бесплатно рефераты
 

Формування валютних курсів

ля детальнішого аналізу впливу курсової динаміки на розвиток останніх використання загального індексу реального ефективного обмінного курсу є не зовсім коректним через значні відмінності у географічній структурі торговельних зв'язків окремих галузей. Так, розрахунки галузевих реальних ефективних обмінних курсів на основі використання експортних цін і вартості праці у певних галузях промисловості США засвідчили існування суттєвих відмінностей у їхніх рівнях. Тому для дослідження виливу курсової динаміки на ту чи іншу галузь слід спиратися на динаміку галузевих, а не загальноекономічного реального ефективного обмінного курсу.

Подібні розрахунки були проведені ізраїльськими та російськими фахівцями. За їх результатами було визначено, що в Ізраїлі протягом 1994 1996 років зміцнення РЕОК для базових галузей (до яких віднесено легку і харчову промисловість, тютюнову, деревообробну) було майже на 11% більшим, ніж для високотехнологічних галузей (передусім машинобудування й електронного обладнання). У цих умовах темпи приросту виробництва базових галузей становили лише 6,0%, експорту - 7,9%, тоді як випуск високотехнологічних галузей збільшився на 7,2%, експорту - на 9,0%. Серед факторів, що обумовили таку різницю у темпах розвитку базових та високотехнологічних галузей, слід також відмітити здійснення реформи системи оплати праці, що підвищило рівень доходів у суспільстві позитивно позначилося на ємності внутрішнього попиту, погіршення світової кон'юнктури для традиційних експортних галузей ізраїльської економіки та реалізацій державної програми субсидування високотехнологічних галузей.

Моделювання ефекту впливу курсових змін на стан різних галузей економіки Росії (аналізувалися чорна металургія, хімічна і нафтохімічна промисловість, машинобудування і металообробка, лісова і деревообробна промисловість, легка та харчова промисловість) протягом 1995-2004 pоків мало за мету оцінити зміну становища підприємств зазначених галузей у результаті коливання внутрішнього попиту та цін на імпортні проміжні товари147. Результати аналізу засвідчили, що для жодної з галузей девальвація не стала визначальним фактором розширення їх позицій на внутрішньому ринку. Натомість зростання обсягів реалізації продукції спостерігалося при ревальвації за рахунок деякого зниження цін в умовах загострення конкуренції з дешевшим імпортом. При цьому зниження цін виробників підтримувало конкурентоспроможність не лише конкретної галузі, а й суміжних виробництв, що створювало ефект ланцюжкового поліпшення конкурентоспроможності.

Відтак за характером реагування на курсову динаміку галузі були розподілені на три групи:

Позитивний вплив девальвації і негативний - ревальвації - найбільш відчутний для паливної, лісової, хімічної та нафтохімічної промисловості, кольорової металургії.

Малочутливі до курсових коливань - харчова промисловість і машинобудування.

Негативно реагують на девальвацію і натомість досить швидко розвиваються в умовах зміцнення валюти - легка промисловість, чорна металургія, виробництво неметалевих мінеральних виробів (будматеріалів, скловиробів), виробництво та розподілення електроенергії, газу та води.

Наприклад, на розвиток будівництва, що являє собою класичний приклад неторговельної галузі, зміцнення валюти справляє стимулюючий ефект завдяки розширенню внутрішнього попиту і збільшенню реальних доходів у країні. Водночас значний внесок у розвиток будівництва має попит з боку мінерально сировинних галузей, розвиток яких зі зміцненням валюти гальмується. Тому підсумковий вплив курсової динаміки на зазначену галузь не визначений через різноспрямованість дії на ключові фактори її розвитку.

Для найважливішої галузі у контексті забезпечення переходу і інвестиційно-інноваційної моделі розвитку - машинобудування - велике значення мають високі темпи зростання металургії, які, в свою чергу, підтримуються «слабкою» валютою. Проте в умовах зміцнення валюти обсяги випуску продукції машинобудування можуть не зазнати істотного скорочення запинки зниженню витрат на імпортні комплектуючі та обладнаним, активізації інвестиційного попиту та державній підтримці. У зв'язку з цим позитивні та негативні наслідки певних курсових змін для зазначеної галузі можуть фактично врівноважити одне одного.

У трансформаційних економіках така ситуація складається і для харчової та легкої промисловості. Велика частка витрат на продовольство у структурі споживчих витрат населення навіть за падіння сукупних реальних доходів в умовах девальвації валюти дозволяє залишити обсяги внутрішнього попиту на цю продукцію у виразі національної валюти практично незмінними. Підприємства ж легкої промисловості, які використовують імпортну фурнітуру та сировину, одержують додаткові переваги завдяки зміцненню валюти. Проте, як переконує досвід Китаю, який цілеспрямовано стимулював розвиток легкої промисловості навіть у період заниженого обмінного курсу юаня, та Росії, де у період ревальваційних процесів галузь опинилася у вкрай несприятливих умовах за відсутності державної підтримки, легка промисловість потребує державного захисту незалежно від напряму курсової динаміки.

Для середньо - і високотехнологічних галузей (біотехнології, електронної, фармацевтичної, авіаційної та космічної, комп'ютерної промисловості та ін.), які гальмують свій розвиток в умовах девальвації, помірне зміцнення валютного курсу має нейтральний характер. Для цих галузей цінова конкуренція є менш важливою, і зростання ціни не стає на заваді реалізації дійсно нової та оригінальної продукції, що не має аналогів. Крім того, вагомий стимулюючий вплив на розвиток високотехнологічних галузей має активізація інвестиційних процесів і розширення внутрішнього попиту, підтримані процесами зміцнення валюти.

Отже, сила і напрям впливу курсових змін на різні галузі є не однаковими. Це не дозволяє однозначно позитивно оцінювати девальвацію як політику стимулювання розвитку, а ревальвацію як «охолоджувальний» політичний захід. При цьому в трансформаційній економіці наслідки девальвації та ревальвації можуть дещо відрізнятися від тих, що обґрунтовані в академічній літературі. Часто буває так, що девальвація національної валюти не так стимулює власне виробництво як знижує обсяги надходження імпортної продукції, призводить до дефіциту деяких груп товарів та до споживання більш дешевої, але все ж зарубіжної продукції.

В підсумку можна сказати, що валютний курс є досить важливим елементом в фінансово-економічних відносинах. Він забезпечує здійснення товарообмінних операції між різними країнами. А також може використовуватися як потужний інструмент регулювання економіки країни, адже будь-яка зміна валютних курсів призводить до значних змін в економіці країни.

РОЗДІЛ 2 АНАЛІТИЧНА ОЦІНКА ФУНКЦІОНУВАННЯ ВАЛЮТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

2.1 Дослідження динаміки валютного курсу Національного банку України

Економіка України тісно пов'язана з динамікою валютних курсів. Основою такого взаємозв'язку є активна діяльність держави в міжнародних торговельних потоках.

З метою регулювання економічних процесів Національний банк України щоденно встановлює офіційний курс гривні до іноземних валют. Даний курс виражає вартість іноземної валюти за якою центральний банк реалізує її комерційним банкам. Рівень даного курсу є досить значимим для загальної фінансово-економічної системи країни.

За звичайних умов офіційний курс формується в залежності від змін в економіці України та інших країн, змін в співвідношенні валют різних країн тощо. В такій ситуації на курс Національного банку України впливають економічні фактори, тобто він формується за певними економічними принципами. Однак, в деяких випадках сам регулятор може сформувати рівень офіційного курсу незалежно від стану економіки чи економічних закономірностей, з метою досягнення конкретних цілей. Таким чином відбувається зворотній зв'язок, Національний банк здійснює вплив на внутрішню економіку в країні, викликаючи заплановані зміни. В такий спосіб було проведено ревальвацію гривні весною 2005 року.

В 2005 році протягом січня-квітня було знижено курс гривні відносно долара США з 530,52 грн. за 100 дол. до 505 грн. за 100 дол. Найбільший темп зниження курсу простежується саме в квітні, а 21 квітня було зафіксоване остаточне формування офіційного курсу на рівні 505 грн. за 100 дол. (рис. 2.1).

Рис. 2.1 Динаміка офіційного курсу гривні відносно долара в квітні 2005 року

Отож, на рис. 2.1 чітко простежується різке зниження валютного курсу, найбільший темп зниження припадає на 21 квітня. Сформований цього дня курс залишався незмінним аж по 21 травня 2008 року (дод. А).

Основним завданням зниження офіційного валютного курсу була штучна ревальвація гривні з метою стримування темпів інфляції, які, в свою чергу, були спричинені зростанням світових цін на нафту. Однак, такі дії призвели й до негативних наслідків.

Зазвичай, від зміни курсів поперемінно можуть вигравати та програвати дві сторони - це імпортери та експортери. У випадку здешевлення іноземної валюти виграють перші, що відбулося і в даній ситуації, а програють експортери. При подорожчанні іноземної валюти все відбувається навпаки.

Таким чином в результаті зниження офіційного курсу в 2005 році втрати понесли галузі та підприємства орієнтовані на іноземний ринок, найбільш відчутним негативом для країни були втрати понесені металургійною промисловістю, яка є основним експортером держави та джерелом надходження фінансових ресурсів. Також, досить вагомі негаразди відчуло саме населення України, яке в більшості свої заощадження зберігало в іноземній валюті.

З метою дослідження офіційного курсу гривні відносно долара США протягом трьох останніх років варто розглянути таблицю в дод. В сформовану шляхом систематизації даних Національного банку України щодо динаміки офіційного курсу гривні відносно долара США (дод. А).

Дані таблиці показують, що 22 травня 2008 року офіційний курс долара знову різко знизився з 505 грн. за 100 дол. США до 485 грн. за 100 дол. США (на 4%). Таке зниження мало аналогічні наслідки тим, що відбувалися в 2005 році, при цьому, необхідно відмітити, що в даному випадку зміна була несподіваною і надто різкою. В 2005 році зниження вартості долара на аналогічний відсоток відбувалося протягом місяця, в даному випадку спад відбувся за 1 день. Однак, причина зміни валютного курсу зовсім інша, - уряд таким чином відреагував на фінансово-економічну кризу в США. Така динаміка сильно підірвала довіру населення до долара, в очікуванні подальшого його здешевлення люди почали продавати накопичену валюту.

В подальшому офіційний курс долара періодично змінювався, поперемінно зростаючи та спадаючи, однак такі зміни були досить мізерними і не перевищували 1 грн. на 100 дол. Чергове вагоме зниження відбулося 7 липня 2008 року (на 0,97 грн. або 0,2%), тоді курс скла 484,01 грн. за 100 дол. США. Найменше значення офіційного курсу простежується з 21 по 23 липня, в цей період він становив 484 грн. за 100 дол. США. Після цього відбувалося вже поступове зростання курсу з періодичними коливаннями.

8 жовтня темп зростання перевищив 1 грн. і склав 2,15 грн. приросту або 0,4%. Після цього зростання вартості долара відбувалося з більшими темпами частіше вимірюючись в кількох гривнях. Саме з середини осені 2008 року почала інтенсивно розвиватися та посилювати свій негативний вплив фінансово-економічна криза в Україні.

Найбільші темпи приросту простежуються в такі дні:

- 30 жовтня - 26,04 грн. (4,7%);

- 26 листопада - 31,45 грн. (5%);

- 2 грудня - 26,43 грн. (3,8%).

В деякі періоди щоденний темп зростання не знижувався менше 10 грн. на 100 дол. США, а іноді значно перевищував. Найбільшого свого значення офіційний курс гривні відносно долара США сягав в період від 19 по 23 грудня і становив 787,88 грн. за 100 дол. США.

На наступний день він знизився на 8,88 грн., а 29 грудня Національним банком України було зафіксовано значення офіційного курсу гривні щодо долара США на позначці 770 грн. за 100 дол. США. Такий курс не змінювався по сьогоднішній день, однак це не призвело до значного впливу на готівкові валютні курси, це буде досліджено в наступному підрозділі.

На наступному етапі варто звернути увагу на ще одну іноземну валюту, яка також має значний вплив на економіку України - це грошова одиниця Європейського союзу ЄВРО.

На відміну від долара офіційний курс національної валюти відносно ЄВРО є менш стабільним і не фіксованим. Він повністю формується в залежності від умов ринкового середовища. Розглянувши дані дод. Б можна побачити, що рівень курсу змінювався майже щоденно, іноді на кілька копійок, іноді на кілька гривень, а то й десятків гривень.

Динаміка офіційного курсу щодо євро відрізняється від доларової, наприклад, коли в травні 2008 року відбулося падіння вартості долара тенденція курсу ЄВРО не змінилася. Більш детальніше співвідношення офіційних курсів гривні відносно долара США та відносно ЄВРО можна розглянути на рис. 2.2.

Рис. 2.2 Динаміка офіційного курсу гривні відносно ЄВРО та долара США за 2006-2008 роки

Динаміка наведена на рис. 2.2 наочно показує нестабільність вартості ЄВРО, яка посилилась в 2008 році, а саме в другій половині року. До того євровалюта постійно та стабільно зростала, незважаючи на деякі коливання, офіційний долар навпаки тривалий час був зафіксований нацбанком на одному рівні (505 грн. за 100 дол. США).

Необхідно відмітити, що в той момент, коли долар різко знизився ЄВРО також подешевшало, однак, його курс уже знаходився на тенденції спаду. Коли долар США з проходом осені 2008 року почав зростати, ЄВРО все ще спадало, проте в кінці досліджуваного періоду динаміка їхніх графіків є подібною, хоча в ЄВРО і зростання і спади відбуваються стрімкіше.

Отже, в на основі розглянутих даних можна зробити висновок, що держава зосереджує свої регулятивні заходи в більшій мірі на курсі гривні відносно долара США, адже дана іноземна валюта має найбільш вагомий вплив на всі економічні відносини в країні.

2.2 Аналіз курсоутворення готівкових валютних курсів

Роль готівкового валютного курсу у реалізації валютної політики складно недооцінити. Будучи фактором формування вартісних пропорцій, він здійснює вагомий вплив на суспільне відтворення та стан зовнішніх зв'язків країни і разом з тим сам складається під впливом функціонування всієї економічної системи суспільства.

Готівковий валютний курс здійснює безпосередній вплив на населення країни. Його коливання може спричиняти зменшення або збільшення вартості заощаджень тої чи іншої частини громадян чи підприємств, в залежності від форми зберігання цінностей. Відповідно такі коливання можуть впливати на загальний купівельний попит на продукцію.

Найкращим прикладом такого взаємозв'язку загальних економічних елементів з динамікою готівкового валютного курсу є теперішній період фінансово-економічної нестабільності. В даній ситуації можна простежити як зниження готівкового курсу гривні відносно долара США та Євро спричинило зниження попиту на імпортну продукцію або ту, що виробляється з ввізних матеріалів. Причиною спадання попиту є підвищення гривневих цін на такі товари. З іншої сторони така зміна готівкового валютного курсу призвела до зниження реальної вартості гривневих заощаджень населення, а також вартості заробітної плати. Вагомої втрати в такій ситуації зазнали громадяни, які не погасили кредити отримані в іноземній валюті. Адже фактично всі доходи населення отримує в гривнях, за такої ситуації, витрати на погашення кредитів в іноземній валюті перевищили заплановані, що завдає додаткової шкоди сімейним бюджетам населення.

Отож, динаміка готівкового валютного курсу є одним з найважливіших об'єктів аналізу в загальній системі дослідження валютно-курсової політики.

Аналіз динаміки готівкового курсу гривні до долара США протягом останніх років можна провести на основі рис. 2.3, 2.4 та 2.5. З метою дослідження взято середньозважений готівковий курс банківської системи України визначений Національним банком України (дод. Д).

Рис. 2.3 Динаміка готівкового курсу гривні відносно долара США протягом 2006 року

Отож, на рис. 2.3 видно, що готівковий валютний курс відрізняється від офіційно встановленого. Причиною такої різниці є те, що він більше піддається впливу економічних процесів, таких як попит на валюту, попит на іноземну продукцію, рівень інфляції тощо. А от офіційний курс є фіксованим та іноді зовсім не залежить від динаміки економічних факторів.

Динаміка ж готівкового доларового курсу за 2006 рік демонструє деякі коливання, однак різниця між курсом купівлі та курсом продажу сильно не змінювалася і практично знаходилася на одному і тому ж рівні: в межах 3-4 гривень, на початку досліджуваного періоду, в січні 2006 року, вона приблизно дорівнювала 5 грн. Проте, сама величина курсу на початку року (січень-квітень) сильно перевищувала межу Національного банку України, навіть курс купівлі був вищим за офіційний, що свідчить про високий попит на долар США в даний період. Банкам було вигідно купляти долари в населення за вищою ціною, ніж продавав Нацбанк. Правда, уже в березні попит на долар США почав знижуватися. В червні 2006 року курс продажу був нижчим від курсу Національного банку, однак уже в наступному місяці він почав знову зростати.

Коливання готівкового курсу гривні відносно долара США знаходилося в межах 500-510 грн. за 100 дол. США, однак, вони не завжди суміщалися з офіційним. В цей період в засобах масової інформації часто звучали заяви про штучне формування валютного курсу Нацбанком.

В грудні 2006 року готівковий курс почав вирівнюватися з офіційним. Деяка стабільність зберігалася в протягом перших чотирьох місяців наступного 2007 року (рис. 2.4).

Рис. 2.4 Динаміка готівкового курсу гривні відносно долара США протягом 2007 року

В травні 2007 року готівковий курс гривні відносно долара США знову пішов на спад. По серпень вартість продажу долара була нижчою від курсу Національного банку. Курс купівлі вперше за досліджуваний період опустився нижче 500 грн./100 дол. США.

З вересня до кінця року простежується чергове зростання готівкового курсу гривні відносно долара. Однак, таке зростання припинилося вже в січні 2008 року і почалося поступове та досить швидке зниження готівкового курсу (рис. 2.5).

Рис. 2.5 Динаміка готівкового курсу гривні відносно долара США протягом 2008 року

У квітні 2008 року вартість купівлі та продажу долара опустились нижче 500 грн./100 дол. США. Причиною цього явища була нестабільність та зародження кризових явищ в економіці США. На такі зміни змушений був відреагувати і Нацбанк, який знизив офіційний доларовий курс.

У липні 2008 року простежується найнижчий готівковий курс гривні відносно долара за весь період від 2000 року. Саме після цього періоду курс почав зростати, при цьому зростав і його темп приросту. Причиною даної ситуації був розвиток фінансово-економічної нестабільності в Україні, що пізніше переросло у кризу. Загалом таке явище є наслідком глобальної світової фінансово-економічної кризи.

У результаті даних подій готівковий курс значно перевищив офіційний, розрив був більшим від 40 грн. за 100 дол. США.

В листопаді ситуація взагалі була непередбачуваною, в даний період простежується найменша різниця між вартістю купівлі та продажу, яка не перевищувала 2 грн. за 100 дол. США. Коливання були настільки нестабільними, що була можливість придбати валюту в одному банку за дешевшою ціною та продати в іншому дорожче. Саме в цей час сильно виросли спекуляції на валютних операціях. Однак, вони різко припинилися після того, як банки перестали продавати долари США, мотивуючи це відсутністю іноземної валюти. Це ще більше підвищило вартість долара, в грудні 2008 року середньозважений курс гривні відносно долара США становив: продаж - 781,7544 грн. за 100 дол. США, купівля - 763,7624 грн. за 100 дол. США. Середньомісячний курс Національного банку України щодо долара становив 758,1358 грн. за 100 дол. США, в кінці місяця, як було зазначено в попередньому підрозділі, він був зафіксований на позначці 770 грн. за 100 дол. США.

Така нестабільність готівкового долара продовжувалася і в 2009 році, хоча офіційний курс уже не змінювався. Валютний ринок виявився не настільки підконтрольним як вважалося.

Що стосується готівкового курсу гривні відносно євро, то загальна динаміка цієї іноземної валюти в останній період є подібною до доларової, однак вона не завжди збігалася. Дослідити зміну кусу гривні відносно євро за 2006-2008 роки можна на основі рис. 2.6, 2.7 та 2.8. Графіки сформовані на основі середньозваженого готівкового курсу визначеного Національним банком України.

Рис. 2.6 Динаміка готівкового курсу гривні відносно євро протягом 2006 року

Отож, якщо порівняти динаміку євро та долара за 2006 рік, то можна побачити, що перших три місяця два графіки подібні. Однак, починаючи з квітня вартість долара почала різко спадати, а євро навпаки почало дорожчати, при цьому з більшими темпами, ніж спадав долар. За загальними підсумками року динаміка євро має позитивний напрям і виражає зростання вартості даної валюти. Протягом 2006 року євро подорожчало:

- за курсом купівлі з 614,9072 грн. за 100 євро до 664,3545 грн. за 100 євро;

- за курсом купівлі з 620,7929 грн. за 100 євро до 670,8104 грн. за 100 євро.

Різниця між курсом купівлі та курсом продажу сильно не коливалась, найбільше значення вона становила в лютому - 6,5355 грн., а найменше в листопаді - 4,1595 грн., тобто коливання різниці відбувалося в межах 2,5 грн.

Також варто відмітити те, що готівковий та офіційний курси мають однакову динаміку, тобто спроби вплинути на вартість євро зі сторони Нацбанку не було.

Рис. 2.7 Динаміка готівкового курсу гривні відносно євро протягом 2007 року

В 2007 році вартість готівкового євро продовжувала зростати, хоча й з незначними перепадами, а саме в травні-червні простежується деяке зниження курсу та потім відбувся різкий підйом і вже в серпні знову простежується спадання. Протягом вересня-листопада курс знову різко пішов вгору, протягом даного періоду він виріс більш, ніж на 60 грн. в розрахунку на 100 євро. Найвищий курс купівлі євро становив 741,6104 грн. за 100 євро, а придбання - 747,1299 грн. за 100 євро. В грудні вартість євро знову дещо знизилося в порівнянні з попереднім місяцем.

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6


ИНТЕРЕСНОЕ© 2009 Все права защищены.