеризується зменшення сектору обслуговування ринку з рівня 2% (2001) до 0,8 - 1,2 % (у 2005 році).

При цьому показовою являється присутність АКБ “Правекс-банк” на ринку депозитів фізичних осіб, де його доля дорівнює 2,8%(2001) - 2,4%(2005), тобто підтверджується напрямок розвитку банку як спеціалізованого ощадного банку.

На рис.2.8 наведена динаміка обсягів статутного та балансового капіталу АКБ “Правекс-банк” в євро, яка характеризує виконання банком нормативів мінімального статутного та регулятивного капіталу для виконання всіх операцій.

На рис.2.9, 2.10 наведена порівняльна динаміка виконання АКБ “Правекс-банк” нормативів Н1, Н2,Н3 у групі найбільших комерційних банків України. При цьому рівень фактивного значення нормативів Н1,Н2,Н3 характеризує АКБ “Правекс-банк” як - “добре капіталізований банк” [3].

Рис.2.8 Динаміка статутного та балансового капіталу АКБ “Правекс Банк” у 2001 - 2004 роках

Рис.2.9 Динаміка виконання нормативу Н1 АКБ “Правекс-банк” у 2001 - 2004 роках у порівнянні з банками “першої” групи рейтингу

Рис.2.10 Динаміка виконання нормативів Н2, Н3 АКБ “Правекс-банк” у 2001 - 2004 роках у порівнянні з банками “першої” групи рейтингу

Рис.2.11 Відносні частки резервування кожної з груп ризикових активів банків

Як видно з графіків рис.2.11 в АКБ “Правекс-банк” - найнижчий рівень ризикових активів, який належить до резервування.

РОЗДІЛ 3

ФІНАНСОВА МОДЕЛЬ ОПТИМАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ РОБОТИ АКБ “ПРАВЕКС БАНК”

3.1 Математична модель фінансової діяльності та управління рентабельністю комерційного банку

В курсовій роботі пропонується один з можливих комплексних підходів до побудови системи управління фінансовою діяльністю комерційного банку за підходами ризик-менеджменту, побудований на цільовій функції - досягнення заданого рівня нормативної дивідендної доходності статутного капіталу.

Основні умови, прийняті при побудові алгоритму:

1. Дивідендна доходність статутного фонду (річна ставка дивідендів на номінал акції) повинна бути не менше альтернативної ринкової вартості капіталу інвестора, в якості якої приймається депозитна ставка для юридичних осіб.

2. Частина балансового капіталу банку, вкладена в необоротні активи основних засобів, не заробляє доходи.

3. Активи у вигляді готівкових коштів в касі банку та коштів на кореспондентському рахунку в НБУ - не заробляють доходів, а є технологічними інструментами платіжних систем.

4. Стійке управління роботою банку встановлюється за наступним алгоритмом розділення центрів відповідальності за грошові потоки та банківські операції:

- дивідендна дохідність статутного капіталу (дохідність власників банку -акціонерів) забезпечується основною процентною операційною діяльністю банка;

- джерелом витрат на обслуговування діяльності інфраструктури банку, оплати персоналу, витрат на банківські процеси та процеси розвитку і модернізації банку є:

а) різниця доходів та витрат від комісійних операцій банку;

б) різниця доходів та витрат від торгівлі цінними паперами;

в) різниця доходів та витрат від валюто-обмінних операцій;

г) різниця доходів та витрат від консультаційних операцій;

д) різниця доходів та витрат від операцій гарантій та поручительств;

е) різниця доходів та витрат від небанківських операцій;

ж) різниця доходів та витрат від експлуатації платіжної системи на

базі пластикових карток;

з) різниця доходів та витрат від вкладення коштів в статутні фонди

асоційованих та дочірніх підприємств;

Операційний дохід банку від експлуатації ризикових активів по пропонуємої моделі розраховується як:

(3.1)

де суми кредитів, наданих і-тому клієнту юридичній особі (і=1,…,N), та загальна сума кредитів, наданих юридичним особам;

процентна ставка кредиту, наданому і-тому клієнту - юридичній особі;

загальна сума резервів, створених банком за рахунок частки прибутку, для зменшення ризику неповернення кредитів юридичними особами;

суми кредитів, наданих і-тому клієнту-фізичній особі (і=1,…,N), та загальна сума кредитів, наданих фізичним особам;

процентна ставка кредиту, наданому і-тому клієнту - фізичній особі;

загальна сума резервів, створених банком за рахунок частки прибутку, для зменшення ризику неповернення кредитів фізичними особами;

суми кредитів, наданих і-тому клієнту банку (і=1,…,N), та загальна сума кредитів, наданих банкам;

процентна ставка кредиту, наданому і-тому клієнту - банку;

загальна сума резервів, створених банком за рахунок частки прибутку, для зменшення ризику неповернення кредитів банками;

сума активів, вкладених в і-тий вид державного цінного паперу(і=1,…,N), та загальна сума активів, вкладених в державні цінні папери;

доходна ставка і-того державного цінного паперу;

загальна сума резервів, створених банком за рахунок частки прибутку, для зменшення ризику неотримання активів, вкладених в державні цінні папери;

сума активів, вкладених в і-тий вид комерційного цінного паперу(і=1,…,N), та загальна сума активів, вкладених в комерційні цінні папери ;

доходна ставка і-того комерційного цінного паперу;

загальна сума резервів, створених банком за рахунок частки прибутку, для зменшення ризику неотримання активів, вкладених в комерційні цінні папери;

частка нарахованих та неотриманих доходів від експлуатації всіх видів ризикових активів (еквівалентна дебіторській заборгованості за доходами);

загальна сума резервів, створених за рахунок частки прибутку для зменшення ризику неотримання сумнівних та прострочених доходів;

активи, які вкладені в дебіторську заборгованість за сумами операцій;

загальна сума резервів, створених за рахунок частки прибутку для зменшення ризику неотримання сумнівних та прострочених сум дебіторської заборгованості;

Операційні витрати банку від експлуатації платних залучених коштів по пропонуємій моделі розраховуються як:

(3.2)

де поточні та строкові депозитні кошти юридичних осіб, залучених банком;

процентні ставки сплати банком коштів за користування залученими коштами юридичних осіб;

поточні та строкові депозитні кошти фізичних осіб, залучених банком;

процентні ставки сплати банком коштів за користування залученими коштами фізичних осіб;

поточні та депозитні кошти інших банків, залучені банком;

процентні ставки сплати банком коштів за користування залученими коштами інших банків;

кошти рефінансування з боку НБУ та процентні ставки сплати за кошти рефінансування;

залучені кошти міжнародних фінансових організацій та процентні ставки сплати за кошти;

кошти субординованого боргу інвесторів та процентні ставки сплати за залучені кошти субординованого боргу;

Операційна дивідендна дохідність статутного капіталу розраховується як:

(3.3)

де Kdiv - норматив розподілу балансового прибутку на виплату дивідендів;

STKAP - статутний капітал;

STPRIB - ставка податку на балансовий прибуток (25%);

3.2 Дослідження шляхів підвищення рентабельності роботи банку з використанням фінансової моделі

Проблема управління рентабельністю роботи комерційних банків постійно розглядується в Національному банку України, про що прийняте рішення Комісії з питань нагляду та регулювання діяльності банків від 26 листопада 2003 року N 277 “ Про заходи щодо підвищення рентабельності діяльності банків” [11]:

1. Виділено чотири категорії банків за рівнем рентабельності, встановленням для кожної з них такі граничні значення показників:

а) високорентабельні банки рентабельність активів більше 2 %, рентабельність капіталу більше 10 %;

б) достатньо рентабельні банки рентабельність активів від 1 % до 2 %, рентабельність капіталу більше 7 %;

в) низькорентабельні банки рентабельність активів від 0 % до 1 %, рентабельність капіталу більше 0 %;

г) неприбуткові банки рентабельність активів і капіталу менше 0 %.

Рентабельність активів (РА) розраховується за формулою:

(3.4)

де: Пр(t) прибуток на звітну дату;

Асзн середнє значення активів за період (0t);

Страницы: 1, 2, 3, 4


ИНТЕРЕСНОЕ© 2009 Все права защищены.