бесплатно рефераты
 

Аналіз стану охорони праці на підприємств

Аналіз стану охорони праці на підприємств

31

Міністерство освіти та науки України

Житомирський державний технологічний університет

Кафедра менеджменту

Курсова робота

з курсу: "Охорона праці в галузі"

Виконала: студентка V курсу

групи ЗМО-10 м

Карпінська Н. В.

зал. книжка № 20107126

Перевірила:

Давидюк Юлія Володимирівна

Житомир

2010

Зміст

І. Описати стан охорони праці на ЖКУВП "Біатрон-3" 3

II. Розробити внутрішні організаційні документи підприємства з охорони праці 21

Список використаної літератури 31

І. Описати стан охорони праці на ЖКУВП "Біатрон-3"

Стан охорони праці на ЖКУВП "Біатрон-3":

загальна характеристика системи управління охороною праці (склад, підпорядкованість, повноваження, завдання);

описати чинні внутрішні організаційні документи ЖКУВП "Біатрон-3" з охорони праці;

яким чином проводиться навчання та інструктаж з питань охорони праці на підприємстві? Чи відрізняється він для різних категорій працівників?

проаналізуйте умови праці на підприємстві (небезпечні і шкідливі виробничі фактори, загальна характеристика умов праці);

проаналізувати звітні дані підприємства з охорони праці за три останні роки (нещасні випадки, стан професійної захворюваності, аварійні та техногенні ситуації, травматизм тощо) та зробити відповідні висновки про стан охорони праці на підприємстві (існуючий стан, гострі проблемні моменти). Які заходи з охорони праці, на вашу думку, необхідно обов'язково передбачити на підприємстві та чому?

Загальна характеристика системи управління охороною праці (склад, підпорядкованість, повноваження, завдання);

Метою управління охороною праці на ЖКУВП "Біатрон-3" є забезпечення безпеки, збереження здоров'я та працездатності людини під час трудової діяльності. Особливістю системи управління охороною праці на даному підприємстві є те, що підприємство за розмірами належить до малих (49 працівників) та здійснює свою діяльність в галузі меблевої промисловості (виробництво, оптова та роздрібна торгівля меблями).

Система управління охороною праці ЖКУВП "Біатрон-3" розроблялася з урахуванням особливостей його виробничої діяльності і вписується в існуючу структуру й схему управління підприємством у цілому, де органи (суб'єкти) управління діяльністю одночасно є органами (суб'єктами) управління охорони праці. Зокрема, суб'єктами управління підприємства виступає головний інженер з охорони праці та директор підприємства, а у виробничому цеху -- заступник директора з виробництва; об'єктами управління -- діяльність функціональних служб (бухгалтерія, відділ маркетингу та логістики) і структурних підрозділів (цех та дільниці) щодо забезпечення безпечних та нешкідливих умов праці на робочих місцях, виробничих ділянках, у цехах і на ЖКУВП "Біатрон-3" в цілому.

В основу СУОП підприємства покладена економіко-цільова спрямованість функціонування й комплексний підхід до вирішення проблем охорони праці. Це виражається в чіткому формулюванні цільових завдань як бажаний результат діяльності та у розробці економічного механізму як способу, що забезпечує досягнення поставленої мети.

Найважливішими завданнями СУОП на ЖКУВП "Біатрон-3" є такі:

організація та координація роботи в галузі охорони праці;

планування роботи й прогнозування виробничого ризику (ступеня небезпеки);

технологічне забезпечення;

технічне забезпечення;

матеріально-технічне забезпечення;

нормалізація санітарно-гігієнічних умов праці, соціальне забезпечення;

правове забезпечення;

інформаційне, нормативно-медичне і методичне забезпечення;

економіко-цільове регулювання та мотивація безпечної роботи;

контроль за станом охорони праці;

облік, аналіз і оцінка показників стану охорони праці та функціонування СУОП.

Функції служби охорони праці на ЖКУВП "Біатрон-3" виконує головний інженер з охорони праці (менеджер з персоналу за сумісництвом), адже чисельність працюючих на підприємстві дорівнює 49 особам.

Головний інженер з охорони праці підпорядковується безпосередньо директору підприємства і у разі виявлення порушень має право:

безперешкодно в будь-який час відвідувати виробничі об'єкти з метою перевірки стану їх безпеки;

видавати керівникам структурних підрозділів підприємства обов'язкові для виконання приписи щодо усунення наявних недоліків, одержувати від них необхідні відомості, документацію і пояснення з питань охорони праці;

вимагати відсторонення від роботи осіб, які не пройшли передбачених законодавством медичного огляду, навчання, інструктажу, перевірки знань і не мають допуску до відповідних робіт або не виконують вимог нормативно-правових актів з охорони праці;

зупиняти роботу виробництва, дільниці, машин, механізмів, устаткування та інших засобів виробництва у разі порушень, які створюють загрозу життю або здоров'ю працюючих;

надсилати роботодавцю подання про притягнення до відповідальності працівників, які порушують вимоги щодо охорони праці.

Головний інженер з охорони праці ЖКУВП "Біатрон-3" виконує такі функції:

організовує і координує роботи з охорони праці на підприємстві, здійснює контроль за додержанням у структурних підрозділах законодавчих і нормативних правових актів з охорони праці, проведенням профілактичної роботи із запобігання виробничого травматизму, професійних і виробничо-обумовлених захворювань, заходів зі створення здорових і безпечних умов праці на підприємстві, за наданням робітникам установлених пільг і компенсацій за умовами праці;

організовує вивчення умов праці на робочих місцях, роботу з перевірки технічного стану устаткування, запобіжних і захисних пристроїв;

інформує працівників від особи роботодавця про стан умов праці на робочому місці, а також про прийняті заходи щодо захисту від небезпечних і шкідливих виробничих факторів, забезпечує підготовку документів на виплату відшкодування збитків, причинених здоров'ю працівників у результаті нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання;

організовує проведення перевірок, обстеження технічного стану устаткування, машин і механізмів на відповідність їх вимогам нормативних актів з охорони праці, стану санітарно-побутових приміщень;

забезпечує проведення ввідних і повторних інструктажів, навчання і перевірку знань з охорони праці працівників підприємства. Видає керівникам структурних підрозділів підприємства обов'язкові для виконання приписи щодо усунення наявних недоліків, одержує від них необхідні відомості, документацію і пояснення з питань охорони праці, вимагає відсторонення від роботи осіб, які не пройшли медичного огляду, навчання, інструктажу, перевірки знань і не мають допуску до відповідних робіт або не виконують нормативи з охорони праці, зупиняє роботу виробництв, дільниць, машин, механізмів, устаткування та інших засобів виробництва в разі порушень, які створюють загрозу життю або здоров'ю працюючих;

забезпечує проведення інструктажу (навчання) працівників з питань охорони праці, надання першої медичної допомоги потерпілим від нещасних випадків, правил поведінки в разі виникнення аварій згідно з чинним типовим положенням; контролює складання кошторисів витрат на заходи з охорони праці в підрозділах підприємства, правильність складання заявок на спецодяг та інші засоби індивідуального захисту, спецхарчування, запобіжні та захисні пристрої тощо;

бере участь у розслідуванні та аналізі причин виробничого травматизму, професійних захворювань, у розробленні заходів щодо їх запобігання та усунення. Організовує роботу кабінету з охорони праці та пропаганду заходів з охорони праці і виробничої санітарії;

забезпечує складання звітності з охорони праці.

Припис спеціаліста з охорони праці може скасувати лише роботодавець.

описати чинні внутрішні організаційні документи ЖКУВП "Біатрон-3" з охорони праці;

Відповідно до Рекомендацій Держнаглядохоронпраці щодо застосування "Порядку опрацювання і затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві", затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 12.12.1993 року № 132, директором ЖКУВП "Біатрон-3" затверджено такі положення та інструкції, що діють на підприємстві:

Положення про систему управління охороною праці на ЖКУВП "Біатрон-3". В цьому положенні визначено перелік і склад спеціальних функцій (завдань) управління охороною праці в їх безпосередньому зв'язку з функціональними підсистемами управління ЖКУВП "Біатрон-3". Система управління охороною праці підприємства розроблена з урахуванням специфіки виробництва меблів. В основу СУОП покладено економіко-цільову спрямованість функціонування і комплексний підхід до вирішення проблем охорони праці.

Положення про службу охорони праці ЖКУВП "Біатрон-3" визначає , що на ЖКУВП "Біатрон-3" службу охорони праці представляє головний інженер з охорони праці (адже чисельність працюючих на підприємстві становить 49 осіб). Це положення закріплює перелік функцій, які виконує головний інженер з охорони праці, його права, обов'язки та підпорядкованість.

Положення про комісію з питань охорони праці ЖКУВП "Біатрон-3" встановлює, що на підприємстві функціонує постійно діюча комісія з питань охорони праці ЖКУВП "Біатрон-3" у кількості трьох осіб. Комісія включає в себе по одному представнику зі сторони власника, трудового колективу та профспілки. Це положення визначає її права та завдання діяльності.

Положення про навчання, інструктаж і перевірку знань працівників з питань охорони праці ЖКУВП "Біатрон-3" наведене у другому питанні цієї контрольної роботи. В ньому встановлено порядок і види навчання, інструктажів, порядок перевірки знань з питань охорони праці робітників, посадових осіб, спеціалістів ЖКУВП "Біатрон-3". В додатках до цього положення відображено зразки документального оформлення результатів проведення інструктажів, зразок оформлення посвідчуючого документу, перелік питань вступного та первинного інструктажів. Для поглибленої характеристики даного положення див. питання № 2 контрольної роботи.

Положення про організацію і проведення первинного та повторного інструктажів, а також пожежно-технічного мінімуму на ЖКУВП "Біатрон-3". визначає порядок проведення цих видів інструктажів на ЖКУВП "Біатрон-3", перелік питань, що виносяться на інструктаж. В цьому положенні визначається циклічність проведення повторного інструктажу та обсяг навчальних годин для освоєння матеріалу, вимоги щодо стажування після первинного інструктажу.

Інструкції з охорони праці для працюючих за професіями і видами робіт. На ЖКУВП "Біатрон-3", відповідно до штатного розпису, за кількістю професій розроблено Інструкції з охорони праці для працюючих. За основу при розробці цих інструкції було взято Типовую инструкцию по охране труда. Общие требования безопасности для профессий и видов работ мебельного производства ТОИ Р-15-066-97. На ЖКУВП "Біатрон-3" примірник інструкції з охорони праці за професією видається кожному працівнику підприємства. Ці інструкції встановлюють правила виконання робіт і поведінку на підприємстві й на робочому місці, додержання яких забезпечує збереження здоров'я й працездатності робітників.

Цехові інструкції про заходи пожежної безпеки містять перелік заходів пожежної безпеки, яких слід неухильно дотримуватись працівникам на робочому місці.

Наказ про порядок забезпечення працівників ЖКУВП "Біатрон-3" спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту. Цей наказ виданий згідно з вимогами ст. 8 Закону України "Про охорону праці" та ст. 163 КЗпПУ на роботах, пов'язаних із забрудненням або несприятливими температурними умовами, робітникам і службовцям видаються безплатно відповідно до норм спеціальний одяг, спеціальне взуття та інші засоби індивідуального захисту (ЗІЗ).

яким чином проводиться навчання та інструктаж з питань охорони праці на підприємстві? Чи відрізняється він для різних категорій працівників?

Усі посадові особи, відповідно до переліку посад (наказ Держ-наглядохоронпраці №94 від 11.10.1993 р.), до початку виконання своїх обов'язків і періодично (один раз на три роки) проходять навчання і перевірку знань з питань охорони праці. Перелік цих осіб на ЖКУВП "Біатрон-3" наведено в додатку № 3 до Положення про навчання, інструктаж та перевірку знань працівників з питань охорони праці на ЖКУВП "Біатрон-3". Їх навчання проводиться в навчальних закладах, котрі після перевірки їх матеріальної бази, програмно-методичного забезпечення та знань викладачів з питань охорони праці, техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій на виробництві наглядовими органами за охороною праці, одержали від Держнаглядохоронпраці дозвіл на проведення цієї роботи.

Інші посадові особи та спеціалісти можуть проходити навчання безпосередньо на ЖКУВП "Біатрон-3".

Тематичний план і програма навчання посадових осіб і спеціалістів з питань охорони праці, техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій на виробництві додаються (додаток № 4 до Положення про навчання, інструктаж та перевірку знань працівників з питань охорони праці на ЖКУВП "Біатрон-3").

Директор ЖКУВП "Біатрон-3", а також члени комісії по перевірці знань з питань охорони праці, техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій на виробництві перевірку знань з питань охорони праці, техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій на виробництві проходять в комісії місцевих органів державної виконавчої влади або місцевих органів Держнаглядохоронпраці. Очолює комісію відповідно заступник керівника місцевого органу державної виконавчої влади, в обов'язок якого входить управління охороною праці в регіоні, керівник служби охорони праці цього органу або керівник (заступник керівника) місцевого органу Держнаглядохоронпраці. До складу комісії входять працівники служби охорони праці місцевого органу державної виконавчої влади, представники місцевих органів державного нагляду за охороною праці та відповідних профспілок.

Працівники, які показали незадовільні знання, повинні протягом одного місяця пройти повторну перевірку знань з питань охорони праці, техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій на виробництві. Особи, які і при повторній перевірці знань показали незадовільні знання, працевлаштовуються згідно з чинним законодавством. Загальне керівництво та контроль за проведенням перевірки знань посадових осіб і спеціалістів з питань охорони праці, техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій на виробництві здійснюють міністерства, відомства, а також служби охорони праці місцевих органів державної виконавчої влади.

Позачергова перевірка знань посадових осіб і спеціалістів з питань охорони праці, техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій на ЖКУВП "Біатрон-3" проводиться:

при введенні в дію нових або переглянутих нормативних актів про охорону праці;

при введенні в експлуатацію нового устаткування або впровадженні нових технологічних процесів;

при переведенні працівника на іншу роботу або призначенні його на іншу посаду, що потребує додаткових знань з питань охорони праці, техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій на виробництві;

за вимогою працівника органу державного нагляду за охороною праці, місцевого органу державної виконавчої влади, якщо виявлено незнання посадовою особою, спеціалістом нормативних актів про охорону праці.

Інструктажі з питань охорони праці проводяться на ЖКУВП "Біатрон-3" з метою навчити працівника правильно і безпечно для себе і навколишнього середовища виконувати свої трудові обов'язки.

За характером і часом проведення інструктажі з питань охорони праці на ЖКУВП "Біатрон-3" підрозділяються на: вступний, первинний, повторний, позаплановий та цільовий.

Вступний інструктаж з питань охорони праці проводиться з:

усіма працівниками, які щойно прийняті на роботу (постійну або тимчасову) незалежно від їх освіти, стажу роботи за цією професією або посади;

працівниками, які знаходяться у відрядженні на підприємстві і беруть безпосередньо участь у виробничому процесі з водіями транспортних засобів, які вперше в'їжджають на територію ЖКУВП "Біатрон-3";

учнями, вихованцями та студентами, які прибули на ЖКУВП "Біатрон-3" для проходження виробничої практики.

Вступний інструктаж на ЖКУВП "Біатрон-3" проводить головний інженер з охорони праці в кабінеті охорони праці, з використанням сучасних технічних засобів навчання та наочних посібників (плакатів, натурних експонатів, макетів) за програмою, що розроблена головним інженером з охорони праці та затверджена директором ЖКУВП "Біатрон-3". Перелік питань для складання програми вступного інструктажу додається (додаток № 5 до Положення про навчання, інструктаж та перевірку знань працівників з питань охорони праці на ЖКУВП "Біатрон-3"). Запис про проведення вступного інструктажу робиться у спеціальному журналі (додаток №6 до Положення про навчання, інструктаж та перевірку знань працівників з питань охорони праці на ЖКУВП "Біатрон-3"), а також у документі про прийняття працівника на роботу.

Первинний інструктаж проводиться на робочому місці до початку роботи з:

новоприйнятим працівником (постійно чи тимчасово) на ЖКУВП "Біатрон-3";

працівником, який переводиться з однієї дільниці виробництва до іншої;

працівником, який буде виконувати нову для нього роботу;

відрядженим працівником, який бере безпосередню участь у виробничому процесі на ЖКУВП "Біатрон-3";

студентом, учнем та вихованцем, який прибув на виробничу практику; перед виконанням ним нових видів робіт.

Первинний інструктаж проводиться індивідуально або з групою осіб спільного фаху за програмою, складеною з урахуванням вимог відповідних інструкцій з охорони праці для працівників, інших нормативних актів про охорону праці, технічної документації і орієнтовного переліку питань первинного інструктажу (додаток № 7 до Положення про навчання, інструктаж та перевірку знань працівників з питань охорони праці на ЖКУВП "Біатрон-3"). Програма первинного інструктажу розробляється керівником цеху, майстром дільниці, узгоджується із головним інженером з охорони праці і затверджується директором підприємства. Усі робітники, у тому числі випускники професійних навчальних закладів, після первинного інструктажу на робочому місці мають протягом 2-15 змін (в залежності від характеру роботи та кваліфікації працівника) пройти стажування під керівництвом досвідчених, кваліфікованих робітників або спеціалістів, які призначаються наказом по ЖКУВП "Біатрон-3" (цеху, дільниці).

Директор підприємства (керівник цеху, майстер дільниці) має право своїм наказом або розпорядженням звільняти від проходження стажування робітника, який має стаж роботи за своєю професією не менше 3 років, переміщується із одного цеху в інший, де характер його роботи та тип обладнання, на якому він буде працювати, не змінюються.

Повторний інструктаж проводиться на робочому місці з усіма працівниками I раз на півріччя індивідуально або з групою працівників, які виконують однотипні роботи, за програмою первинного інструктажу в повному обсязі.

Позаплановий інструктаж проводиться з працівниками на робочому місці або в кабінеті охорони праці ЖКУВП "Біатрон-3" індивідуально або з групою працівників спільного фаху:

при введенні в дію нових або переглянутих нормативних актів про охорону праці, а також при внесенні змін та доповнень до них;

при зміні технологічного процесу, заміні або модернізації устаткування, приладів та інструменту, вихідної сировини, матеріалів та інших факторів, що впливають на охорону праці;

при порушенні працівником нормативних актів про охорону праці, що можуть призвести або призвели до травми, аварії чи отруєння;

на вимогу працівників органу державного нагляду за охороною праці, або державної виконавчої влади у випадку, якщо виявлено незнання працівником безпечних методів, прийомів праці чи нормативних актів про охорону праці;

при перерві в роботі виконавця робіт більше ніж на 30 календарних днів - для робіт з підвищеною небезпекою, а для решти робіт - більше 60 днів.

Обсяг і зміст інструктажу визначаються в кожному окремому випадку залежно від причин і обставин, що спричинили необхідність його проведення.

Цільовий інструктаж проводиться з працівниками при:

виконанні разових робіт, що не пов'язані з безпосередніми обов'язками за фахом (навантаження, розвантаження, разові роботи за межами підприємства, цеху тощо);

ліквідації аварії, стихійного лиха;

проведенні робіт, на які оформлюється наряд-допуск, дозвіл та інші документи;

Страницы: 1, 2


ИНТЕРЕСНОЕ© 2009 Все права защищены.